Wayang Kardus

Olih: Komang Berata
Gagambaran Manik Sudra
Uling déréng endag surya kanti atengaina, uling mara nyanjaang kanti apetenga, nyaberan anaké lingsir nika negak matégtogan dauh rumah sakité. Nyaberan negak dauh marga, kapah dangin marga. Déréng taén matalang liman anaké lingsir nika negak drika, ngaba dogén wayang ané malakar aji kertas kardus; di kéngkéné tatelu, di kéngkéné patpat, di kéngkéné lebihan. Sara kleteg keneh, mirib. Ten pati Wayahan Supat ngajinang. Ten lambih mrika keneh Wayahan Supaté.
Isit lambihan ongoh, gedé keneh anaké lingsir nika nagih ngungkulin munyin mobil munyin motor pasliwer di margané dauh rumah sakité. Yéning misi amun kenehné, melah-melah abetné igelanga wayang kardusné. Nyaberan tepuk gisina dogén wayang kardusné, nanging kemikan bibihné nyatua cara embotan benang pican Dadong Bungkuté di tuturan satuané nika, ten telah-telah, wénten dogén ané lakar tuturanga. Nglebut cara klebutané di Tauka. Degag gati raos anaké lingsir nika. Juangang di raos, ten napi anak ménak raganné. Makilit baana nglintihang satua Mahabharata, Ramayana, kénten masih isin lontaré ané taén bacana tekén Wayahan Supat. Lengut tur luget baana nuturang, ngatih satuanné, ten gati misi nguluk-uluk.
Ten gati kipekina Wayahan Supat nyongkok di samping anaké lingsir nika. Makesiab keneh Wayahan Supaté mara anaké lingsir nika ngigelang wayang kardusné, abesik gati igelanga. “Kurenan tan pasangkan gelem, paling kenehé panaké dija lakar kingsanang, nyamané ngejoh mara lakar glantingin, mémé bapané suba ruyud sing bakat kandelang. Najuk jagung, tanah lemek maan daatan, mepek buahné, nanging telah amah dusta. Idup anak kamula ketil, rimbit, sing kakeneh, pepesan nyaplir, nanging ditu swargan idupé. Sara bisané ngajinin, sara bisané ngulanin.”
Ausap Wayahan Supat ten makiselan uli di tongos nyongkokné. Nyeluksuk nyuled polo gedeg basang Wayahan Supaté. Mabulu baana basangné. Anaké lingsir ané mara-mara tepukina nika, ané déréng taén ajaka macapatan nika, ten gati misi matolihan di abediké, jeg lagas melut ngelumadin keneh Wayahan Supaté. Sagét marérén anaké lingsir nika ngigelang wayang kardusné. Tlektekanga gati Wayahan Supat. Ten makejehan keneh Wayahan Supaté. Antina gati napi mirib ané lakar kemikanga.
“Limang talian sik.” Kari anaké lingsir nika nlektekang Wayahan Supat, mangkin sambilanga natakang lima kenawanné di malun Wayahan Supaté gati. Papenga keneh Wayahan Supaté. Makita masih mucingin. Lélor masih baana keneh Wayahan Supaté.
“Limang talian sik. Uling semengan bungut tuwané tondén maan antug banyu.” Anaké lingsir nika majumu mapangidihan. Makejengan baana keneh Wayahan Supaté. Makesiab. Gasék lima kenawan Wayahan Supaté nyeluk kantong jalér. Padasatalian abidang makisid tongos. Bin makesiab keneh Wayahan Supaté. Baan papengané. Ulihanga pipis Wayahan Supaté. Buwung mirib makita ngidih?
“Kupi besik, roko akatih, nasi aungkus. Imbuhin yéh besik. To dogén.”
Ngemel padasatalian abidang ané ulihanga tekén anaké lingsir nika, Wayahan Supat ngojog dagang ané matajuh lilit di durin tongos Wayahan Supaté nyongkok. Makedus-kedus kupi kebus-kebusan alumur, roko ané maji akatih, nasi kari ané anget gati aungkus, yéh kemasan lumur abesik, enjuhanga tekén anaké lingsir nika. Tuyuh ngentugin padasataliané apang bakat baana nika. Keneh papojolan kalahang kaketék.
“Cai sing demen ngroko, sing demen ngupi, sing masih demen nyampah. Meled idupé apang cara ning yéh Tirtaganggané? Sing bani nyen anaké mememan di klebutan Tirtaganggané. Sing ja ulihan takut kelem. Sing ja ulihan takut isep usehan yéh. Sing ja ulihan takut sisip tekén Ida Bhatari Gangga. Takut klebutan Tirtaganggané melut ngelumadin babungselan basangné.”
Ten maboya, pinih ten demena Wayahan Supat yén isin basangné kanti tuturang anak. Isin basang nika kecap tastra ané piyit gati di gedong batuné, dadi duduk juang yén nyak ulihan lega nekain, ten ajin nganti nagih tuturin dogén, cara mémén Wayahan Supaté nuturang pajalan anak ngliwat di tukadé gentuhen. Celang-celangan batun paningalan ngedat, lambihan uleng sig ané ngenah dogén. Séngeh kupingé maliwat becat kenehé.
“Suba tepuk baan bagiané, melah-melah abeté ngalapin. Kepit di guminé kamula peraha nyemak gagaén, sing dadi mélan-élanan, sing pragat ngetuwen dogén, sing pragat ngrumun dogén, sing pragat nemah misuh dogén. Nyama ilag, anak suwun. Da gati ané kéto-kéto saluda. Cara yéhé membahan, sing batu bulitan dogén ané bakat entasin cai. Mentas di tanahé, puwek ning cainé. Mentas di nyanyadé, itek ning cainé. Mentas di batu pilahé, putih ning cainé. Suba peraha kéto. Paduman Widhi.”
“Negak driki, nutur sara kenehé, saru-saru anaké sliwar-sliwer ngedékin, kénten perahné ngulanin keneh? Nyama laut mentas?”
“Sing apa pegat baana angkihané cara benang baliné ampigang. Yén sing kéné caran tuwané ngulanin keneh, sing kapa ada unduk semengan neruput tuwa suba maan kupi nyarira alumur, roko maji akatih, nasi awaregan. Kéné lampah tuwané apang bisa anaké ngajinin di nujuné ngidih, bisa masih ngajinin di nujuné makidihang. Aluh gati.”
“Nanging nyakitin keneh.”
“Nah, apang lega anaké.”
“Ten napi lega nyaman tuwané.”
“Bisa. Bé céléng di atebihé, bé pindang bantes di aukudé, biyu abulih duang bulih, kangkung acekel ané jemak tuwa di peken, saru-saruna jemak tuwa, maan imbuh matemah mapisuh, panak kurenan ajak tuwa naar. Jaan kinyukan panak kurenané, sing patitakon uli dija tekan dadaarané. Panak kurenan tuwané bagia, tuwa bagia masih.”
“Ajelapan mirib ten nakonang, idep-idepang ngajinin tuyuh tuwané.”
“Ulihan sing tepukina, sangkan sing tawanga. Suba tawanga tuwa sing gati ngelah pipis. Di acepok pindoné, baanga daganganné juang anak buduh. Lebihan tekén ping telu, telah isin basangné pesu. Jagjagin malu kurenané, da kemikan bungut tuwané runguanga, da wayang kardus tuwané tingalina. Tongosin kurenané, apikin makurenan, astitiang apang énggal seger. Idih tuwa panyemengé. Petengé baang tuwa ngidih bin abetekan.”
Tukang parkir rumah sakit-é ngorahang anaké lingsir nika ten ja buduh, tangkepné dogén tangkep anak buduh. Anaké lingsir nika pensiun amun benehné. Katunan lakar daar ané lambihan makada kénten. Ten Wayahan Supat sangsaya wiréh baatan beneh tutur anaké lingsir nika. Brangti gati keneh Wayahan Supaté mara seluka kenehné, nanging angob Wayahan Supat tekén babungselan keneh anaké lingsir nika. Ten ja getap, ten ja wanén, tabah ané gelahanga.
Nasi aungkus misi darang ané jaan, yéh apucung panyalah, mimbuh jaja limang tebih, mimbuh biyu gadangan duang bulih. Becat sépan Wayahan Supaté matadtadan. Kalahina nyama-nyamanné ané lega teka nelokin kurenan Wayahan Supaté.
Liyu anaké negak di trotoaré ané dangin marga, liu masih anaké negak di trotoar-é ané dauh marga. Wayahan Supat kari majujuk di trotoar-é ané dangin marga. Paling kipekan Wayahan Supaté ngalih-alihin anaké lingsir nika. Déréng masih tepukina. Dija anaké lingsir ané ngadanin raga tuwa nika? Ampun lebihan tekén a-jam perahné anaké lingsir nika negak di trotoar-é ané dauh marga. Perahné, sanistana, di abesiké ampun wénten potokan roko drika.
Wayahan Supat nyagjag sig tukang parkir rumah sakité. Déréng gati maan tepukina anaké lingsir nika. “Kantun sameton dwéné nika?” Tukang parkiré ngadénang anaké lingsir nika kari panyamaan Wayahan Supaté, Wayahan Supat ngadénang anaké lingsir nika kari panyamaan tukang parkiré. Anaké lingsir nika kari panyamaan iragané ajak makejang mirib?
“Klangen cai tekén kemikan bungut tuwané? Da kanti kadalon, nah.” Seken gati pirenga tekén Wayahan Supat. Ngénggalang gati Wayahan Supat nyagjag ka trotoaré, dauh pos tukang parkiré. Ten wénten anaké lingsir nika di trotoaré ané dauh marga. Wayahan Supat megat marga lakar ka tongos anaké lingsir nika perahné ampun negak tur ngigelang wayang kardusné. Papenga Wayahan Supat ningalin wayang kardusé, patpat, ten matatakan napi-napi di trotoaré. Pejanga dadaarané ané abana di samping wayang kardusé, sina teka anaké lingsir nika, sina lega keneh anaké lingsir nika abaanga dadaaran. Pangidih anak lingsir, ulehanga gati ngisinin, apang ten kanti bakat pucingin.
Akebitan ten maan antug ipian, makesiab Wayahan Supat napetang wayang kardus, né patpat nika, ten sanget madan majeneng, tekek gisina tekén kurenan Wayahan Supaté ané kari leplep masaré. Patelan cara méng nabing bikul, Wayahan Supat nyemak wayang kardusé makapatpat, ngénggalang abana mulih. Apang tinggar tepuk, melahanga gati macek di témbok kamar tamuné.


Komang Berata
embas ring Amlapura, 8 Oktober 1971. Cakepannyané sané sampun kawedar minakadi Lekad Tumpek Wayang (1998) ngamolihang Hadiah Sastera Rancagé 1999, Ayuni Stri Listu Ayu, Cintamani, miwah terjemahan Gitanjali kakawian Rabindranath Tagore. Mangkin magenah ring Karangasem.

No comments