Ulian Kasta

Olih: Ni Wayan Antari
Sumber Gagambaran; pixabay.com

Kenyit-kenyit galang sunaran matan ai katimpalin suaran kedis manguci sahasa nyunarin manah Putu Ari rikala dingin kabut Kintamani manyaputin rahinané mangkin. Putu Ari ngedatang panyingakan laut nyingakin HP-nyané.
“Oh suba jam 6, béh tiang tengaian bangun jani. Saja tiang lakar luas masuk. Éh endén malu, Bli Ngurah subaké bangun nika, télpun néh…”
Kéto Putu Ari ngaraos pedidina inget tekén Ngurah Adi gagélanné. Putu Ari laut nélpun gagélanné punika.
“Halo, Om Swastyastu, rahajeng semeng Bli Ngurah bagus tunangan tiang. Né paling sayang,” kéto manis raosné Putu Ari semeng-semeng mangunin gagélanné.
“Om Swastyastu rahajeng semeng mawali Putu jegég tunangan tiang, wénten napi niki, dados tumbén semeng-semeng pun nélpun kadi mangkin. Ampunké masugi Tu?”
“Aduh bli hahaha yén unduk masugi tiang dados témpoang bli, nanging rasa rindu tiangé niki ten dados témpoang, awai karasa aminggu yén tiang ten kacunduk sareng bli bagus.”
“Bli masi rindu, rindu pesan sareng Putu, men sira ngorahin dibi nedeng nélpun kalahin Putu sirep bli, engkis-engkis angkian Putuné di kuping bli sakadi deburan ombak sané ngawinang  tis di keneh bli.”
“Béh bli semeng-semeng bli pun ngarayu, minab ngipi napi bli ibi sanja?”
Tan pacawisan meneng Ngurah Adi rikala Putu Ari nakénang napi sané kaipiang dibi sanja.
“Halo, bli, Bli Ngurah dados bli meneng takénin tiang kénten?” malih nyekenang Putu Ari nakénin tunangané napi minab ngawinang ipun meneng.
“Ten wénten napi Tu,” wantah kénten pasautné Ngurah Adi.
“Ah ten mungkin ten wénten napi, tiang sampun duang tiban nyarengin bli, tiang uning pasti wénten né kenehang bli. Jujur manten sareng tiang bli ten kenapi.”
“Nggih minab bli ten prasida mogbogin Putu, Putu uning manten napi né kenehang bli. Kéné Tu sujatiné dibi sanja bli ngipi jelék Tu, mogi-mogi ja ten wénten napi-napi sareng iraga. Jakti Putu lakar mirengang Tu?”
“Jakti bli.”
“Jakti nggih, sakéwanten ampunang nyen Putu sebet nggih. Puniki, bli ngipiang Putu koné majujuk duur titiné, bli masi duur titiné, sakéwanten Putu ring tanggu kauh bli ring tanggu kangin, ditu lantas Putu kauk-kauk nyambat adan bli, bli mlaib nyagjagin putu, nanging wawu majalan atindakan sagét pegat titiné nika, Putu ilang anyudang yéh tukad. Bli tekek magisiangan di duur titiné, ditu lantas reraman bliné ngedeng liman bliné laut bli ajaka luas sareng anak luh, bli nagih luas ngalih Putu nanging ten icéna sareng Ajin bliné. Bli ngeling, bli ten ngidaang ngudiang wantah nuutang reraman bliné luas ngajak anak luhé ento. Halo Tu, Putu?”
“Hikss hikss… Tiang bli?” sendu-sendu Putu Ari ngeling ring semengé ento rikala mirengang raosné Ngurah Adi nuturang ipianné.
“Putu kenapi Tu? Dados Putu ngeling? Nika wantah ipian Tu, bli ten ja lakar ngalain Putu, mendep naé Tu, bli kan sayang sareng Putu.”
“Sebet keneh tiangé mireng tutur bliné, mogi ja nika ten dados firasat jelék bli. Sakéwanten tiang percaya sareng tresnan iraga, iraga pasti tetep pageh tekén gagodan, ten ja wénten sané prasida malasaang iraga, iraga sampun saling tresna bli. Nanging…….” Pegat raosné Putu Ari laut ia nyangetang ngeling.
“Putu kenapi Tu? Dados Putu nyangetang ngeling? Putu ngenehang indik hubungan iraga sané tan polih restu saking reraman bli pasti nggih? Sampunang nika kenehanga Tu, bli pasti memperjuangkan Putu sawiréh wantah Putu né ngidaang ngaé bli bagia, bli sing ngidaang hidup tanpa Putu. Mendep naé mendep, Kadén pun tengai Putu sing masuk?”
“Éh sajaan bli tiang mangkin polih dosén jam tengah 8, mangkin ampun jam tengah 7 lebih bli tiang kal mandus dumun. Daaaa bli sayang.”
“Daa Tu élingang sarapan dumun makiré masuk pang ten mah nyanan Tu sayang.”
“Inggih bli, tiang mangkin mandus dumun laut tiang ngajeng roti anggén sarapan, bli élingan sarapan masi nggih.”
“Nggih sayang tiang.”
Putu Ari ngénggalang nampih saput lantas luas ka kamar mandi. Wusan masiram Putu Ari masalin baju, ten lali tekén pabesen tunangané Putu Ari nyemak roti sané wénten ring paonné.
“Éh mémé, mé ija rotin Putuné ané jang Putu ibi sanja dini?” di paon dapetanga méménné sedeng iteha magoréngan tekén I Putu Ari.
“Oh né dini rotiné kisidang mémé tu, sing nasi daar Tu? Né nasi ba imang lebeng.”
“Sing mé, Putu ba tengaian jam tengah 8 Putu maan dosén. Éh ampura nah mé, Putu kadung ningehang tuturné Bli Ngurah tunian léwat telpun kanti Putu sap nulungin mémé ka paon.”
“Oh nah Tu sing éngkén, masih ibi Putu ba magadang nulungin mémé ngaé canang, kalahin mémé mesaré ulian sirah méméné sakit, pedalem masih Putu yén makejang gaén méméné Putu nyemakin.”
“Ah sing kénkén mé, to mulan swadarman Putuné dadi pianak mémé, apabuin Putu anak luh bin mani ba kar juanga jak anaké, bin pidan biin Putu maan nulungin mémé. Éh mé Putu pamit nah mé, Putu kar luas kuliah, doaang Putu mé.”
“Nah tu pasti doaang mémé pajalan Putuné pang satata lancar. Ingetang mabakti malu Tu, né dupa!”
Putu Ari mula anak jemet pisan, sadina-dina ia stata nulungin reramanné. Yéning polih galah wusan kuliah ia nyambil magaé. Ten lali ipun stata ngaturang bakti ring Hyang Widhi mangda stata polih karahayuan ring kahuripan puniki.
Kirang langkung 25 menit Putu Ari mamargi, mangkin ipun sampun neked ring kampus. Doséné durung rauh sakéwanten timpal-timpal kelasné sampun sami ring kelas.
“Om Swastyastu sareng sami.”
“Om swastyastu, ais Putu adi tumbén sidori neked di kampus Tu, biasané kan dadi panyemeng Putu dini.” Kéto petakonné Dék Budi timpal kelasné.
“Beh jeg kadung anget yang masaput bes gesité di Kintamani sap yang kar masuk semengan, payuné kapupungan yang bangun. Éh doséné ija?”
“Sing tawang to tu. Men éngkénanga jak bapaké ibi Tu?”
“Bapake ngorin raga masuk jam 7.30, mangkin ba jam 7.43. Oh nah sing kénkén lambat bin bedik. Tenang tenang.”
Ten maselat limang menit rauh lantas Pak Agus dosén mata kuliah sastra.
“Rahajeng semeng”
“Rahajeng semeng pak”
“Inggih kawitin titiang antuk panganjali, Om Swatyastu.”
“Om Swastyastu.”
Ring galahé punika paplajahan kakawitin. Sampun kirang langkung molas menit paplajahan kamargiang, Pak Agus nagingin tutur-tutur indik kauripan. Sané mangkin bapaké nyelasang indik kawéntenan kasta ring Bali.
“Kastané punika sering dados masalah utawi dados tembok penghalang ring kehidupan sosial. Akéh sané fanatik tekén kastannyané, punika mawinan kasta punika sering ngawinang anaké pagat magegélan. Tresna punika dados pawates anak sudra lan ménak ritatkala matunangan, akéh anak ménak ten kayun nadosang anak sudra rabi sawiréh kastané beténan. Sakéwanten nika wantah tutur kémanten. Kasta punika nénten ja dados masalah sujatinné né dados masalah nika wantah kefanatikan. Sing ja ada Bhatara Hyang Guru Sudra Ménak, sing ja ada Batara Siwa sudra ménak, jadmané di guminé nak patuh doén, malunan ada manusa matresna bandingan kasta, nah yén minab wénten driki né ngelah tunangan mabéda kasta sampunang jejeh yén mula jodoh pasti ketemu.”
Marasa makleteg bayunné Putu Ari mireng raos dosénné, Putu Ari inget tekén paindikan ipun sareng Ngurah Adi, tresnanné ten karestuang reramanné Ngurah Adi sawiréh Putu Ari wantah anak jaba, ten pantes masanding ngajak anak ménak. Tan binaya I Baduda ané tongosné betén nagih makeber ngindang madain ia I Garuda. Sawusan mireng raos dosenné wawu, Putu Ari marasa sayan lega, nanging kantun jejeh.
“Duh Hyang Widhi, icénin ja tiang sareng Bli Ngurah pamargi sané patut. Yéning mula jodoh tiang icén ja pamineh sané becik majeng reramanne Bli Ngurah mangda ngicenin titiang restu dados mantu drika, yéning ten dohang sampun tiang sareng Bli Ngurah icalang rasa tresna puniki,” kénten pinunasné Putu Ari ring atiné.
Galah sampun sayan tengai, sampun wusan kuliahné Putu Ari rahinané mangkin, ia lantas majalan kasisi. Di mukak pintu gedungé dapetanga Ngurah Adi negak sambil ngisi HP, ada kenehné Putu Ari lakar ngesiabin nanging malunan HP-né mamunyi. Sané nélpun nika nénten tios wantah Ngurah Adi gagélanné.
“Om Swastyastu Bli Ngurah,” sambil kedék Putu Ari mesaut. Lantas Ngurah Adi matolihan.
“Om Swastyastu… éh Putu sagét suba doriné. Pun wusan kuliah Tu?” kénten patakonné Ngurah Adi, nanging ipun ten kadi biasané, semuné layu kenyemné ilang.
“Ampun bli, tiang pun usan kuliah, men bli wawu kuliah nggih?”
“Bli ten kuliah Tu.”
“Dados ten? Men tiang nyingak timpal-timpal kelas bliné kuliah wawu. Bli pedidi ten nggih?”
“Nggih Tu, beli bolos kuliah. Wawu san bli mariki ka kampus bli tuah dot katemu Putu sadurung bli ten ngidaang katemu sareng Putu malih.”
“Dados bli ngaraos kénten, men bli lakar luas kija ladné?”
“Nah binjebos tuturang bli Tu, mangkin tutug bli nah. Bli lud Putu ngelut bangkiang bli untuk né terakhir kaliné.”
Rumasa bingung Putu Ari mireng raosné Ngurah Adi.
“Putu mendep gén nah Tu. Bin jebos si pun ajak bli nutur.”
“Nggih bli.” Putu Ari tanpa tutur, ipun menékin motorné Ngurah Adi laut majalan padaduan.
Tan lami ipun makekalih mamargi, neked lantas ring taman kota. Ring tamané punika bengong ipun padaduan.
“Bli ados bli meneng? Men napi kal raosang bli?”
“Baat rasan tangkah bli nuturang kasujatianné niki Tu. Bli wantah jadma nista, bli ten ngelah napi. Nanging bli ngelah rasa sayang rasa tresna, nika anggén bli modal magegélan sareng Putu. Bli wantah manusa polos bli ten ngidaang ngalawan raos rerama sawiréh I rerama sané ngalekadang bli sané ngubuhin bli kanti kayang jani. Jani bli sing ngidaang naanang keneh bli Tu, bli sebet yén mepisah sareng Putu, bli…….”
Ten pragat raosné Ngurah Adi, ipun ngeling sigsigan ngelut Putu Ari. Di palané Putu Ari ipun ngetélang yéh paningalan. Putu Ari masi milu ngeling nyingakin tunangané ngeling. Di kenehné suba jejeh dadi asan ipianné Ngurah Adi sané ibi sanja sayan karasa.
“Bli kenapi bli? Tiang masi sebet nyingak bli kadi puniki. Lan bli tuturang sareng tiang.”
Énggal-énggal Ngurah Adi ngusapin yéh paningalané.
“Nggih bli lakar nuturang, nanging janji nggih Tu, Putu ampunang ngajoh uling bli.”
“Nggih bli, tiang janji.”
“Kéné tu, bli ten kuliah wawu ulian reraman bli makétél tanah sareng bli, ipun nyaratang mangda bli ngajohin Putu, bli sampun kajodohang sareng misan bliné Tu. Yén bli nu tetep jak Putu, bli jagi ten kakuin pianak bli lakar kakutang, reraman bliné ten nyak nanggung idup bliné, bli ten kalugra lunga ka jero malih. Ampurayang bli Tu, bli sing ngidaang ngalawan raos rerama yén sampun kadi punika raos reraman bliné. Jani bli lakar mapamit uling idup Putuné. Kanggeang nggih Tu tuah amoné pajalan tresnan iraga. Bli yakin Putu pasti polih anak muani ané luungan tekén bli. Ampurayang bli Tu…”
Sigsigan Putu Ari ngeling mireng raos tunangané. Sebet kenehné tresnanné pegat ulian kawatesin kasta. “Beneh saja anaké ngorahang, baduda ten ja ngidaang makeber ngindang madain garuda. Minab tuah amone pajalan tresnan iraga bli, nggih sampunang sanget sebetanga. Yéning ten ring kauripané mangkin iraga matemu, buin pidan kayang numadi bin cepokan tiang lakar nunas mangda iraga katemuang malih. Tiang masi ten nyak bli kakutang ulian tiang, tiang né mara kenal bli ibi nanging reraman bliné miara bli uling kondén lekad. Nggih majalan suba bli sareng anak luh pilihan reraman bliné, depang tiang dini pedidi. Sakémaon élingang pabesen tiangé, tetep sayangang tiang bli dados adin bliné.”
“Nggih bli dini stata ngacepang ragan Putuné, bli sayang tekén Putu, sujatiné bli sing nyak mapalasan. Nanging minab niki pituduh Hyang Widhi iraga pacang mapalasan, nanging yadiastun ragan bli mangkin gelah anak lénan, tresnan bli tetep Putu né ngelahang, ten wénten né ngidaang ngantinin adan Putuné di hatin bli. Antuk né kaping untat Tu, dadoské bli niman gidat Putuné?”
“Dados bli.”
“Muuuaaahhh… bli sayang Putu.”
“Putu masi sayang bli.”
“Nah kanggéang dumun Tu, suud monto ngeling Tu. Bli tetep dini, dini di hatin Putuné.”
“Nggih bli, bli tetep di hatin tiangé.”
Ten lami, ring mukak tamané punika wénten mobil marérén. Laut wénten anak lanang istri sareng anak bajang pesu saking mobilé punika.
“Wéhh Ngurah, kadén suba orahin biang johin anaké né. Raga tegehan ngudiang ngajak anak beténan. Éh Tu ngéngken nu masi maekin Ngurah, kadén suba orahin biang pidan johin okan biangé! Raga betén kanggoang betén gén! Né ngurah ba ngelah lakar kurenan né sepadan, sama kasta sama derajat,” kénten raos biangné Ngurah Adi matbat Putu Ari.
Putu Ari ten pasaut laut malaib magedi ngalahin Ngurah Adi sareng kulawargané.
Saking dinané ento, Putu Ari stata bengong ngenehang pajalan tresnané pegat ulian kapaksa. Ngurah Adi masi ten makabar, nomor télpun miwah sosial média duénnyané ten wénten sané dados hubungin, ring kampus ten masi Putu Ari polih nyingak Ngurah Adi. Ngurah Adi ilang sakadi engkebang gumu. Putu Ari stata nyebetang keneh sapeninggal Ngurah Adi. Ring pabinan méméné Putu Ari ngeling sigsigan.
“Hiks hiks... mé adi kéné san pajalan Putuné jak Bli Ngurah mé, monto sayang Putuné sareng Bli Ngurah kapegatang mé.”
“Tu suud monto Putu ngeling, percaya kin Sang Hyang Widhi. Yén mula Putu ngelah hutang samaya ngajak Ngurah mémé percaya Putu pasti lakar mamesik kadi batun buluané kéweh malasang Tu. Nanging yen mula putu sing ada utang ngajak Ngurah kangguang malu tresnane sing memuncuk. Sabar Tu, mémé percaya paati lakar ada jalan terbaik Tu.”
“Nah suksma mé, tutur méméné lakar angon Putu semangat. Jani Putu kar bangkit suud monto Putu ngeling mé. Putu yakin yén mula jodoh pasti ketemu.” Makenyir galang manahne Putu Ari wusan mireng raos méméné.
Telung tiban sampun mamargi, ten masi Putu Ari polih mireng kabarné Ngurah Adi. Yéning mula lanjut kuliah minab Ngurah Adi mangkin sampun makarya, duaning sampun wisuda atiban né sampun lintang. Sangkaning satya manah Putu Ari kapining Ngurah Adi, ngantos mangkin Ngurah Adi ten wénten pengganti ring hatiné Putu Ari. Yadiastun akéh anak truna ngalih, nanging ten wénten ngidaang ngisinin kenehné Putu Ari.
Rasa rindu malih nyapatin kenehné Putu Ari. Ring Tukad cenik biasa pidan ditu Putu Ari sareng Ngurah Adi negak ngaroman padaduan sambil ngamemang batis, sané mangkin pedidi Putu Ari nyaruang iseng kenehne.
“Ija jani bli, ingetké bli tekén tongosé niki. Driki bli ngucapang sayang kapining tiang. Punyan jepun ané kepik beli bungané kasumpangan di kuping tiangé nu tileh cara ipidan bli. Né mangkin sampun malih mabunga. Singké ada rasa rindu bliné sané ngawinang bli mawali ngelutin bangkiang tiang sambil kisi-kisi ngorahang sayang. Bli tiang sing ngidaang idup tanpa bli.”
“Driiiiiinggggggggggg……… driiiiiiiiiingggg…..”
Suaran télpunné Putu Ari, saget nomor baru sané nélpun.
“Om Swastyastu, sira niki?” pasapaan Putu Ari ring télpun.
“Om Swastyastu nak bajang jegég.” Pasaut anak muani ring selat ambara.
Makleteg manahné Putu Ari, ketugan jantungné kadi munyin kendang. Suaran anak muani nika sahasa kadi suarané Ngurah Adi.
“Bli ngurah?” alon-alon Putu Ari ngaraos.
“Ehemm napi nak bajang jegég? Ngudiang bengong pedidi disisin tukadé?”
“Hahhh dados uning?”
“Uning nak bli ada di dorin adiné.”
Matolihan Putu Ari ka kori. Ditu tuah ada motor maparkir, nanging ten wenten sira.
“Bli bogbog, dija bli? Dados ten wénten sira?”
“Bli dini Tu.” Ngurah Adi mangkin wénten ring arepné Putu Ari.
Tangisné Putu Ari ulung membah kadi yéh tukadé ten pegatan sinambi ngelutin bangkiangné Ngurah Adi, tunangané pidan né stata acepanga apang ketemu.
“Bli luas kija uling pidan? Tawangké bli tiang dini rindu, sing ada né ngidaang ngantinin ragan bli.”
“Tu, ampurayang bli. Bli sing makabar kadi engkebang gumi. Bli meneng di kota. Bli kakuliahang olih reraman bliné di Dénpasar. HP bliné kajemak olih reraman bli. Lami bli ten makta HP, nika mawinan bli ten prasida ngabarin Putu. Ampurang nggih Tu, Bli masi rindu pesan sareng Putu.”
“Oh kénten, nggih bli. Men punapi bli sampun marabian mangkin nggih?”
“Durung Tu, ten wénten né ngidaang ngantinin Putu.”
“Men anak luhé pidan ento bli?”
“Nika.. nika pun magedi Tu. Ia ngalahin bli nganten, selingkuh sareng nak muani jaba, ia nyerod. Mangkin pun madué oka. Men Putu punapi mangkin?”
“Ah jaktiké bli. Yén tiang sapeninggal bli akéh anak muani né ngalih tiang, nanging ten wénten né prasida singgah di hati, wantah ragan bli adiri di atin tiang. Men sira mangkin sané kajodohang sareng bli?”
“Ada anak luh Tu. Mangkin bli seken sayang sareng ipun.”
“Saking dija bli?”
“Saking Kintamani tu.”
“Kintamani?”
“Nggih mangkin meneng ring arep bliné.”
Karasa bingung mangatonang, Putu Ari kenyem-kenyem ngelek ati nanging takut gedénan rasa, percaya diri nanging boya ipun né katuju, sawiréh ten ja ipun manten anak bajang uling Kintamani.
Ngurah Adi luas ngepik bunga jepun barak né biasa kakepik pidan.
“Putu Ari jegég bulan, ngudiang Putu kenyem-kenyem ngelek ati kadi punika. Mula Putu né katuju. Sané mangkin malih bli nunas kapining ragan Putu. Sidaké Putu mawali ngalanturang bunga tresnané né taén kembang pidan malih Tu?” Ngurah Adi matimpuh ring arepan Putu Ari.
“Men punapi indik reraman bliné?”
“Reraman bli sampun nunas ampura kapin ragan bli sampun malasang bli ngajak Putu. Reraman bliné sampun éling, yén kasta nika boya ja dados ukuran. Nyuang nak jaba dados rabi nénten ja lakar ngawinang sengsara, sané ngawinang sengsara punika wantah tresna ulian kapaksa. Sané mangkin nikaina bli ngalih Putu, reraman bli nunas ampura kin ragan Putu. Bli iseng mriki sambil nyeliahang keneh. Aduh sangkaning pasuécan Ida Hyang Parama Kawi makesiab bli nyingak ragan adi negak pedidi. Iraga prasida kacunduk malih.”
“Inggih bli yéning saja buka né raosang bli, tiang misadia malih nampingin bli, ngalanturang bunga tresna né taén kembang pidan, sawiréh tiang ten ngidaang mogbogin keneh wantah bli anak muani né tresnain tiang.” Putu Ari masaut sinambi ngedeng liman Ngurah Adi mangda Ngurah Adi matangi.
“Suksma Tu. Bli sayang Putu.” Sinambi nyumpangang bunga jepuné di kupingné Putu Ari. Laut Ngurah Adi ngelut Putu Ari.
Tresnan Putu Ari lan Ngurah Adi malih kembang. Yadiastun makelo kapalasang, yadiastun kaselatin ban sagara pitu, yéning mula jodoh pastika prasida katemu lan mabesikan. Kasta punika boya ja dados wates matresna.


Ni Wayan Antari
mahasiswa IHDN Dénpasar Kampus Bangli saking Kintamani. Jurusan Pendidikan Bahasa lan Sastra Agama Prodi Sastra Agama lan Pendidikan Bahasa Bali Fakultas Dharma Acarya.

No comments