Ni Brit Kuning

Olih: Wayan Westa
Potrekan Widhi Setianingsih

Ujan ngribis nemonin Sasih Kenem, matan ainé ngrorokong di Pasisi Klotok. Saking Bukit Abahé katon muncuk méru Pura Bukit Buluhé ngalik. Ada mirib telung bulan Ni Tuntung Tangis tuara taén tangkil ka pura kawitan. Panataran Dalem Mangori saking nguni. Bayuné ngrumang, ngenehang tetagon tuara taén teka. Kadundun muyin kedis engkik-engkik, nadaksara Ni Tungtung Tangis inget tekén satuan I Jayendria satondené ngumbara, ngindikang pamargin Ni Brit Kuning, okan Prabu Erlangga duké kalunta-lunta ring Alas Keling, nyigidang raga wit pisang sabané.
Kéné Blin tiang nyatua, nuturang daging pamancangahé di Bukit Buluh. Dugas ento, tiang negak padaduanan di betén Kepuhé, di Sema Kangin, kampehang angin carik nedeng padi kuning-kuning. I kedis titiran ngengkik, buka ngantosang tetagon uling makelo tuara taén teka.  “Nah padingehang adi, kene katuturanné nguni saindik Ki Mantri Tutuan manut prasasti di Bukit Buluh. Ané malu Ida Dalem Seganing, maraga suci mapasraman ring Gunung Agung. Suwéning-asuwé mantuk ida ngungsi sunia loka. Nyentanaang putra adiri mapeséngan Dalem Mangori. Risampuné jejaka ida ngungsi panegara Keling, irika  ida ngambil rabi, kapernah putu antuk  Ida Mpu Galuh, ratuning Keling mapaséngan Mpu Hati.  Dalem Mangori raris abiséka nata ring Keling. Ngwetuang putra lanang adiri mabiseka Ratu Mangori.”
“Yé to ngudiang adi kiap dumara Bli nyatua kéto,” I Jayéndria nyulik bangkiangné Ni Tungtung Tangis.  “Tiang tusing ja kiap Bli, ningeh satua Bliné keneh tiangé buka bareng ngumbara ka alas Keling, namtamin kerasmin pangumbara kasemaran, rérad-rérod ngajak tetagon. Maliang-liang ka kuta negara, panggih para istri ayu nyuaraang rebab di Karang Pagaluhan.Tabuh, gong beri nguncang, kasanggra kidung Rara Kadiri, Palu Gangsa. Bungan sandaté aas di natar puri, gadung kasturi malegohan, sarikonta, tangi makacakan kakuca tamulilingan. Yéh telagané ning maklenyir buka perak masepuh, sarwa bé légad-légod asih-kumasih. Nyuh dantané mabuah nged, tabah ngedengin truna sedek kasemaran,” kéto Ni Tungtung Tangis masaut buka ngrumrum I Jayendria. Kaaras pipiné Ni Tungtung Tangis, semuné prajani galak. “Nah dong lanturang satuan Bliné, tiang sadia madingehang,” Ni Tungtung Tangis masaut bawak saha kenyem madu juruh, sledétné buka tatit.
Nah né jani adi, katuturan di Kadiri, Ida  Prabu Ѐrlangga banget kosekan. Jagaté rusak keni gering agung, grubug tan papegatan, peteng lemah ka setra makajang sawa. Sedekan grubug, ada okan ida istri adiri ninggal keraton kantun alit. Biangé trehan anak utama. Kalunta-lunta anaké alit masusupan ring Alas Keling. Lesu, mapulisahan anaké alit di   bongkol biyu sabané sedek ngrembun, busanané sit-sit suranting.
Kacarita Ida Dalem Mangori, kairing rencang, para jurit jagi maburu ka Alas Keling. Pamarginé doh, menék jurang tuun panggkung, alas angker madurgama, banget ngulangunin, panggih Gunung Pawitra rawit pisan, patirtan maharaja nguni, candi, prasada luwih tan patandingan. Doh ida manyusup ka tangahing alas, kalunta-lunta pamarginé. Ayat masandekkan, manggih ida wit pisang bawah. Kabas wit pisangé antuk pedang, tastas pegat sami, tan maha nengok anaké alit saha semu jengis. Ayu kawéntenannyané, carmané kuning gading, rambuté demdem mulayag. Punika awinan anaké alit kawastanin Ni Brit Kuning, anut ring kawéntenané, ayu kadi Dewi Sasih ring jagaté. Diastu kantun alit, pracihna pewayangan utama makanten pisan. Manggih anaké alit, Ida Dalem Mangori edalem pisan, raris kambil, kajak ngapuriang ka Panagara Keling.
Suwening-asuwe, Ni Brit Kuning sampun bajang. Ayuné tan bina bungan puri. Saktsat Déwi Sasi nyalentara di guminé. Kenyemé ngemu madu. Para lanang, anom-lingsir, bekel, patih, mantri pada katuridan. Kinasihin Dalem, tuara purun anak bani nglemesin. Ni Brit Kuning ngawinang Dalem Mangori lempor, kesemaran ngeton kajegégan sang wau menék bajang, kenyem dané sakadi numbak ulun angen Ida Dalem, sledét dané kadi pedang nyap-nyap anyuled dada, aturé manis kadi madu gendis.
Nyoréang, ujan ngribis sedekan sasih Kartika, Ni Brit Kuning mahias-hias ring pakoleman sang nata. Ngaturang sekar, wajik tangan, riantuk Dalem ayat maboga. Makamben gringsing kuning, senteng tenun matrawang merak. Ni Brit Kuning ngasabang raga nangkilin sang nata. “Swasti prabu, puniki boga, ngiring hyun dumun. Ulam kijang, anyang isi, magoh paku. Sayur anget, undis saking Madura, rumbah gile anget-anget. Rarisang Ratu, titiang sadia mangaturang ayah.”
Dalem katuridan, ngaksi pangrumrum Ni Brit Kuning. Nadak ngeka upaya, “Aduuuh, rahayu Brit Kuning, manira tuara kaluwen, cokor manirané nduk, olas amecik cokor manira. Dini di penangkilan liu ada parekan, iring ja gelah ka pakoleman, agia amiji-mijit cokor,” Dalem ngandika alon.
“Singgih Dalem, titiang sairing,” Ni Brit Kuning sumaur cutet. Sabehé nyasan malesang, kadi bagia i bungan sarikonta molih ujan sasih kapat. Saget rauh panyeroan mangempok. Sarinyané ulung makacagan ring natar. Tanguran rebabé ring pagaluhan angalik-alik, angidung panji prakosa. Ni Brit Kuning amecik-mecik cokor ring pakoleman. Dalem kasemaran, kalukar sinjangipun Ni Brit Kuning, bangkiangé kaplekur. “Tulung gelah Brit Kuning, mai namtamin karasmin, gelahang apa ané ada di puri,” Dalem angreremih. Peteng dedet, sang kalih nunggalang semara. Angisep sarining kama tantra. Tanganné rikala nguca susu satmaka mudra. Lambéné rikala angguli prawésa satmaka puja pangaradan Hyang Semara. Sakadi pamargin prayoga, pradana mulih maring purusa. I Brit Kuning lan Dalem Mangori awor, nguncarang puja smara, saget sampun lesu, tilam sariné maura, Ni Brit Kuning tan rumasa ring déwék, katon pupuné putih gading tanpa busana. Ida Dalem nylémpang tanpa bayu. Wénten kama nrébés ring selagan pupu, masawang bang, cihna Ni Brit Kuning nembé keni panah amor.
Tan asuwé mobot Ni Brit Kuning, ngembasang putra maparab Satriawangsa, bagus genjing, lanjar langsing, carmané putih gading, semuné mulan murnama, yukti-yukti ngédanin, mulaning totos satria dalem, kapredana saking Prabu Erlangga [...jagi kalanturang..]

Catetan: kaketus saking novél mabasa Bali, mamurda Bhasa Tungtung Tangis


Wayan Westa
Ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2014 antuk cakepannyané sané mamurda “Tutur Bali” (2013). Dané embas ring Klungkung, 27 Januari 1965. Naanin dados redaktur Majalah Gumi Bali SARAD warsa 2000-2009, lan warsa 2010-2012 dados Pemimpin Redaksi Majalah SABDA. Sampun ngamedalang cakepan “Tutur Bali” lan “Bali Spirit”.

No comments