Ki Dalang Tangsub (1)

Olih: IDK Raka Kusuma
Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
Kidung Perémbon pecakné lontar masurat antuk aksara Bali. Kidungé puniki kagentosin antuk aksara latin tur kadadosang buku antuk dané Wayan Simpen AB. Bukuné punika kacétak ring Cempaka 2 Denpasar tur kawedarang ring bulan Agustus 1988. Sakéng bukuné puniki, titiang uning, siosan ring dalang, Ki Dalang Tangsub taler pangawi.
Duk Ki Dalang Tangsub kantun nyeneng, pastikaang titiang, pinaka dalang, dané waged pisan nyolahang wayang. Wikan taler ring sarwa sekar. Napi té sekar raré, sekar alit, sekar madya utawi segar agung. Wikan taler nembangang miwah nanjekang tembang manut embat-embatan lelampahan wayang sané solahanga. Pastikaang titiang taler, wikan ngalintihang bantang carita tur ngembatang bun satua ritatkala nyolahang wayang. Tur wikan ngamédalang babanyolan. Napi té babanyolan sané ngranayang sang nonton ica utawi kedék ingkel-ingkel, utawi babanyolan marupa sasimbingan. Sasimbingan sané ngranayang sang kasimbing éling. Boya sasimbingan ngawinang sang kasimbing bendu utawi gedeg. Utawi sungkan kayun. Sakit ati, yén jabaang titiang atur titiangé.
Pastika taler Ki Dalang Tangsub ngamargiang sesanan dalang. Ngamargiang kukuh lan pageh. Pastikaang titiang, sasidan-sidan ngutsahayang sumangdéna nénten mamurug sesanan dalang. Mamurug antuk laksana nénten becik ritatkala nyolahang wayang. Taler tatkala wénten ring paambiaran genah kramané sami ngamargiang kauripan.  Sapunika taler, pastikaang titiang, pinaka dalang, Ki Dalang Tangsub nénten mamurug darma pawayangan antuk parilaksana kaon napkala nyolahang wayang, ring ajeng para panonton. Indiké puniki, manut tetampén titiangé, ngranayang Ki Dalang Tangsub, kasub kantos mangkin. Kasub pinaka dalang kabinawa kawikanané nyolahang wayang.
Sapunapi dané pinaka pangawi? Pinaka pangawi, Ki Dalang Tangsub ngawinang titiang angob. Napi awanan sapunika? Kidung Perémbon kakawian danéné, becik pisan. Kidung Perémbon madaging limang  kakawian marupa carita sané malintihan. Pangawit, gaguritan Ketut Bagus. Gaguritan pangawit puniki pinaka pokok carita. Raris, kalanturang antuk gaguritan Siwa Tiga. Indiké puniki kaceritaang antuk Ketut Bagus ring Ni Soka, miwah Ni Jempiring. Usan puniki Ni Jempiring nyaritaang Basur ring gaguritan Basur. Usan puniki kalanturang antuk gaguritan I Ketut Bungkling. Panguntat I Ketut Bungkling nyaritaang indik Kidung Cowak.
Yéning nénten teleb ngwacén utawi maos, sinah mitaenang gaguritan sané karipta ring sajeroning kidung Perémbon sami masiosan. Pastika mitaénang, nénten malintihan. Saantukan dagingné sami masiosan. Gaguritan I Ketut Bagus nyeritaang anak wikan mapi-mapi tambet. Gaguritan Siwa Tiga nyaritaang indik Ni Soka miwah Ni Jempiring. Gaguritan Basur nyaritaang indik I Gedé Basur. Gaguritan I Ketut Bungkling nyaritaang anak mawasta I Ketut Bungkling sané jail tur senéng nungkasin baos anak sios. Kidung Cowak madaging pitutur.
Raris napi sané ngawinang gaguritan ring sajeroning kidung Perémbon é malintihan? Sané janten boya sané kacaritayang utawi daging carita. Sané ngawinang malintihan, satua sané maruntutan antuk wénten sané nyaritaang. Sané nyaritaang anak sané kacaritaang ring gaguritan sadurungné. Nénten iwang yén nikaang, sané ngawinang malintihan, anak sané nyaritaang satua anaké punika, sané sadurungné, sampun kacaritaang.
Asledéran, kidung Perémbon puniki kanten pateh ring Kidung Tantri. Yéning telebang maos utawi ngwacén, banget masiosan. Kidung Tantri, nyaritaang carita sané makilit. Nénten lempas ring inan satuané. Kidung Perémbon puniki dagingné carita tatimbalan. Masiosan ring pokok (inan) carita sané mamurda Gaguritan I Ketut Bagus.
Kidung Perémbon , manut tetampén titiangé, kakawian sané ngawewehin kawéntenan gaguritan ring sajebag jagat Bali. Ngawewehin antuk kakawian sios ring sané sampun naen kakawi. Manawi té, ring sajeroning gaguritan, kantos mangkin durung wénten kakawian sakadi sané kakawi antuk Ki Dalang Tangsub. Durung wénten titiang ngaturang, kantos mangkin durung panggih gaguritan sané dagingné sang kacaritaang salagentos macarita. Nyaritaang indik masiosan, sakéwantén masikian ring sajeroning gaguritan sané kakawi. Ring téori saśtra, kidung Perémbon nganggé bantang cerita berbingkai.
Ring kawéntenané pinaka dalang lan pangawi, nénten iwang yéning nikaang: Ki Dalang Tangsub dalang sané wikan nalang lan masastra. Arang wénten dalang madua kawikanan ngangkep. Katahan, sané panggihin, dados dalang wikané nyolahang wayang. Dados pangawi, wikané ngawi gaguritan utawi nganggit paparikan.
Manawi té, wénten patakén: napi pangrabdané ngawi ring sajeroning dados dalang? Ngawi, ngranaang uning ring kosa basa, basa basita, miwah pangweruhan indik tatwa, susila lan upacara. Utamin ipun uning ring indik tatwa. Riantukan daging gaguritan yadin marupa carita pikenohné uleng ring tutur. Tutur punika ngranjing soroh tatwa. Ritepengan dados dalang, akéh jaga ngamedalang tutur. Akeh taler jaga ngamedalang kosa basa, basa basita, ritatkala sang kacaritaang matutur-tuturan utawi mabaosan. Deriki sang nonton uning utawi wikan, sang dalang cacep napi nenten niwakang kosa basa utawi basa basita. Cacep napi nenten nembangang pupuh utawi kakawin. Pupuh sane katembangang. Manut napi nénten kosa basa miwah basa basitané. Sapunika taler kakawin sané katembangang.
Manut gatra, mangkin, ring Bali, dalangé lintang ring satus akéhné. Sakéwanten durung piragi gatra, wénten dalang sané wikan ngawi. Napi té ngawi gaguritan utawi kakawin. Durung naen piragi gatra wénten dalang wikan masastra. Masastra ring sajeroning ngawi kakawian.

 Amlapura, 2019


IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

No comments