Puisi-puisi I Ketut Sandiyasa; Mabalih Bali Nguni lan Jani

Potrekan Supartika

Mabalih Bali Nguni lan Jani
 
Mabalih Bali Nguni
Mabalih wali
Mabalih api yéh  angin  tanah bayu makanti
Suaran  Ang, Ung, Mang  memesik ngumambang
Nyujuh katon langit matan ai
Mabalih anak malalung
Malalung di malun yéh, api lan anginé

Mabalih Bali nguni
Ada damuh ening di muncuk-muncuk ambengan
Ada paliat ening di muan-muan anaké Bali
Ada lawat-lawat bulan
Lawat-lawat matan ai
Mabalih anak  magelut tekén yéh api lan angin
Magelut tekén gunung langit lan  pasih

Mabalih Bali Jani
Nuké yéh, api lan  anginé mabesikan ?
Nuké suaran Ang, Ung, Mang dadi besik ngumambang ?
Nuké anak Bali melalung di yéh, api lan anginé ?

Mabalih Bali Jani
Dija ngalih anak paliat ening ?
Dija ngalih damuh-damun ening  di muncuk ambengan ?
Matan ai sasi tuah aksi tanpa sidi
Mabalih Bali Jani
Mebalih Bali Kilangan Bali
Tiang nu idup suba kilangan Bali
Depang tiang tusing mati dini
Depang  buwin pidan tiang tusing lekad dini
Tusing ningeh munyin gong
Tusing ningeh suaran Ang, Ung, Mang  ngumambang
Tusing  katemu api, yéh lan anginé mabesikan
Tusing melalung magelut tekén pasih gunung..Suaran Tanah Bali

Suryak tanah  mangmung
karang suung puyung
Sunari sunari marérod tuara sida
Déling déling kencana kadaut
Lelakut lelakut  tanpa aji
Kliab langité macumbu tuara sida

I déwa Lelana lenana  momo angalap sari
Laliké I Déwa …. Tanah langité dini…
Laliké I Déwa tekén yéh tanah di awaké
Apa wali tuah papayasan 
Dija bulan méméné tuara sida mapapas ayu
Dija surya tanpa dusta…..
Dija ki danu ki segara nyaman mémé
Ngudiang lalungin mémé……
Ngudiang adep mémé…….Kilangan Widi

Ngelut  surya 
Kilangan téja
Ngelut  candra
Kilangan smara
Napak pertiwi 
Kilangan gumi
Ngumambang kidung
Suara laksana tuara adung.
Ngelarang yoga
Kala kuasa…
doh doh  sawat 
Merawat rawat  ngurat lawat Widhi
Widhi di  hati tuara keni kaaksi 
Iriki di gumi matah tiang sampun  kilangan Widhi


I Ketut Sandiyasa
embas ring Désa Ngis, Kecamatan Manggis, Karangasem, pinanggal 29 Méi 1983. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari). Polih Hadiah Sastera Rancage 2019

No comments