I Sudarma Belianga TV tekén Reramané

Olih: I Putu Supartika
Sumber potrekan: eskipaper.com
Suba uli makelo, I Sudarma nagih beliang TV, nanging mara jani reramané nyidaang ngisinin keneh pianakné. Ulian nambunang asil pagaéné sabilang wai saka kéténg, reramané nyidaang meliang TV. Di désané, TV tuah barang méwah, krana tusing makejang nyidaang krama désané meli TV. Ngelah radio dogén suba kaanggep ngelah, apabuin nyidaang meli TV.
Duang tiban ané suba liwat, sandingané I Sudarma ngelah TV, belianga tekén nyamané ané magaé di Badung. Uli sekat ento, I Sudarma pepes malali ka umah sandingané mabalih TV. Rikala mebalih TV kemu, pianak sandingané setata ngulgul: orahin méméné meliang TV, acara TV-né melah-melah rikala peteng. Yén lemah abedik ada acara ané melah.
“Mé baang tiang nginep di dajané. Peteng melah-melah koné acara TV-né,” I Sudarma simaluné tusing nagih beliang TV. Ia nagih nginep di umah sandingané apang nyidaang mabalih acara TV peteng-petengné.
Simaluné méméné maang ia nginep di jumah sandingané lakar mabalih TV. Nanging ulian bes sesai nginep ditu, reramané marasa lek, lan I Sudarma tusing baanga nginep. Unduké totonan tuah ané ngaénang I Sudarma nagih beliang TV.
“Lamun mémé tusing maang tiang nginep, beliang tiang TV!”
***
Uli mara bangun I Sudarma suba nyengéngét di malun TV-né. Apabuin rikala libur, uli semengan kanti peteng TV-né idup. Med tekén stasiun TV A, ia ngalih ané B, sagét gantina ka C.
“Klecak-klecék, melahang usak TV-né. Pis panes anggon meli,” bapané ané nepukin solah pianakné gedeg.
“Nah,” I Sudarma masaut bawak. Nanging rikala bapané magedi, ia tusing ja nuutang munyin bapané.
“Awas usak, cai lakar toktok anggon TV,” buin bapané uyut rikala nepukin pianakné ngawag mecik rimut TV-né.
Buin I Sudarma masaut bawak, “nah.
“Nah… nah… sing ningeh munyi!”
Dina Redité, semengan ia suba mabalih TV, lan sambilanga mabalih, ia ningalin tombol ané ada di rimuté. Ia tuah nawang yéning angka anggon milih stasiun TV, tombol barak anggon ngamatiang lan ngidupang, tombol ané tanda tambah anggon ngedénang munyiné, lan tanda kurang anggon nyenikan munyin TV-né. Sakéwala di rimuté totonan enu liu ada tombol-tombol lénan lan ia tusing nawang apa gunané. Ia masi tusing maan metakon tekén tukang pasang TV-né indik kawigunan tombol-tombolé totonan.
Dot ia nyobakin mecik tombolé totonan, nanging ia sing bani. Sawiréh bapané pepes ngorahin eda ngawag mecik tombol rimut. “Nyanan bisa puun TV-né,” kéto bapané mabesen.
Ulian dot nawang ia matakon tekén méméné. Méméné ngorahang tusing nawang. I Sudarma mula pelih matakon, mecik rimut TV dogén méméné tusing bisa apabuin lakar nawang kawigunan tombol-tombolé totonan. Méméné ngorahin apang ia matakon tekén bapané.
“Apa gunan tombolé ané tusing taén manggo pa?” Bapané ané mara teka uli ngarit di tegalé lantas takonina.
“Sing nawang!”
“Tegarang cobakin pecik pa.”
“Da, nyanan usak TV-né.”
“Nyén ngorahang kéto? Bapa taén nyobakin?”
“Pengkung orahin!”
“Kan ondén taén nyobak.”
“Da nyemak gaé lebih.”
“Nah cobakin acepok dogén pa.”
“Apané cobakin? Nyanan lamun usak TV-né nyén lakar menain? Sing ningeh munyi!”
“Cobak néh,” I Sudarma mamunyi éwér, bapané gedeg. Rimut TV-né lantas jemaka tur pejanga di duur lemariné. I Sudarma tusing nyidaang ngujang. Tuah negak nyengéngét di malun TV-né. Med mabalih stasiun TV ané ento-ento dogén, ia ngaukin bapané. Yadiastun di TV-né masi misi tombol, nanging ia tusing bisa nganggon, lan kéto masi bapané, krana uli simalu tuah nawang yéning nganti stasiun TV tuah nganggon rimut.
“Pa, tiang med mebalih ené. Ganti ané lénan!”
Bapané nyemak rimut di duur lemariné. Ia milihin stasiun TV ané demenina tekén pianakné. Disubané nepukin ané demenina tekén pianakné, rimuté buin pejanga di duur lemariné.
Ondén ada tengan jam, buin I Sudarma ngaukin bapané.
“Pa buin ganti ané lénan, tiang med. Sing ada acara luung dini.”
Buin bapané nyagjagin pianakné lan ngalihang stasiun ané demenina, lan kéto masi rimutné buin pejanga di duur lemariné.
Tusing ja makelo, buin I Sudarma ngorahin bapané nganti stasiun TV. Leleh lan gedeg ngurusin pianakné ané ceréwét, rimuté laut baanga pianakné.
“Da mecik tombol ané lén-lén, awas kanti usak TV-né.”
“Nah!”
I Sudarma iteh mabalih TV, reramané iteh masi magarapan. Kénkén kadén kenehné, buin ia ngaukin bapané. Bapané nyagjag.
“Apa buin?”
“Med mabalih TV.”
“Men suba med matiang naké TV-né.”
“Éh, mai cobak tombol ané lénan pa, kénkén ya pesuné.”
“Cai sing ningeh munyi uli tuni. Lamun bapa ngorahin da, da nyemak gaé lebih.”
“Cobakin néh, cobakin néh. Nah usak, nah usak TV-né héhéhé…” I Sudarma éwér sambilanga mapi-mapi mecik rimut. Basang bapané suba gerimutan.
“Nah, kénkén ja keneh cainé. Yén kanti usak TV-né totonan, mani cai tusing lakar mabekel masuk!”
I Sudarma sujatiné takut yén seken TV-né usak ulian ia mecik tombol di rimuté, lan ia tusing baanga bekel tekén reramané. Ia makeneh yén kanti tusing baanga bekel, ia tusing nyidaang meli manisan kempul dademenane, lan ia lakar neléngék gelek-gelek nepukin timpalné naar manisan kempul.
Nanging ulian rasa dot nawang apa kawigunan tombol rimuté ané lénan, ia tusing ningehang munyin bapané. Rimuté totonan nengnenga, lan ia milihin tombol ané kén lakar cobakina simalu.
Kapertama ia mecik rimut ané magambar spiker macorét lan di beténé misi tulisan ‘Mute’. Rikala tombolé totonan pecika, munyin TV-né ilang. Ia paling, kénkénang carané apang TV-né buin nyak mamunyi. Ia mecik tombol angka, lan makeneh yén stasiun TV-né maganti, lakar nyak mamunyi. Stasiun TV-né maganti, nanging tusing pesu munyi. Cara anak kolok, gambaré kemik-kemik nanging tusing ada munyiné. TV-né lantas getok-getoka, krana ia makeneh ada ané nyampetin di tengah TV-né ané ngaénang tusing nyak pesu munyi. Tileh masi tusing nyak mamunyi. Kenehné lakar ngorahang unduké totonan tekén bapané, nanging takut baanga munyi. Limané ngejer, iseng buin cepok ia mecik tombol spiker macorété totonan. TV-né nyak mamunyi, ia lega. Rasa ondén percaya buin ia mecik tombolé totonan, munyin TV-né ilang, lan rikala pecika buin cepok, nyak mamunyi. Anggut-anggut, ia ngerti.
Buin ia nyobakin mecik tombol ané lénan. Jani ané pecika tuah tombol ané misi tulisan ‘Menu’. Rikala mecik tombolé totonan, gambar TV-né tan mua dadi abu tur misi bintik-bintik liu cara rebut sidem. Ia marasa biasa dogén, krana yén pecik tombol ‘Menu’ buin cepok, pasti lakar melah gambarné. Sambilanga glalang-gliling di batarané, ia buin mecik tombol ‘Menu’. Nanging jani tusing ja misi lamun kenehné. Gambar TV-né enu tileh mawarna abu lan rebut sidem. Buin ia nyumunin mecik tombol ‘Menu’ nanging enu tileh. Kanti ngiceh ia mecik, tusing masi nyidaang ngujang.
“Adi tusing nyak?” ia matakon di kenehné.
TV-né ketogina, masi enu tileh. Jani ia seken-seken takut. Makejang tombol rimuté lantas pecika saka besik. Sebengné suba jengis, lan awakné belus ulian peluh.
“Yén matiang asané nyak melah,” buin ia makeneh.
TV-né matianga. Ada limang menit ia ngantiang, buin idupanga. Tangkahné ketug-ketug ngantiang TV-né totonan idup. Sakéwala gambarné enu tileh. Kenehné sayan inguh: kénkénang jani? Apa lakar orahang?
Yadiastun takut, nanging ia ngalih bapané ané sedek nulungin kurenané ngoob gedebong. Klingas-klingus, nguas-nguis ia di malun bapané.
“Kenapa? Suba med mabalih TV?”
I Sudarma tusing masaut, tuah klingas-klingus dogén.
“Kenapa? Takonin tusing masaut!”
Tan mua yéh paningalané I Sudarma ngetél, ia ngeling.
“TV-né usak,” sambilanga ngeling ia masadu tekén bapané.
“Néh dong dayanin suba! Usak kenapa?”
“Tusing ngenah gambar!”
“Kenapa sangkal usak? Kénkénang cai TV-né?” bapané matakon kenyat.
“Bakat mecik tombol lén di rimuté.”
“Cerik pengkung! Mara meli TV-suba usak!”
Bapané ngadébras bangun, I Sudarma ngénggalang malaib krana takut anuna tekén bapané. Bapané nyemak sampat lidi, lan I Sudarma suba ngatitem malaib uli di umahné.
***
Sajané totonan, bapané I Sudarma nekaang bingkil ka umahné.
“Kénkén simaluné kanti bisa kéné?”
“Kénkén kadén undukné totonan, jeg awagina mecik rimut.”
Bingkilé ngidupang TV-né, tuah abu-abu lan sidem dogén ané ngenah. TV-né lantas balihina.
“Kabel anténané kelés, pantesan sing ada gambar,” bingkilé mamunyi sambilanga nyelekang kabel anténané totonan.

Dénpasar, April 2019


avatarI Putu Supartika
Embas ring Désa Selumbung, 16 Juni 1994. Reriptannyané sané mabasa Bali naanin kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Majalah Éksprési, Majalah Buratwangi, Majalah Suara Saking Bali, lan Majalah Satua.

No comments