Standarisasi Sastra Bali, Perluké?

Sumber potrekan; https://pixabay.com

Dugas acara Pasamuhan Alit Bahasa Baliné ané kalaksanaang di Hotél Puri Nusa Indah, Jalan Waribang 99 Dénpasar, di Komisi Sastra Bali, dina Buda, 28 Agustus 2019, ada samar-samar rarincikan lakar ngaé standarisasi Sastra Bali apaké sastra Bali purwa wiadin sastra Bali modérn. Unduké totonan kapesuang di Ruang Anggrék lan ané ningehang tuah pamileté ané liuné 25 diri, ada Penyuluh Bahasa Bali, dosén, penulis, guru, wiadin budayawan. Tatujon standarisasi totonan tuah apang sastra Baliné koné ngelah standar minimun. Baan standar minimuné totonan lakar nyidaang koné ngadanin ené madan puisi, gegurtitan, cerpén muah ané lénan.
Suara Saking Bali, pinaka silih tunggil média mabasa Bali ané digandrungi generasi jaman now sekala niskala ané kondén ngelah standar minimum lan tusing nawang kénkén standar minimum puisi, cerpén, satua masambung wiadin tulisan lén ané kamuat lan suba pasti tusing lakar ngurusang standar, ngidih pendapat (boya ja pendapatan) tekéning para penulis, budayawan, pendidik, wiadin anaké ané demen maca karya sastra ngenénin indik rarincikan standarisasi sastrané ené. Kéné pasautné rikala tim redaksi Suara Saking Baliné nakonin.
***
Seni to lenyap yéning kastandarisasi. Standarisasi to untuk industrialisasi, produk pabrik, seragam ia. Yén ada téks sing ngidaang ngadanin ento puisi atau prosa, ento téks ané hébat. Tapi, da téks ané awag-awagan. Raga ngaé ésai ané Bali-bali ento kan dotné kéto, gabungan antara fiksi ajak non-fiksi, kija dadi aba, ngéndah. Ngaé ésai cara nyerpén asané, jeg demen sajan atiné. Makané ngaé tulisan, ajakan, “Mari menulis bukan cerpen, bukan puisi. Apakah itu? Apa saja, pokokne tulisan.” Danarto kan taén ngaé puisi megambar ento. HB Jassin demen gati, pasanga di kantorné. To puisi, apa kaligrafi? Danarto masé taén ngaé judul cerpén jantung mepanah. Nah, yéning standarisasi, kréativitas ané kéto-kéto lakar kéweh pesu. Maksud raga, ané demen ngaé cerpén, jeg gaé gén, ané demen ngaé puisi gaé gén. Ané demen ngaé dong puisi, sing cerpén, jeg gaé. Seni tari, seni pertunjukan Bali jani kan liu ané ngorahang berstandar ISI. Jeg patuh. Ipidan anak masing-masing désa ngelah gaya pedidi-pedidi. Bali nak sugih dugasé to. Jani? Jeg ISI. Masak jani ada standar puisi i anu. Beh…

Gdé Aryantha Soethama,
pangawi sastra Indonésia


Sastra distandarisasi? Nén malu, asané kéweh ngenehang. Basa Bali ané anggona ngarya sastra, nak magenepan ada. Suba wikan-wikan anaké ngenehang ento. Mirib yén kenehang ané anggona matuhang sastra Baliné tuah basa ajak aksara. Yén basa anggon, ada sastra Bali ané mabasa Bali cara kadinian, ada basa Bali cara kadituan. Cara kadinian, maksudné cara basa Baliné ané lumbrah ento. Yén ané kadituan, ada basa Bali ané kondén lumbrah, cara basa sametoné di Kintamani, Nusa Penida, Pedawa, mirib ada buin ané lénan. Ada masih basa Bali ané madukan ajak basa Malayu [cara geguritan I Nengah Jimbaran], basa Indonésia, basa Inggris muah ané lénan. Yén ané madukan ené éngkén lantas dadiné? Jejehin buin pidan ada anak Bali ané lakar ngaé geguritan aji basa Inggris, apa adané ento? Tiang jeg buut kenehé ngenehang ento. Yén aksara anggo, sinah suba masih kayunanga tekén para wikané. Nak ada sastra Bali ané surata aji aksara Bali, tusing bedik ané aji tulisan latin. Yén di lontaré, ada masih cara kakawin Dharma Sunya ané maaksara merapi-merbabu. Ada masih cara prasasti-prasastiné ane maaksara Kawi. Sagét buin pidan ada anak Bali ané nulis geguritan, puisi, cerpén, nganggon aksara ané tawah-tawah, apa men to adané? Ané tusing kalah lumbrah, ento gegendingan utawi satua ané tusing kasurat.

Cara gendingan baris dadap ané taén dingehang di Bangli. Ada masih gending-gending lénan, ané tusing taén cateta mirib tekén pamrentahé.  Mirib suba ené ané madan sastra rerambangan? Yén rerambangan, anak tusing sinah apa ané orahang, sakéwala né anak jeg seken krunané kruna Bali. Ento mawinan, nak mulan kéweh ngurusang sastra Bali. Yén éngkén kadén carané ngadanin, tiang tusing masih nawang. Miribang adan-adan sastra Baliné ené, lakar anggona nyelasang tekén murid-muridé ané malajah basa, sastra, aksara Bali. Kéto masih mahasiswa ané jurusan basa Bali, apang nawang sepat siku-siku sastra Bali. Yén sagét ada patakon, apaké ané madan sastra Bali? Ento apanga nyidayang nyautin baan pasaut ané pasaja. Nak Mulan kéweh ngadanin sastra. Apa buin sastra Bali. Liunan sastra Bali ento mulan mategul baan sepat siku-siku, sakéwala tetujoné tuah apanga cara anak majapa meték-meték genitri. Disubané bakat baan seken meték, apang nyidayang lepas, cara kedis tuhu-tuhu ané lepas uli kranjangné. Ditu kéwehné ngadanin sastra. Apa ané makada? Mirib mulan sangkan sastrané tusing ngelah adan. Patuh cara ngadanin embang, sakéwala tusing tawang ané madan embang. Kéto kéwehné.

IGA Darma Putra,
pangawi sastra Bali modérn


Jelas aku sing setuju. Penulis tetap ngelah standar pedidi. Yén ané gaé raga di luar standar ané gaéna, lan sing orahanga cerpén wiadin puisi, lan ngaé génré baru hahahaha

Madé Adnyana Olé,
pangawi sastra Indonésia modérn, pangremba tatkala.co


Jelas sing setuju, krana sastra mula sing perlu standar lan bersifat dinamis, apaké pengarang wiadin karyané sifatné indepénden. Yéning ada intervénsi standar, ento makada nada kelas di sastrané, ené berbahaya untuk dunia sastra yéning stadarisasi kanti makada ada kelas. Iraga ngaénang sastra dadi égalitér baan ngaé sastra ané tusing ada sekat, kecuali klasifikasi bentuk. Standarisasi tuah ngaénang dunia sastra Bali ané sepi dadi nyansan sepi, krana penulis baru lakar ngekoh nulis utawi ngédéngan karyané krana harus nuutin standar.

I Gedé Gita Purnama Arsa Putra,
Dosén Bahasa Bali Unud, pangawi


Yén dalam lomba perlu ada standar anggon patokan. Kéto masi yén nak nu mlajah, perlu ada standar. Tapi rikala proses berkréativitas ané lebih utuh standarisasi bisa memasung kréasi. Contoné standar kakawin secara tradisional, ipidan secara isi pasti nuturang Ramayana lan Mahabrata. Nanging dalam perkembanganné, para pangawiné tusing ja terpatok tekén standaré ento. Pangawi totonan berkréasi ngaé kakawin baru cara kakawiané Mpu Prapanca contoné. Artiné uli kréativitasné ada standar ané liwatina. Justru ento ané kearepang apang ngaénang sastran iraga unggul.

Putu Éka Guna Yasa,
pangwacén sastra Bali purwa, Dosén Bahasa Bali UnudStandarisasi apané? Tiang inget tekén zaman Balai Pustaka, standarisasi atas kepentingan penjajah. Acuané? Sastra Modérn? Da, kecuali bentuk-bentuk tradisional ané suba ada. Standarisasi bentuk, bisa dadi belenggu beréksprési, pasti dilanggar. Baang ento dadi gagaén peneliti, lan kajian akademik, da kanti ngaénang senimané terbelenggu.

Putu Oka Sukanta,
 pangawi sastra Indonesia, akupunturisYéning tuah maang penjelasan bahwa cerpén Bali cara kéné, novél, roman cara kéné, prosa liris cara kéné, yén sabates ento tusing masalah. Nanging yéning kanti menyangkut pembatasan berimajinasi, berkréativitas rikala mengarang muah gerak kreatif ané lénan raga sing setuju. Krana pengarang, penulis, patuh tekén pencipta lagu. Pang sing iraga saling kadén, luungan ané ngusulang orahin ngaé draft standarisasiné malu, apang para penggiat SBM-é nawang lan nyidaang nyeléksi, nguangin wiadin ngimbuhin apa ané kaanggep perlu.

I Komang Alit Juliartha,
pangawi sastra Bali modérn


Wénten hal-hal sané ten nyidaang kastandarisasi, krana justru drika kekuatan sastrané.

Mas Ruscitadéwi,
pangawi


Ngamilunin genré sastra Indonésia manten, yéning konteksné sastra Bali modérn.

Ari Dwijayanti,
dosén, pangawi lan redaktur Médiaswari (Pos Bali)


Titiang durung cumpu sareng standar sastra Bali. Soang-soang pangawi maduwé ceciri sané nénten kadruénang pangawi lianan. Kadang-kadang, karya sastra nika ngenahné saderana, sakéwanten maduwé artos sané dalem sané nénten prasida kalacalaca.

IBW Widiasa Kenitén,
pangawi, pengawas pendidikan

Soléh niki. Sastra napiké puisi Bali modérn wiadin sané lianan sampun wénten saking suwé. Sastra nika (sastra modérn) kebébasan, sané bébas saking standar. Cingakin puisi kakawiané Sutardji Calzoum Bachri, napiké wénten standarné, nanging ring Sastra Indonésia kasungkemin nika puisi. Punika taler cerpén-cerpén Danarto ring Godlob, ring sastra Indonésia taler kasungkemin nika cerpén. Sira sané pacang moyanin cerpéné Pak Manda nganikaang nénten ja cerpén, moyanin puisiné Pak Sanggra tur nganikaang nénten ja puisi. Napiké nika durung masuk standar? Sané nganikaang standar nika durung tatas uning ring sastra. Sastra nénten ja baju sané wénten ukuran standar, nénten ja hélm sané wénten standar. Yéning sampun wénten standar jagi anggén napi? Standar nika pacang memasung kebébasan kréativitas. Cingakin prosa liris kakawiané Dharma Putra, nika sampun ngalawan prosa liris Indonésia antuk ngranjingang unsur tradisi. Yéning wénten standar, sastra punika pacang tetep maduwé pola konvénsional. Rikala pangawiné mangkin mapikayunan pacang berkréativitas tan kawatesin, nguda mangkin kawatesin malih. Standarisasi nika pemasungan karya sastra.

IDK Raka Kusuma,
pangawi sastra Bali miwah Indonésia modérn


Sing setuju. Standarisasi seni, apalagi sastra sing nyidaang, sastra sing nyidaang ngukur. Karya sastra ento tuah imajinasi nganggon olahrasa lan estetika uli penulisné ané sifatné personal. Dalemné rasa sing nyidaang ngukur nganggon standar. Tuah nyidaang kaukur nganggon pangrasa lan makejang pada ngelah pangrasa ané tusing patuh.

I Gedé Putra Ariawan,
pangawi lan guru

Sing ngerti tentang standarisasi

I Madé Sugianto,
pangawi, perbekel Désa Kukuh, Marga, Tabanan


Yéning tiang setuju manten, sabates standarisasi punika mersidayang ngicén pikenoh becik miwah memotivasi mangda sastra Bali modérn sayan nglimbak, mangda nénten standarisasi punika mengkerdilkan miwah ngwatesin ruang gerak saking sang sané seneng, penggiat miwah penulis sastra Bali Modérn. Mangkin standarisasi punika sedek kaperluang napi nénten ring panglimbak sastra Bali Modérn puniki, mangda nénten standarisasi punika wantah “konsép proyék” sané kawacanaang tur kaanggén ngaruruh keuntungan perseorangan utawi kelompok tan pa tetimbang lan nguratiang indik éksisténsi sastra Bali sané wénten lan nénten wénten upaya anggén mendorong lan membina mangda sastra Bali sayan nglimbak lan prasida katerima miwah kawacén olih kramané sami.   

I Nyoman Agus Sudipta,
pangawi sastra Bali modérnYén menurut raga, bahasa Bali asané sing ngidaang kal standarisasi kéto. Yén alasané hanya untuk membédakan cerpén modérn jak satua, kan suba ada kaidahné. Geguritan jelas ada guru dingdong, yén puisi kan sing. Yén jani uling bahasa ané anggona misalné, yén standarisasina, misal bahasa modérn tuah anggo puisi modérn, bahasa Bali let anggo geguritan dkk, kan sukeh. Bisa mematikan kréativitas penulis geguritan ané ngawi geguritan di zaman jani.

Danu Tanaya,
pangwacén sastra Bali

  
Kirang pas yéning standarisasi nika anggén minayang puisi, cerpén, wiadin geguritan. Nika sampun galang. Sané dados patakén, saking dija polih idé sakadi punika. Substansi masalah SBM boya ja ring standarisasi, sakéwanten sapunapi carané sumangdané dados tuan rumah ring Bali, lan polih penghargaan layak ring genahnyané embas. Daripada makarya standarisasi kakawian, becikan makarya desain sapunapi carané mangda SBM punika sayan nglimbak. Yéning Madé Sugianto mersidayang ngawinang SBM semarak antuk Gerip Maurip, Ajip Rosidi antuk rancagé mangkin sapunapi Pak Koster antuk Nangun Sat Kerti Loka Bali punika.

I Ketut Sandiyasa,
pangawi sastra Bali modérn


Standarisasi sastra Bali? Méméh déwa ratu…. sing ngelah ga

I Putu Supartika,
pangremba Suara Saking BaliNo comments