Mahotama

Olih: I Gedé Angga Para Darma
Gagambaran Manik Sudra
Sumilir anginé ngetisin awak tiangé. Sahasa ngampehang sakancan pikobet ring hati sané sayan ngulati. Iriki ring pasisi Lovinané tiang bengong mabalih ombaké ané banban saling gantinin nyujuh pasisiné. Minakadi pajalan idup tiangé ané banban nanging nénten kalakon. Ditu di dermagané, wénten anak muani bengong, peliatné ngambang, mirib pateh sakadi tiang wénten sané kakenehang nanging durung prasida kapuputang.
Sampun telung tiban tiang ngalanturang masekolah ring perguruan tinggi sané wénten ring Singaraja. Salami punika tiang joh tekénin mémé, bapa tiangé ring désa. Manawita polih pang cepok, pindo tiang mulih kadésa ngasasih ngidih bekel sinambi matetulung i bapa makarya.
Désan tiangé magenah ring dajan bukit Bangli né. Tongosné asri, sepi uli ramén motor miwah mobil minab nénten wénten supermarket, bypass ngaranayang udara ring désan tiangé kantun asri, tur bersih, durung keni polusi sakadi ring kota-kota besar. Sané kabuatang olih andus sepéda motor, mobil, muwah andus-andus pabrik. Ngranayang masyarakaté éngal keni penyakit saluran pernapasan.
“Dé, buin mani tulungin bapa kategalé mamula panak punyan kayu. Apanga ada tongos neduh mani puanan di kebus-kebus guminé, mumpung jani nu masan ujan pastika éngal nyidang mentik panak punyan kayuné pula. Lén ento apanga udarané sayan-sayan bersih baane tekén I punyan kayuné.” Sinambi nginem kopi mimbuh naar séla perahu makukus bapan tiangé nuturin tiang indik kepatutan I raga nyaga udarané mangda nénten cemer. Tiang tuah maanggutan nyautin munyin né I bapa.
Benjang semengné tiang ajak I bapa suba luas kategalé, ngaba udud, arit, miwah panak punyan kayu sané jagi ka pula. Miriban suba dadi kebiasan, lamun tiang mulih uli Singaraja pastika I bapa mapet ngorain meli panak punyan durén, punyan manggis, miwah sané lianan, mawinan tiang yéning mulih ngeléwatin désa Sudaji tongos anaké ngadep panak punyan-punyanan. Akéh pisan. Sekancan punyan apa alih ada ditu. Ajinné masi tusing ja sanget mael, nu dadi bana nyujuh tekén isin kantongé. Napi malih yéning manongos di kota, sané sampun atep perumahané, patut pisan numbasang panak punyan kayu asiki genahang ring genahé sané matalang, mangdané wénten kaanggén panyaringan polusi udarané, apanga tusing éngal keni penyakit. Sakadi pabesen bapan tiangé.
Sakéwala ento makejang suba maubah. Ulian nyabran rahina listrik di désan tiangé padem, ento mawinang Bapak Putu sané dados pejabat uli désan tiangé ngaih investor pacang kawangunin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mangdané prasida nanganin indik pamerataan listrik sané sampun kasumanggemin olih pamerintahé.
Mangdané listriké normal nénten keblat keblet satata padem. Miriban bes liu né anaké ané suba nganggén listrik ngranayaang. Tegal tiangé tur semeton-semeton tiangé ring désa kagusur, riantukan jagi kaanggén nyujukan pabrik punika. Yadiastun tiang sareng bapa miwah semeton-semeton sané lianan nénten cumpu nanging nénten mrasidaang mabuat akéh. Riantukan sané kalawan para invéstor sané makta jinah akéh. Anggéna nyalanang napi sané sampun madaging ring papinehné jakti sampun prasida kamargiang. Nika mawinang titiang sareng mémé, bapa miwah adin titiang sané kantun SMA musti makisid saking genahé punika.
“Kriiingggg…kriinggg….kriiingggg” munyin télpon di hp tiangé nundunin tiang uli paingetané suba liwat.
“Om swastyastu, éngkén mé?” mémén tiangé ané nélpon.
“Om swastyastu, dé ijané?”
“Di Lovina mé, ada apa lané mé, nélpon?” patakon tiangé tekén mémé, mémé biasané kapah nélpon, yén ada penting wawu nélpon.
“Né, alat-alat berat ané lakar anggona ngawangun pabrik suba teka ka désa. Buin mani musti suba magedi koné uli dini dé.”
“Nah mé, njepan Gedé mulih”
Hmmmmmmm, sebet di kenehé tusing lakar ilang, umah miwah désa pelekadan tiangé ané asri jani lakar dados sumber polusi ulian andus pabrik PLTU né.
Galah nyaluk sanja, tiang matulak saking pasisi Lovina mawali ka Bangli.
Petengé ento, tiang nulungin mémé bapa magampil-gampilan barang sané jagi ka bakta nuju genahé ngungsi. Sebet, bingung, meadukan di keneh tiangé. Dija miriban lakar ajak tiang mémé bapa tiangé jani. Masekolah kondén pragat. Tongos mémbon tusing ngelah.
Ngetél deres yéh matan tiangé jagi ninggalin désa ané banget sayangan tiang. Tongos tiangé tumbuh uli cerik. Akéh paingetané dini, sakéwala nénten prasida ngalempasin apa sané suba dadi kasumanggeman. Yadiastun suba kabaang solusi mangda ngawangun kincir angin di bukit Bangliné, mangda nénten ngawangun PLTU nanging nénten kadingehan.
Dasa tiban suba liwat, tiang mawali ka Bali uli tongos tiangé transmigrasi, laut mulih tiangé di Bangli.
Bengong tiang ngatonan kawéntanan désané. Tan wénten punyan-punyanan malih. Tuah wénten cerobong asap PLTU ané sayan ngeliunan. Tur sayan akéh sané keni pnyakit batuk tan ilang-ilang. Sampun kaubadin sakéwala tan seger-seger, ngantos ngemasin padem. Sungkan punika taler sampun ngeninin kurenan Bapak Putu miwah pianak-pianakné tur Bapak Putu pedidi. Suba ada uli telung tiban keni batuk tan ilang-ilang.
Inget tiang tekén tuturné I bapa. Sing ada ané pelih mulan tutur bapan tiangé pidan. Né jani suba karasayang dampakné olih désan tiangé. Sing ada punyan-punyanan idup nang abesik. Ulian bas kaliput momo corahé pidan né jani suba puponina tekén Bapak Putu. Disubané pensiun uli pamerintahan boyaja nyidang nganikmatin udara segar ring désa sakéwala tuah udara kotor uli uap batu bara PLTU ané kaisep sarahina nyantos keni panyakit.
Uli di kamar rumah sakit Mahotama né Bapak Putu maselselan, suba ngaé usak udara ring désané, ngaranayang samian keni penyakit. Wawu sadar tuah udara sané Mahotama ring sajeroning kauripan. Nasi suba dadi bubuh. Ulian listrik makada ngaé udarané cemer. Yén idup anak nu nyidang tanpa listrik, nanging tusing nyidang idup tanpa udara bersih. Yén udara sampun cemer, samian pacang milu cemer, toyo, tanah, miwah sané lianan. Pastika sampun nénten wénten kehidupan.
I Gedé Angga Para Darma
mangkin kantun kuliah ring Jurusan Pendidikan Matematika Undiksha. Polih jayanti II nyurat cerpen basa Bali PKB XLI warsa 2019.

No comments