Bajang Pingitan

Olih: Komang Sri Puspa Déwi
Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
“Nyesel sajan i déwék kéné, apa ja ané gaénin sing dadi jemak.” Kéto sesel anak Luh ento saha namplak méja ané ada di tengah kamarné.
“Nguda kéné nasibé , suba numitis kéné ané bakat. Apa ajiné tiang di guminé? Mekejang sing dadi jemak.” Kéto seselné
Kandeng yéh peninangalané saha ngrubéda nyerécékin pipiné ané putih ento.
Saget kanti duang jam Ni Nyoman Sasih ngeling. Sing ada né bisa rungu tekén pawundukané jani.  Sebet ané sanget karasayang.
Laut ada kerékan munyin pintu né masuk ka kamarné.
“Béh, éngkén adi ngeling ning?” kéto abet méméné.
“Mé, suud ngurung tiang kéné mé. Med tiang di kamaré né.Tiang sampun kelih mé diolas baang tiang pesu.” Kéto pengidihné Nyoman Sasih tekén méméné.
“Éngkén cening adi kéné buin? Ning, mémé kéné ulian ada alasané, né demi kebaikan ceningé. Mémé lan bapa takut kalahin cening,” kéto raos méméné jejeh.
“Bih tiang sing kuat mé, tiang nak dot cara anak lénan mé, né kemu mai dadi ideh-ideh tur maguna. Yén cara jani, tiang pocol hidup yén hidup cara penjara, nah adanan tiang mati.” Sesel Nyoman Sasih.
Liman Mén Sasih sépanan saget ngenanin pipin Ni Nyoman Sasih.
“Aduh sakit mé, mémé namplak tiang? Mémé sing sayang ngajak tiang. Magedi mé.” Raos Ni Nyoman Sasih sambilanga ngeling.
Ngeling Nyoman Sasih laut sirep di pesirepané sambilanga mebading tundun saking sebetné ketamplak méméné.
“Ning, mémé sing makeneh namplak cening. Mémé sing dot cening ngelawan mémé. Mémé sayang tekén cening,” atur méméné sambilang ngusap bok panakné.
“Kéné adané sayang? Tersiksa tiang, mé. Megedi mé, depang tiang pedidi,” pinunas panakné.
Méméné nuutin pinunas panakné, tau tekén déwékné pelih bes sanget ngekang pianakné cara kéné.
Inget ia tekén pawundukan ipidan dugas ia ngelekadang Nyoman Sasih.
***
“Bli Madé, tiang dot ngelah pianak bli. Men ba pang dua pragat ngugurang pianak bli. Sungsaya keneh hatiné. Apa sida ja iraga buin ngelah pianak?” Kéto raos anak luh ento.
“Béh, sampunang I Luh sungsaya buka kéto iraga pasti nyidang buin kepaica ngelah panak. Né jani iraga patut ngastiti bakti mangda sida kapaica.” Kéto raos kurenané ngetisin kenehné Ni Luh Sekar.
“Patut cara raos beliné,” saha mekenyem manis.
Bawak satua, Ni Luh Sekar sampun mobot. Lega pesan kenehné, Ni Luh Sekar tekén kurenané.
“Bli dot pesan tiang tekén bé sampi, yén dadi tiang ngidih alihang ja tiang saté sampi bli,” pinunasné Ni Luh Sekar tekén kuranené rikala mesandekan ajaka dadua di balé bengongé.
“Béh, masan jani kéweh ngalih bé sampi Luh. Lan jalan tagih ané lénan kén to,” kéto atur kurenané.
“Bih sing nyak tiang, tiang dot pesan tekén bé sampi. Yén bli sing ngalihang bé sampi jalan suba tiang mati,” sambilanga jengis Ni Luh Sekar nyaurin kurenané.
“ Mih, sampunang I Luh kéto. Nah jani bli lakar ngalihang bé sampi.”
“Inggih bli.”
Lantas cutetné kurenané maan bé sampi laut ia kencanin angon saté buka pengidih kurenané.
Kacrita mangkin, Ni Luh Sekar sampun ngembasang pianak luh. Kawastanin Ni Nyoman Sasih krana ia panak sané kaping telu yadisatun nyama-nyamané ten embas ka guminé. Sasih kawastanin krana ia embas rikala sasih kapitu nyaluk tumpek wayang.
Dugas Ni Nyoman Sasih metuuh duang tiban, Ni Nyoman sasih gelem tur katakonanga kebalian.
“Béh, yén dados titiang natarang, Ni Nyoman Sasih niki melik. Ipun melik ceciren santukan punika beneh-benehang ngerawat ipun sampunang ipun sanget romon, tur sampunang ipun pedidian. Pang ten ipun kaambil malih ring Hyang Parama Kawi,” kéto pengaturné I Jero Balian dugas dinané ento.
Sekat ento Mén Sasih lan Pan Sasih ngelarang Ni Nyoman Sasih meplalianan sareng cerik lén-lénan. Engsek kenehné Ni Nyoman Sasih, dot kenehné cara anak cerik lénan sané mecanda girang kadi punika. Sadina-dina ia meplalian ditengah kamaré dogén.
Né mangkin ia sampun matuuh 17 tiban nanging pateh sekadi ipidan. Ia tetep kakurung ring kamarné.
***
Mekesiab Mén Sasih ring lamunané.
“Béh bli tengkejut tiang, sagét di malun tiang bli léwat,” raos Ni Luh Sekar tekén kurenané.
“Bih I Luh ngelamun kéto, ada apa Luh?” petakon kurenané.
“Kéné bli tiang inget dugas tiang ipidan ngelekadang Ni Nyoman Sasih. Apa becikné iraga sing ngelarang Ni Nyoman Sasih pesu? Tiang ngasanin Ni Nyoman Sasih tertekan bli. Jani ia ngambul,” atur Ni Luh Sekar.
“Sing ja  kenapa to Luh. Kan suba biasa toh ia kéto. Da ba sanget kenehanga binjepan ia pastika cara jati mula”
“Nggih bli lamun kéto.”
Mara Mén Sasih nyautin munyin kurenané sagét dingeh munyin kursi ulung uli tengah kamarné Ni Nyoman Sasih. Ngénggalang makakalih mecelep ka kamarné Ni Luh Sasih.
Mara macelep ka tengah kamarné dapetanga panakné suba nyeleméh metegul ban tali, megantung buka lampuné.
“Sasihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”
***
                                                                                                           
Kubutambahan, 31 Maret 2019


Komang Sri Puspa Déwi
sisia SMAN Bali Mandara kelas XII MIPA 2.

No comments