Sastra pinaka Mémé-Bapa: Ajah-ajah Islam sajroning Lontar Bali

Olih: Putu Eka Guna Yasa
Potrekan Putu Eka Guna Yasa
Ĕda suud ngulik sasana, miwah tattwa yan ada mbahang nyilih, Tattwajnyana Darma Putus, miwah Bhuana Kosana lan Asta Maha Jnyana Guna rum, yadin soroh Tutur Selam inger-inger palajahin.
[Geguritan Loda, Pupuh Pangkur: 4]

            Kecap sastrané ring ajeng lungsur titiang saking empehan pikayunan Ida Cokorda Denpasar sajroning kria sastra kakawian Idané sané mamurda Geguritan Loda. Kakawian sané akéh maosang indik kadyatmikan punika, ring panguntat nugesang mangda iraga pageh nelebin sasana tur tattwa. Tios ring tattwa sané mapaiketan ring agama Hindu, Geguritan Loda taler nyaratang mangda sang sané ngwacén kria sastrané punika mlajahin Tutur Selam utawi Islam. Napi mawinan? Manawi Ida Sang Pangawi mapikayun mangda i raga mauwah agama dados Islam? Pastika nénten! Mlajahin Tutur Selam mabinayan ring ngadegang ajah-ajah punika pinaka agama.
            Pawarah Ida Cokorda Dénpasar mangdané iraga taler mlajahin Tutur Selam nénten wantah kapicayang ring anak lian, sakadi patapan babakan dapdap. Saking kria sastran Idané sané lianan sakadi Geguritan Nengah Jimbaran, prasida kauningin yéning Ida yukti-yukti madrué pangwruh sané katah ring Tutur Selam. Anut ring murdannyané, Geguritan Nengah Jimbaran nyritayang salampah laku I Nengah Jimbaran sané mawit saking Tampakgangsul tatkala ngruruh jiwatman somah ipuné sané padem sangkaning pangrabdan koléra ring Dénpasar. Saking wantuan anak lingsir, I Nengah Jimbaran prasida kacunduk sareng somah ipuné ring niskala. Sakéwanten anaké lingsir punika mabesen mangdané ipun nénten nyaurin sakancan baos somahnyané, yadiastun rasa kangennyané tan pawates ngebekin langit. Sangkaning sarat manahipuné katemu, I Nengah Jimbaran matur kadi sapuniki:

Hamba junjung sribu junjung, ingĕtkĕn di dalĕm hati, insaallah jangan lupa, berkatnya tuan sendiri, orang tua lantas jalan, perlahan ke atas naik.
[Geguritan Nengah Jimbaran, Pupuh Ginanti: 22]

            Punggelan geguritané ring ajeng nganggén kruna insaallah tatkala Nengah Jimbaran ngaturang parama suksma tur mautsaha nénten pacang lali ring pituduh anaké lingsir. Manawi sangkaning nganggén basa Melayu, kruna insaallah kaanggén olih Sang Pangawi. Sakéwanten, nglangkungin bebuat sajroning ngadungang kakawian sareng basa sané kaanggén, Cokorda Denpasar nelebin taler ajah-ajah Islam sakadi wacanan Idané ring Geguritan Loda. Panarka yéning Ida ngwikanin indik-indik Islam taler prasida kakeniang maduluran antuk nuréksain kakawian Idané sané mamurda Purwa Sanghara. I rika ida maosang:

Ne marupa pandita kaaksi, sajatiné nyaman I Taksaka, sané ngaturang nyambuné, ring sampun puput matur, jaya jaya nuli mapamit, tur sampun kaganjaran, nuli raris mantuk manggargiang ka patala, kocap reké sampun waktu magrib, yén cara basa Arab.
[Geguritan Purwa Sanghara, Puh Dangdang: 30]

Majalaran antuk lengkara waktu maghrib yén cara basa Arab sané kabaosang ring Geguritan Purwa Sanghara, iraga prasida mastikayang Cokorda Denpasar waged ring ajah-ajah Islam, sanistannyane Ida nelebin agama sane mawit saking jagat Arab punika. Napi tetujon mlajahin indik-indik Islam? Patakéné puniki méweh antuk titiang nyaurin. Sakéwanten, maduluran antuk makudang-kudang pustaka sané madaging cecirén Islam, titiang ngamanahang para panglisiré sané paplajahannyané sampun tegeh ngambara, nénten ewuh pakewuh Ida yéning wénten ajah-ajah Islam sané ngranjing matunggilan ring agama Hindu. Panampéné punika kapolihang ri sampuné ngwacén samatra makudang-kudang pustaka lontar sané madaging indik Islam sakadi Usadha Manak, Ratuning Usadha, Kanda Wesi, Panerang, Pangraksa Jiwa, miwah sané lian-lianan.  
Usada Manak sané akéh maosang sarana nambanin para istri tatkala keni pinyungkan sajroning mobot miwah ngembasang anak alit nyurat mantra sané nganggén basa Arab tur ngranjingang pangrastiti ring Allah miwah Muhamad. Pustaka inucap maosang mantra-mantrané kadi sapuniki: 

nihan tamban krêng ngalabuhang…..Ma, Ong tutup kañcing bwana Alah bwana kêling, tutupana gêdong Alah, wuwus pêpêt, śarìrane syanu, têka pêpêt, 3, śa, yeh mawadah sibuh inumakêna, śisanya anggon makoñceng. Pangañcing, ma, Ong mang Alah Om mang, kañcing kukañcing Alah, kinañcingan dening Muhamat, apan aku ngadok dewa pamungkah, pangañcing Muhamat, lah ilah, ilêlah, Muhamat darahsululah, śa, yeh añar mawadah sibuh inumakêna, śisanya anggen makoñceng.
[Lontar Usada Manak, 1b]

Tamba para istri sané sering ngalabuhang manut Usada Manak ring ajeng nganggén sarana marupa toya kawadahin antuk sibuh. Toyané raris kajangkepin antuk mantra mapangawit Ong tur kalanturang antuk pangacep ring Alah taler Muhamad. Pranawa Ong manut pustaka Bhuwana Kosa wantah niasa Ida Sang Hyang Siwa. Patemon pranawa Ong sane nyihnayang Agama Hindu miwah pangrastiti ring Alah tur Muhamad nyihnayang ajah-ajah Islam kawigunayang pinaka sarana matetamban ring Bali.
Mantra maambu Islam taler kakeniang ring pustaka Ratuning Usada. Pustaka sané katah maosang indik tata cara nengerin pinyungkan saking kahanan sarira sang sungkan punika maosang mantra mabasa Arab tatkala nlatarang indik tamba panes. Sang keni pinyungkan panes prasida kauningin malarapan antuk nguratiang ireng penyingakan sang kalaran sané mawarna sada gading, uat panyingakané masawang bang, tur anak-anakan penyingkannyané mawarna kuning tua. Wit sungkan panesé puniki kaniasaang wantah saking raksasa sané maparab Anaki Reweh. Raksasa punika tatkala ngadakang saking panes antuk ngamedalang suara Ah kun mayakun. Mangda prasida ngicalang pangrabdan i raksasa Anaki Reweh, sang sané ngamargiang tatamban patut ngulengang pikayun ring Ki Sugian. Raksasa Ki Sugian sané ngamedalang suara Ah suddha kun prasida ngawinang sang sungkan waras kajatimula. Wijaksara Ah wantah bacakan aksara dwi aksara sané sering kaangén pinaka niasa toya, taler lengkara kun mayakun katarka mawit saking kitab suci Al Qur’an Surah Yasin, 82*.
Lianan ring baga usada, mantra-mantra maambu Islam taler kakeniang ring pustaka Kanda Wesi miwah Pangraksa Jiwa. Kakalih pustaka inucap sujatinnyané mabuat pisan kawacén olih para janané sané nelebin indik Dharma Kapandéan santukan madaging suksman sakancan besi sané wénten ring bhuwana miwah panunggalannyané ring sarira. Tatkala maosang indik nyama pat, wénten kecap mantra matatanjénan ring nyama-nyamané punika antuk sasapan kadi puniki:

I Jabrail, I Mĕkail, I Srapil, I Ramān, I Katibin, ĩki ñama pĕtpĕt, ragāne di tngah. Ngaturin madhahār, bisĕmilah, ĩka ngaturin madhahar.
[Lontar Kanda Wesi, 5 a]

Pababayon, ma, bismilah, alah umah, sarining bumi, bumi masi nurwaddhang, mune anluh nabi ngis uruning gni, sidi mantranku
[Lontar Pangraksa Jiwa, 10 b]

Kruna bisemilah sané kaucapang tatkala ngaturin nyama pat punika mangda sareng-sareng madahar tur ngentegang bayu, jenar pisan mawit saking ajah-ajah Agama Islam. Kantos mangkin nyama Selamé sadurung ngawit makarya stata ngucapang kruna bismillah mangda sakancan pamarginnyané antar. Manawi yéning ring agama Hindu, sadurung kramané ngawitin makarya patut ngulengang pikayun saha nguncarang Ong Swastyastu utawi Ong Awighnamastu.
Pinaka panyangkep kawéntenan ajah-ajah Islam ring pustaka kawisésan, ngiring uratiang mantra panerang sane mamurda Panerang Haji Suléman puniki.

Panrang Haji Suleman, śa, sakawenang, ma, bhismillah irahman i rahi, tungguna sakawetan, nirahhamin, brahma anyahan, mumur mega angbubu, nirrahim, aku angagĕm cameti hĕmas Bagenda Suleman, aku githik gumi wetan, gubar kalanganing wetan, apa mulaning gubar, Bhattara Iswara anggĕsĕng mega…..
[Lontar Panerang 16 b]

Sakadi sané ketah kauningin, Haji Sulaiman wantah silih tunggil Nabi sajroning Agama Islam sané kaadegang duk warsa 970 sadurung Maséhi. Haji Sulaéman wantah Raja Israél sane kabaosang kirang langkung ping 27 sajroning Al-Quran. Titiang durung tatas pisan yéning ring Israél wénten utsaha maprakanti ring jagat pamekas langit, mangdané langité nénten nibakang sabeh ke jagaté. Sakéwanten ring Bali, parab Haji Suleman punika kaacepang mangdané prasida nundung gulem ring akasané sané pacang nedunang sabeh.
Sira sané nyurat pustaka-pustaka kawisésan antuk ajah-ajah Islam ring ajeng? Kantos mangkin durung prasida jenar kauningin. Sakéwanten, makudang-kudang pustaka sané muatang indik Islam ring ajeng mastikayang yéning para jana Baliné sané nelebin baga agama nénten wantah ngruruh ajah-ajah saking Hindu. Ajah-ajah saking agama lianan sakadi Islam taler katelebin mangdané prasida negepin kawigunan agamané sajroning kauripan. Agama sujatinnyané nénten wantah kaanggén titi pangancan olih manusané tatkala ngaturang suksma antuk sakancan paican Ida Sang Hyang Embang, sakéwanten taler anggen sajroning parindikan sané sakala ring kauripan.
Yéning sampun mapaiketan ring kemanusan sakadi nambanin anak sungkan, nerangang langit tatkala wénten cihna sabeh ring sameton sané madrué karya, asapunika taler sakancan pangraksa jiwa, para leluhur druéné nénten salit arsa munuh ajah-ajah saking agama lianan pamekas Islam. Munuh ajah-ajah puniki wantah silih tunggil brata utama sané kabaos uccha wreti bratta: nuduk ajah-ajah anggén matulung ring anak kasengsaran. Ajah-ajah puniki nénten pacang ngawinang sradha druéné ring Agama Hindu nguredang, sakéwanten malah nyansan nginggilang.  
Pustaka sané madaging ajah-ajah Islam sajroning kesusastraan Hindu Bali puniki nugesang pakilitian pantaraning “panyamabrayan” Hindu sareng Islam. Nénten wantah ring sastra, sampun saking iluning ilu iraga ring Bali urip-nguripi sareng wargi Islam. Wénten wargi Islam ring Saren Budakeling, Kapaon, Serangan, Pagayaman, Loloan, miwah sané lianan sané sampun kasengguh Nyama Selam. Banten aturan sané nénten masrana daging bawi taler ketah kabaos Nyelam. Mugi-mugi indiké puniki prasida kadadosang pratiwimba sajroning nyaga panyamabrayan, tatkala akéh para janané nganggén agama pinaka srana ngruruh kekuasan. Rahajeng Idul Fitri ring Nyama Selam sané wénten ring sajebag jagat. 

*) Salanturnyané durusang wacén, Soewito Santoso ring buku The Kalimosada of Bali warsa 1979.


Putu Éka Guna Yasa
embas ring Banjar Selat Tengah, Bangli, 6 Januari 1990. Mangkin dados dosén ring Jurusan Bahasa Bali Unud. Nerjemahang makudang-kudang lontar, pemenang Pemuda Pegiat Literasi widang jasa saking Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali 2018. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média masa, wiadin ring cakepan luiré Bali Post, Pos Bali, Prabhajnana (I, II, III), Angripta Rum.

1 comment:

  1. Becik niki anggen sasuluh. Sampunang lali simpang ring telusurbali.com

    ReplyDelete