Jikét Pelung

Olih: Agus Sutrarama
Gagambaran Manik Sudra

Yén tusing demen kel miara, kel nguda ngaé.. Kel gena ngantén!!
Sémér yéh mata miribang suba tuh, kecangcang bara sigsigan, mangantosang labuh telan né tuara lakar ada. Numitis dadi rasa gedeg ngurek, yén kaliwatan lakaran ngendukang, sakabedik ngengsapang, Bapa. Kadadua kuping ipunné uli cenik tan padaya, suba biasa lan ngaénang dadi kebal, kala ningeh raos senglad anak mabibih lebian ngortaang unduk kaluargan ipunné.
Tuara ja salah, tuara masih pelih anaké demen ngerimikang, demen ngortoang, jaman jani anak mula sinétron né dadi idola, dramané laku kaburu, apaké ulian carita idup-ipun né pas sajan yén dadiang sandiwara, kéto masih masa depan ipun né, suba pantes san dadiang nomor togél ané katohin abanjaran? Lacur idup anaké dadi bahan penimpal sepi kala magibung ngarumpi.
Men, kel kudiang! Budi ipun lakar mekaik di jalané! Sebak, sebak ngerérénang mekejang montoré, ipun tuara lakar nyidang buin nagih apang buung kalekadang, lan Bapan ipuné tetep tuara lakar ada!
Lilin-lilin telah kadampeh, andusné ngerejit angit, dot san ngeliwatin muncuk hotél Taman Langit. Para staff waiter muah waitress-é ngajangin piring lan makejang set up-an dinner-é, kluntang klanting munyin peraboté kapilpil, ada a méter sekan gambelé milu kasusu magegampil.
“Lin, kamu tondén mulih?” Anak kitchen né ané madan Angga ento maekin Érlin.
“Tondén Ngga, buin kejep.”
“Nau jani di Sales o? Engsap uba kamu jak gaé di FB, héhé.”
Tondén seken petakon né Angga maan pesaut uli Érlin, peliat né Érlin malunan kekaukin ngajak rawat muani lingsir di malu né. Krasak-krosok, ungkuk-ungkun nyiksikin, tuara nyidang ngengkebang, ngenah inguh ngalihin. Ada ané kecag. Kala paekin ipun, ngansan jelas kulit né I Bapak ento selem melengis.
“Bapak, Pak ngereh niki ngih? Niki malih siki panggul nika Pak,” Érlin ngenjuhin bapaké ento abesik panggul gangsa né kecag di betén, mirib ulian saru tuara tepukina tekén Bapaké. Jail sajan staf Engineering-é, kondén pragat sekaa gongé magegampil, suba sépanan kajangin né lampu-lampu soroté. Tusing masih pelih, ulian uli selidan suba tuyuh ngitungang Balinese Candle Light Dinner-é mara. Nah, masan hari raya buka kéné, pedalem masih maan giliran megaé, di swasta kekéné mula mekejang tanggal kalénderé mewarna selem. Kanggoang kuangan rapi buin abedik tetampedan né, ulian magrudugan.
“Yéh, suksma Gék,” Bapak ento makenyem nyemakin panggulé.
“Bapak sané makta penari lan sekaa tabuhé ngih?”
“Nggih, Gék ..”
“Bapak saking napi?”
“Tyang saking Tabanan, Gék.”
Érlin rumasuk pegawé ané jemet, mara ada duang taun maangkat dadi staf permanén. Dugasé enu di FB ipun maan nominasi karyawan teladan, lan bulan ipidan dugasé mara kapromosiang ka bagian Sales, ipun buin masuk nominasi lan pamuputné dadi pemenang karyawan teladan. Angayu bagia kerasayang, kéto masih ulian acara dinner-émara suba majalan lancar. Diapi unduk panyusunan acara lan unduk ngalihang penari muah sekaa tabuhé enu kabantu baan atasané di Sales, manian sakabedik Érlin sinah lakar kalébang padidian.
Di tongos ané tuara joh, Angga, i pegawé kitchen ningalin ipun suba ada makelo, buka tuara lakar ngemaang angin pasihé dingin lakar ngampehang lawat anak luh di aepné ento. Érlin makipekan laut ipun nawang yén uli tunian déwékné katingalin baan muani Angga ento, ané jani ngenyemin ipun, manis. Érlin prajani nguntul, tan patawanga déwékné sujatiné, milu makenyem.
Mara ja Erlin lakar megat jalan nuju tongos parkir karyawané, misi gagéson gigis kepungin angin petengné tumbén dingin menulang, kala ipun makipekan kaja ipun ningalin Bapak ané ituni, Bapak ané ngaba sekaa tari lan penabuh itunian ento,sedek ngembus baju jikét ané neket di awakné. Jikétné ento lantas kaserahang turin kasaluk baan anak luh, ané tuah sekaa tariné. Penariné ento menék ka montor, kagandéng baan anak luh, peturu penari. Setondén ipun ngalahin I Bapak, ipun makadadua nyemak liman I Bapak turin niman nyalimin. I Bapak medadaan kanti lawat anak cerik kedadua ento ilang. Sirr, anginé nebek keriput ipuné, I Bapak sépanan masedakep. Dah, tusing ja nyidaang Érlin nepangin unduk ento, melaib ipun, nyagjag maekin.
“Bapakk..”
“Yéh, Gék.. jaga budal niki?”
“Pak, niki anggén jikété. Mara tingalin tyang Bapak ngemaang penari Bapaké nyilih jikét Bapaké. Niki anggén Pak, Tabanan nika nak joh.”
“Men, Gék nyanan napi anggén? Ten, bangiang Gék, tyang pun biasa. Héé.”
“Pak, mangkin dumun, diolas dingehang ja tyang. Jikét pelung niki nak tyang mara tuni maan duman, hadiah ulang taun uli hotél. Jikét tyang ada di montoré, Pak.” Kéwala I Bapak lantas nindakang baisné, nuju montorné ané suba ngetor ngantiang dangin penyengker hotélé.
“OK, lamun Pak tetep bengkung, tyang di Sales, tyang nyidang ngalihang sekaa lénan anggon ngisi acara dinner-é minggu depan. Punapi, Pak? Hmm.”
I Bapak mara merérén, buka kablengek ningeh munyi siduri né Érlin, guat kisut di kenyemné buka macarita, “Oh, ngih, yén kénten tyang nyelang dumun jikét Gék é, suksma banget, buin mani abaang tyang mriki ngih .”
“Pak! Minggu depan kan malih Pak mriki, kayang nika gén bakta.”
Érlin ngerasaang lega sekayang di tangkahné, apa ya mekada buka menang ukupan, disuba ya nyidang suksés mapitulung tekén Bapak ento, diapi seselné ulian macepol munyiné misi ngemaang ancaman anak lingsir né demen mamengkung. Ah, suba pasti Bapaké ento tuara nawang yén sujatiné Érlin mogbogin, tuah ento abesik jikét ané abana tekén Érlin, tuara ja ada jikét lénan buin di montor ipuné. Ané penting I Bapak, sinah tusing payu ngilgil dinginan ngojog umahné di Tabanan. Kabayah suba peluh kenyel. Di tuuh tuané, enu ngerambang nantangin peteng.
.. astungkara di jumah suba ada pianak lan kurenan kesayangan Bapak ané satya ngantiang ..
Érlin makenyem.
“Lin ..” Érlin tangkejut ningalin timpalné, I Ratih ngaukin.
“Hai, Tih ..”
“Kadén aku kamu uba neked di kost, kan aku dadiné maan bungkusan ené, aba aku mulih, lumayan héhé.”
“Apa to Tih?”
“Angga nitip mara, nitip baang kamu koné. Apang ada ajenga di kost koné. Ehmm...”
“Ah, héhé, makasii...”
“Lin, Angga to baik anak né, ganteng buin, coba aku enu jomblo, aku masih mekeneh sayanganga jak Angga, héhé.”
“Héhé..”
“Érlin.. kamu to jegég, liu lho nak mekeneh jak kamu. Kamu uba pantesné ngelah tunangan Lin..”
“IIh… uba cara mémé-mémé kamu Tih… Ok, byé..” Saha nyimpit lengen timpalné ento lan nyemak bungkusan titipané Angga, Érlin melaibin Ratih nuju ka parkir.
Neked di kostné, Érlin negak di kursi kamarné, ngambang pepineh né, buin kenehné menceg di Bapak ketua rombongan sekaané ané mara katulungin ipun baan manyilihang jikétné, buin inget ia ngajak munyin timpalné I Ratih ané ngemaang ia tutur ibusan.
“Angga….” Tipis bibihné Érlin ngemikang. Laut ipun inget ngajak bungkusan né mara, sépanan gagaha. Di tengahné misi sosis panggang, jak bé guling mimbuh kulit né ngeritik.
“Waw… makannn…”
Jaen san kinyukan né Érlin, kéwala kondén ngelekang, ipun merérén makinyukan, né jani makedua peningalanné ngembeng, buka ada ingetan ané nekanin tanpa uleman, yéh peningalan ipunné ngrécék,
“Maem Pak …”
Nyumunin masuk TK, kala makejang timpal-timpal né manying katehin baan Bapak lan Ibukné, pepineh polosné Érlin cerik setata katuyuhin, to nguda tuah déwékné pedidi né malénan. Di sampingné tuah ada I Pekak ngajak I Mbah dogénan. Lawat I Mémé mula enu nyidang tepukina, ulian méméné kapah masih nyidaang ada jumah, luas magaé semengan dikénkénné setondén Érlin bangun, yén di petengné, kiapné Érlin cenik tuara sanggup ngantiang I Mémé teka mulih. Suara sigsigan di tengah peteng, di pesirepan, anak luh di sampingné, ané ngelut sikian ipun né uli dingin, tuara kapah neket di ingetan ipunné kayang kajani. Nguda asibak, ipun terus ngenehang, buin pidan Bapakné teka, joh sajan mirib Bapakné luas, buin pidan galeng gulingé lakaran keganti, dadi Bapak.
“Bapak Tu é suba mati!! Kemu alih pedidi, nak suba mati!!” Maket-ketan buka ukud awakné Érlin cerik ané duk ento suba ada di kelas dua SD. Kadengkik baan Méméné, ulian terus nakonin, dija Bapak, dija Bapak. Ipun sigsigan, kesaup, kausap tungkulange baan Dadong ne.
“Ning, Dadong ngidih pelih ken cening Putu.. Ené mekejang pelih dadong, dadong mekeneh apang makejang nuutin keneh dadongé, abedik melenan lakar tembahang dadong, dadiné tan perasa dadong suba lebian ngatur idup pianak dadongé, mémén ceningé, suba tawang dadong yén mémén ceningé mentik dadi anak leklekan, manying, kéwala dadong buka ngelidin pelih, mebalik melihang yén pilihan ne tusing buka ne kenehin dadong. Dugas Memen ceningé melingang cening, tur payu lakar ngantén ngajak muani ane tonden setujuin dadong, ditu sangkal dadongé nyajan, ngembros nyebengin, rusit ngalihin né nyidang pelihang, rasa tuara terima ento ning! Menehang muwikin warang, sing pelih nyebengin mantu! Sakabesik metékin gelah pisaga ané tuara nyidang kebaang Bapan ceningé buat mémén ceningé, ngawai nyaihang, tusing pegat-pegat nyelselin idup di entud mémén ceningé, nguda lacuré kakéné, ngiriang pisaga ané prejani nyidang idupné santai terjamin ulian ngelah mantu sugih, abesik tetujon dadongé, apanga buin acepok mémén ceningé ngakuin yén suba pelih pilih-pilihanné, apanga ja ngidih pelih tekén dadong, Ning..”
Makejang munyin dadong ne dugas ento, tuah kruna-kruna ane keweh karesepin baan Erlin cenik kutus tiban, diapi sakabedik Erlin cenik mentik ngelihang lan nawang yen Bapak ne tuara je luas megae joh, tonden masih mati, Bapak jak Meme ne tuah suba palas. Cerai, anak ke ngorahang.
Pangidih pelih dadongné kapining cucu kesayanganné ento lantas katugtugang baan janji lakar ngajak ipun ngalih Bapak ipunné ka umahné di Tabanan, diapi joh, Karangasem ka Tabanan, numpang bémo, payu kel jalanin.
Jalan pedésan cenik, bémo né ngerépé ngalih umah palekadan bapanné Érlin, né sujatiné masih umah ipunné. I Dadong mamengong buka togogé, miribké enu ada sisa rasa elek, apaké tusing enu, dikala buin teka ka tongos ipidan pianakné Érlin katitipang, ka tongos ipidan ipun ngidih tulung ring penyama braya lan kramané, apang milu ngarunguang belog pianakné, lakar milu mekrama ditu. Besik dadua anak di sisin jalanné ningalin, miribké enu ada inget tekan déwékné. Érlin cenik, anak cenik polos tan pedosa, tuah nuutin munyin dadongné, lakar kaajak koné ngalih bapakné.
“Yeh, raga sira ngih??” Erlin tusing nawang enyén ento, majujuk metungked bangkiang, seinget né dadong né ngaukin anak ento, Bli.
“Bli, Mbok.. ampurang tyang, tyang kaluargan Bli né uli kangin, niki I Luh, Bli, ponakan Bli né, suba kelih Bli. Ning, Érlin.. salim malu paman jak bibi é..”
“Yéh, ampurang, deriki nak ten medué pisaga uli kangin.”
“Bli!” Anak luh ané kasambatang bibi né Érlin ento maekin Érlin cerik, “Mih, ratu .. Putu muan Putuné muan Bapak putuné sesajan..” Lantas melekuk Érlin.
Tuah I Bibi ané enyak nerima laut ngajak negak ipun ngajak dadua. Érlin negak di pabinan bibiné, kausap-usap ebokné, kisi-kisi ané tuah nyidaang karekam di ingetané dugas ento, Bapak ipuné suba makelo luas ka tongos né madan Sulawesi, nutug pekak jak dadongné ané malunan ada ditu, lan makejang tondén taén buin mulih ka Bali, tusing masih ada mekabar.
Diapi bibiné nyidang nerima Érlin, bangras pamanné, nyisaang jejeh, tuah ento acepok Érlin nawang umah Bapakné, palekadan Bapakné, tanah tongos ipidan Bapakné meguyang meplaléan. Tuara masih taén buin I Dadong ngajakin ipun melali kemu,mirib ulian tongosné joh,mirib ulian I Dadong tusing ngelah pis anggo nyéwa bémo, mirib kerana kapok lan tusing karwan yén Bapakné Érlin suba mulih uli Sulawesi, mirib ulian elek ngajak pamanné Érlin, mirib ulin elek ngajak déwékné pedidi.
Selak-seluk limanné Érlin, limanné paling kélangan.
“Bu Érlin, éh, selamat siang, masuk siang niki?”
“Éh, Pak Yan, ngih niki, hé.” Sépanan Érlin nyautin salamné Pak Wayan, satpam hotélé, sambilanga limanné ngecék absén di sampingné.
“Érlin, niki wau wénten titipan, katanya niki jakét nya Érlin, tadi bapak sané kemarin bawa penari nika bawa meriki.” Mirib mula madukan kéto Bahasané Pak Wayan satpam yén matepuk jak nak bajang jegég.
“Oh, ngih makasi Pak Yan.”
Sengkal gigis kenehné ulian enu masih mesisa bengkungné I Bapak ento, suba orahina apang ngabaang di pas acara dinner-é dogén, jeg jani suba abana, mimbuh suba kenceng materik, miik, lan.. ada amplop.. Penasaran, apaké ada di tengah amplopé, Érlin mukak, makesiab. Jikét pelungé ento ulung ka tanah! Di samping jikété milu jani mebrarakan foto-foto. A lembar ento gelahné Érlin, foto ipuné dugas umurné sawetara telung tiban, kedék kesangkol baan Bapak ipuné, tuah ento ané mara busan selak seluk paling alihinna. Tuah foto ento ané nyidaang ngatepang kenangan ipun ngajak Bapakné, ané setata abana di kantongné, kanti kaengsapang enu ada di kantong jikétné kapesilihang ka Bapak ketua sekaa uli Tabanan ento.  Ané jani foto kesayangan ipunné ento sagétan manakan,dadi foto-foto ané lénan ané milu ulung uli tengahin amplop. Ada foto anak luh muani sedeng natab banten penganténan, ada masih foto-foto kala ipun nyangkutin pianak ipunné ané enu cerik barak. Ngetor, yéh peningalanné Érlin nerébes pesu, paras anak luh di makejang fotoné ento mesaih san ngajak muan Méméné, kéto masih muan ané muani, tuah
Nuju acara dinner-é, sajan I Bapak tusing ada teka, abesik sekan tariné nyambatang yén I Bapak sedek gelem.
Mani semengné Érlin nabyeng ka gumi Tabanan, nuluh alamat ané kabaang olih sekan tariné. Mabekel nomor HP ané kebaang olih atasané.
“Namanya Pak Putra, Lin. Ini nomor HP-nya, semangat ya sayang.”
“Iya, makasi Bu ..” Di kenehné menehang raos atasané. Namanya Putra, Bu. I Wayan Putra Arsana…
Jalan-jalan cerik ené, tuah jalan ané ipidan taén kaentasin ngajak dadongné. Panggilan télpon ipuné tuara kaangkat-angkat, Érlin marérén di malun gang ané misi plang adan sanggar. Apaké ené tuah madan rasa rindu, ané suba nengsek bais ipuné ngaliwatin jejeh, nyelepin umah suung mapagehan  baan punyan gamal, umah ané tondén madan pragat lan menatah baan tanah. Di kenehné jani sambrag madukan, apaké ia dini nongos kadidian? Nyalanin sepi idupné pedidian?? Apaké Ia ada di tengah jani? Apaké miriban suba ngantén lan ngelah pianak, buin??
“Putu …”
Yén sajan ené mekejang tuah di pengipian, Érlin dot terus kel mengipi, ulian di ipianné ené ipun suba katemuang malih ngajak né paling sayangang. Di aepné jani tuah ipun I Bapak tua, di sampingné makenyem méméné, saput asibak di pesirepané, ané di sigsigan peteng-petengné masih enu nyidaang nuturin i pianak apang setata mapitulung tekén anak lén. Tutur ento, tutur ané ngentenin ipun apanga masilihang jikétné tekén I Bapak tua, ané tuah, sang sané kaantiang.

260819
Agus Sutrarama
magenah ring Tabanan. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti Sampun ngamedalang cakepan pupulan satua cutet “Bulan Satwak”.

No comments