Puisi-puisi Ni Komang Ayu Lestari; Bala Ksatria

Gagambaran Henk Ngantung, Sumber: https://subhandepok.wordpress.com

Bala Ksatria

Ring tengahin maurip
Panca baya setata nibénin
Silih sinunggil tanpa wates
Sangkaning nuncepang apti subakti
Urip sané kabuatang
Masenjata tiing
 
Mamargi ngalawan baya
Mangda sida nemu bagia
Sekala lan niskala
Geni ati maabar-abar
Nyantosang kala pacang kerananggana
Serang.... pituduh kasobyahang
Nyatiang mabesikan i senjata
Sayaga mélanin negara
Uripé tanbina sekadi taluh apit batu
Janten padem sampun ngantosang
Tistisan rah ngulungin pertiwi
Jatma pejah pajelémpang
Marari raga tan hana
Galih tengkorak ngebekin jagat rananggana
Pinaka pamuput baya
Mahardika, mahardika, mahardika
Mahardika jagat dhitaGitah Mahardika

Rikala sang hyang surya makaon
Tan wénten sané nyunarin
Peteng dedet, damaré engkebang amubu
Maselet rasa angusik hati
Mahardika
Punika angan jana sami
Rahina magentos wengi
Wantah rananggana ngebekin jagat
Madurgama ring sajeroning maurip
Ngametuang semaya nresnain jagat
Nyelehin arti sujati perjuangan
Pacang ngupas penjajah
Sané ngusak jagat santih
Selat pasih nuncapin rauh
Mabekel ambek ngisiang gumi
Ngembas rananggana
Mademang sané tan anut ring titah
Marikosa daging gumi
Sangkaning pageh ngambel semaya
Ngewangun ksatria mélanin negara
Tiing lanying setata satia nimpalin
Ngantos tanggun maurip
Ngemasin ngawé lara ati
Matabuh rah ksatria
Tuah nyisaang tampak duka lara
Benyah, pejah sangkaning semaya
Mahardika Indonésia

No comments