16 Fiksi Mini Triyanto Triwikromo

Sumber Gagambaran; www.nationalgalleries.org

Arsenik

Tiang suba ngamatiang jalema lebihan tekén pang lima. Jani déwéké padidi lakar matiang.


Tiang

Tiang lekad di pangkungé. Mati di langité. Di kénkéné masaré di pasihé.
Tiang taén ngamatiang mémé.


Insomnia

Sawiréh sing dadi masaré i déwa ngajakin murid idéwané makejang ngamatiang awak. Polisiné bungeng. Kénkénanga nakonin tuba lan péstolé?


Agama

Yén ngamatiang awak padidi agama ané pinih patut, nyén Allah i déwané?


Métamorfosis

Pangawit sing ada laut metu ada. Pangawit jatma laut metu tamuyukan. Apa ulian palan i déwané misi kampid selem buluné nges, i déwa lakar nyambat, “Pangawit Adam laut metu Iblis jegég?”


Suud Bomé Macedur di Paris

Ujan ngripis getih ngribis di Paris. Malaikaté nangis. Malaikaté nangis.


Marasa Tekén Déwék Pelih

Ada jagal jatma inguh kenehné tur patitakon di keneh dadi apang munggel baong sang kaisar ja. Apang idongan marasa tekén déwék pelih ia munggel baong sang ratu. Punggela masi baong seliré, sakéwala nu dogén inguh kenehné.
Apang tegteg bayunné apa ia musti munggel baongné padidi?


Pinunas Panguntat

Titiang mapinunas: sampunang pisan ipun sareng sami ngwacén roras satuané puniki duh, Allah. Titiang mapangapti mangda ipun sareng sami nénten wénten puun yadin adiri usan ngawacén sakancan satuané puniki sané pitaenanga nénten titiang ngawi.


Batu Sisifus

I Sisifus bogbog. Sing taén ia nyurung tiang. Siang taén masi nguber dugas tiang nglilik ka réjéngé. Ané beneh, dugas limané sisifus ngusud tiang, prajani ia paid tiang ka bukité. Laut sépak tiang ia ka réjéngé. Pang kuda-kuda tiang malaksana kéto sing taén kenehé sing bagia. Ento awanan orahang tiang I Sisifus, yén meled suud ngrasaang bagia nyurung lan nglilikang tiang, jeg matiang ibané


Artin Banyolé

Timpal tiangé ngajakin tiang magendu wirasa unduk artin banyolé. Tiang ngorahang, banyol ento ané ngranaang makita kedék lan ané ngranaang kedék. Pelih, ia nimbalin. Banyol ento dugasé iraga mendep nepukin sang anggawarat adigang-adigung adiguna ngorahin panyatusan suradadu sing ada nawang nembak lebihan tekén siu kramané ané sing ngelah pelih laut nganyudang watangané ané barak ngarngar ka sakancan tukadé ané bek misi tai.
Sakéwala ada buin ané banyolan, timpal tiangé buin ngraos, dugas sang anggawarat adigang adigung adi guna neketang péstol sig péléngan idewané, kala ento, i déwa biasa-biasa dogén.


Unduk Déwék Tiangé

Uli pidan adan tiangé Tuhan. Da maksa apang tiang ngentinin, ngimbuhin utawi ngembuhin. Ngudiang adan tiangé uyutang? Yén tiang maadan Hantu suba karuan guminé melahan tekén ané suba-suba? Yén adan tiangé Bukan Tuhan, suba karuan aluh ngalih suargan?
Tiang Tuhan. Sing nyak magenti adan.


Masepédaan Ka Neraka

Nuju-nuju masepédaan té ka neraka. Luung pesan yén jeroné masawitra ajak api apang tusing ngrasaang panes bara apiné ditu. Kénkénang apang nyidaang masawitra ajak api takonang tékén iblisé. Kénkénang apang nyidaang kacunduk ajak iblis takonin i lelipi. Kénkénang apang nyidaang ngraos ajak lelipi takonin Nabi Sulaiman.


Petutur Scheherazade

Yén i déwa sing nyak matianga, tuturang satua ané panyuudné tondén pragat. Yén i déwa sing nyak masatua, matiang rajané ané prustasi tur adigang adigung adiguna lan nyapa kadi aku kénkénang ja carané.


Alcatras

Sing ada bui di Alcatras. Para bandité lelep pules. Para polisiné ditu demenan masanggama ajak anak muani mapayas luh. Pipis lan tresna mawedar uli galengé ané besik ka galengé lénan.
Yén kéto nyén mabui ditu? “Ané mabui dini para malaikat jegég. Sing tawang lakar ada pésta petengé nyanan?” ngraos anaké makejang ané makelo dadi bogolan.


Satua Unduk I Zalim

I Zalim ngantén ajak I Zalim ngelah pianak I Zalim.
Nuju dina anu I Zalim majujuk di arep umahné I Zalim. I Zalim ngraos, “Cang lakar ngalih I Zalim, lakar nyak cai ngampakin kori?”
“I Zalim sing ada,” masaut I Zalim.
“Tusing ada?”
“Sing ada!”
“Cang lakar ngamatiang I Zalim,” I Zalim nimbalin.
“Cai ané lakar matianga tekén I Zalim,” I Zalim bangras nyautin, “Cai ané lakar matianga tekén I Zalim ....”


Reraosan Anak Keda-Keda

“Ia suba mati.”
“Nyén ané mati?”
“Sing nyén-nyén. Tuah Raja Ali Haji. Iraga sing perlu mendem dané di Pulo Ponyengat.”
“Dadi kéto?” Kadén dané kasatmakaang sekar di guminé ané melah ené?”
“Iraga sing perlu nanem bungané ané melah mapan suba mikraj.
“Suba ilang petengé dibi.”
“Ada anak malaibang gagumuké ento ka dura pulo?”
“Sing, gagumuké makeber nyujur langit.”


Terjemahan IDK Raka Kusuma. Sakéng fiksi mini mamurda: Arsenik, Riwayat Hidup, Insomnia, Agama, Metamorfosis, Setelah Pengeboman di Paris, Rasa Bersalah, Doa Terakhir, Batu Sisifus, Definisi Lucu, Identitas, Naik Sepeda Ke Neraka, Nasihat Scheherazade, Alcatras, Kisah Zalim, Percakapan Para Peragu. Kaketus sakéng Bersepeda ke Neraka. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia. Cetakan Pertama, April 2016

No comments