Tresna Kalangin Arta Brana

Olih: Ni Putu Asriani Putri
Gagambaran Manik Sudra
Kanti lepah Luh Ayu ngantosang hujané nget, nanging ten nyurudang kenehné lakar ketemu ngajak gélanan ipun Kadék Bayu. Sawatara jam 7 guminé sampun peteng damar di jalan né suba masunar galang serasa nguin Luh Ayu matemu tekén Kadék Bayu. Luh Ayu laut mekikén lakar matemu sareng gegélan ipuné, Luh Ayu tusing sanget mapayas, mepupur melipstik sampun jegég. Sedeng iteh mesuah HP-né Luh Ayu memunyi, wénten SMS saking Kadék Bayu ngorahang sampun nyantosang ring taman. Ten lali Luh Ayu mapamit sareng reraman ipun, “Mé tiang lakar ngaé tugas dumun sik umahné Sari.” Mesaut méméné, “Nah Luh da mulih bes peteng.” Luh Ayu bog-bog tekén méméné ngorahang lakar ngaryanin tugas, nanging sujatiné ipun ketemu sareng Kadék Bayu, sawiréh Luh Ayu sareng Kadék Bayu ten restuina metunangan, ento mekada Luh Ayu mogbog.
Adéng-adéng pejalan motorné Luh Ayu sawiréh jalané belig wawu wusan sabeh. Ri sampuné neked ring taman, sagetan Kadék Bayu sampun sayaga ngantosang negak di kursi tamané. Mekenyem manis Kadék Bayu tekén Luh Ayu ngaénin Luh Ayu milu mekenyem. Setata bengong Luh Ayu nepukin Kadék Bayu sawiréh kenyemné manis menganyudang manah, apa buin Kadék Bayu anakné pangus pesan. “Mai negak samping beli Luh,” kénten Kadék Bayu ngorahin apang Luh Ayu negak disampingné. Mesaut Luh Ayu “nggih beli” sambilanga negak. Kesir-kesir anginé serasa nampingin tresna Luh Ayu tekén Kadék Bayu. Santukan dingin pesan, tekek Kadék Bayu ngelut Luh Ayu. Galang keneh kerasa Luh Ayu mangkin. “Luh, Luh.....” kéto Kadék Bayu nyeritin, mesaut Luh Ayu, “nggih punapi beli?”
“Luh sampun 5 tiban iraga metunangan, liang sebet suba kerasayang bareng-bareng, keneh beli tusing ja guyu-guyu ngajak I Luh, jinah sampun sadia, nyak I Luh ngantén ngajak béli? Kéwala kanggoang beli tusing ngelah apa, beli tuah sopir taksi lan jani beli nu masuk nempuh S1 Teknik Sipil, bandingan tekén I Luh, I Luh jani suksés dadi dokter.” Mesaut Luh Ayu kenehné demen nanging sebengné layu, “Beli tiang nak tresna ngajak beli, kéngkén suba taén kaasanin ngajak beli, tiang nyak nampingin beli nanging beli kan suba nawang reraman tiang sing ngerestuin hubungan niki beli,” ngetél yéh peningalan Luh Ayu ngingetin hubungané tusing restuina.
“Luh sampunan I Luh sengsaya, yéning unduké ento suba beli pikirin, keneh beli suba seken ngajak I Luh, bin mani beli lakar ka umah I Luh ajak reraman beliné ngeraos tekén reraman I Luhé,” kéto Kadék Bayu masaut sambilanga ngusap yéh peningalan Luh Ayu. “Nggih beli yin mula kéto dumogi Ida Sang Hyang Widhi suwéca ngicénin iraga pemargi,” kéto pesaut Luh Ayu sambilanga ngelut Kadék Bayu. Ten kerasa galahé wengi, hujan malih tuun ngeripis Kadék Bayu ngajak Luh Ayu lantas mulih.
Siapé makruyuk, suryané sampun endag di bedangin. Rikala guminé sampun galang sawatara jam 9, Kadék Bayu mekikén lakar ka umahné Luh Ayu. Kadék Bayu nyagjagin reramané sedek negak di ambén paoné.
“Mé, Bapa meriki dampingin ja tiang ka umahné Luh Ayu jagi ngeraos tekén reraman ipuné, keneh tiang suba seken ngajak Luh Ayu ngantén, jinah sampun siap, metunangan masé sampun mekelo meriki ja dampingin tiang.” Bapané lantas mesaut, “nah Dék yin suba kéto keneh Dék é, bapa ajak mémé siap nampingin.” Tusing kanti tengan jam Kadék Bayu lan rerama ipunné sampun neked ring umahné Luh Ayu. “Om Swastyastu,” kénten Kadék Bayu ngucapang salam, mesaut méméné Luh Ayu,” nggih Swastyastu wénten napi niki nggih?”
“Puniki buk tiang meriki sareng kurenan tiang nampingin pianak tiang jagi ngelamar okan ibuké, sawiréh Luh Ayu sareng Kadék nak sampun mekelo metunangan kéto raos bapané Kadék Bayu. “Apa?! Kadék Bayu nagih ngajak panak tiang ngantén? Tiang sing setuju panak tiang ngantén kemu, ngelah apa awaké ngajakin panak tiang ngantén? Gaé tuah dadi supir jumah sing ngelah apa, apa kel baang panak somah disubané mekurenan? Dadi baang dakin gigi gén? Kéto pesautné méméné Luh Ayu bangras. Lantas Kadék Bayu mesaut, “ampura bu tiang sareng Luh Ayu sampun pada tresna jani mula tiang ten meduwé napi, nanging tiang lakar ngebuktiang Luh Ayu ten ja kanti makenta hidup sareng tiang.” Méméné Luh Ayu mesaut sambil nuding Kadék Bayu, “Éh cai awak tuah dadi sopir taksi, ngidang ngejamin hidup panak tiang luung ditu? Tiang nyekolahang Luh Ayu kanti dadi dokter keneh tiang apang ya maan pasangan hidup né melah tusing cara cai lacur!”
Sebet keneh reramané Kadék Bayu ningehang munyin méméné Luh Ayu, krana merasa déwék sing metampi lantas Kadék Bayu lan reramané mulih. Mekebyos yéh peningalan Luh Ayuné tresnané sing maarti ulian méméné tusing ngerestuin hubungané. Tusing ngidang ngorang apa, Luh Ayu nguberin nyagjagin Kadék Bayu sambilanga ngeling sigsigan. “Beli, beli... ngoyong ja malu,” kéto Luh Ayu nyeritin sambil ngeling sigsigan. “Punapi Luh? Beli suba sing ngidang ngorang apa mémén I Luhé sing ngerestuin beli dadi kurenan I Luh (sambil ngetél yéh peningalan né), beneh munyin mémé I Luhé yin I Luh ngantén ngajak beli apa baang beli? Beli sing sugih, tuna kén harta. Lacur I Luh nyen makurenan ngajak beli,” kéto pesautné Kadék Bayu sambil ngusap yéh peningalané.
“Tiang nak tresna ngajak beli sampunang tiang kalina,” kéto pesaut Luh Ayu sambil ngelut Kadék Bayu.
“Luh yin orang beli tresna ngajak I Luh, seken keneh beli ngajak I Luh nanging tresnan beli kalangin harta brana. Beli nak sing ngelah apa Luh sampunang Luh sebet, ngeling, men suba kéné pejalané beli sing ngidang ngorang apa kanggoang malu ked dini gén hubungan iragé, tresna yin sing ada restu orang tua sing ja luung pejalané Luh, nanging Luh sampunang sengsaya tetep percaya yin suba jodoh pasti sing kel kija.” Kéto pesautné Kadék Bayu lantas magedi. Sebet kenehné Luh Ayu mangkin, ngeling sigsigan.


Ni Putu Asriani Putri
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama, Fakultas Dharma Acarya, Institut Hindu Dharma Negeri Dénpasar

No comments