Gitanjali (5)

Olih: Rabindranath Tagore
Sumber Gagambaran; pixabay.com

/17/ 
Wantah tresna asihé sané ajap-ajap titiang, pungkuran mangda dangan antuk titiang ngaturang sikian ring Ida. Punika sampun sané ngawinang titiang sép, tur sané ngawinang titiang kesisipan. 

Ipun rauh makta niti miwah uger-uger jagi ngimpus sikian titiangé, sekéwanten setata kelidin titiang, duaning wantah tresna asihé sané ajap-ajap titiang, pungkuran mangda dangan antuk titiang ngaturang sikian ring Ida. 

Ipun berangti ring titiang tur maosang titiang lalah ménah. Nénten sumenia titiang, ipun patut.

Karya agungé sampun puput, tur ayah-ayahané sané bincuh sampun nyarik. Ipun sané maosang titiang lalah ménah, sampun mekaon malih makta berangtin ipuné. Wantah tresna asihé sané ajap-ajap titiang, pungkuran mangda dangan antuk titiang ngaturang sikian ring Ida. 


/18/ 
Gulemé metimpi-timpi, jagaté peteng dingdeng antuka. Inggih, Ratu Sesuhunan titiangé, dados saru-sarun I Ratu mepasah titiang melekeneng pedéwékan ngantosang ring jaba?

Rainané, bincuh titiang ngambil karya sareng pedekan I Ratuné ring jaba, sekéwanten duk sampun wengi tur suung sekadi sané mangkin, sané acepang titiang wantah ngiring I Ratu.

Pét nénten kayun I Ratu nyantenang warnan I Ratuné, pét nénten kayun I Ratu nedunin titiang, nénten uning sampun titiang, asapunapi antuk titiang nagingin wenginé sané kesabehan sekadi sané mangkin. 

Melekeneng peleng titiang ucem ambarané, mesengilngilan manah titiangé nutug sayongé sané nénten mejadengan mekesir. 


/19/
Pét nénten kayun I Ratu ngenika, jagi dagingin titiang manah titiangé antuk sipeng I Ratuné, raris tampa suun titiang. Nénten jagi meselselan titiang tur jagi antosang titiang, sekadi wenginé sané kuwahin bintang, utun meseeban tur nguntul.  

Semengé janten jagi rauh, wenginé jagi telas antuka, pengenikan I Ratuné jagi runtuh gemulak ring embahan kencanané tur ngebekin ambara.

Pengenikan I Ratuné raris jagi nambung sekadi sarin kidungé sané kepit saking sebun paksin titiangé, sarin kidung I Ratuné jagi kebah sekadi sekaré sané mentik ring lebah miwah wanan titiangé meka saih. 


/20/
Duk tunjungé kembang, nénten uningin titiang, duaning manah titiangé ngelaku-laku. Penarak titiangé sampun puyung, sekaré punika kantun durung panggihin titiang. 

Ring asapunapiné wantah sedihé sané panggihin titiang, kepupungan titiang ngendusin, raris keni adek titiang miik alubé sané durung naan uningin titiang, kepeh-kepeh ring sayongé sané ngesir saking kelod. 

Miik alubé sané kepeh-kepeh adek titiang punika, ngawinang sakit manah titiangé antuk iseng manah titiangé, raris kemanah antuk titiang, puniki sampun kecag-kecagan angsengan masan panesé.

Duk punikané nénten uning titiang, ipun tampek pisan ring titiang, ipun wantah sikian titiangé, miik alubé sané mebungkulan puniki, sampun kembang ring manah titiangé. (masambung….)


NB: Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002No comments