Puisi-Puisi I Wayan Adi Upadana; Kembang Rampé

Potrekan Supartika
Basa Bali

Ring aab jagat globalisasi
Sané aor tan patepi
Jati lingu i krama Bali
Tan éling ring basa Bali
                        Ulian lali ring basa Bali
                        Mawastu rered budaya Bali
                        Tradisi sayan rered katami
                        Sastra Bali arang kaaji
Ngiring sané mangkin
Tangiang ring déwék padidi
Malih nguripang basa Bali
Mawastu ajeg lan lestariLuu Plastik

Cemer palemahané
Kacemer olih luu plastik
Pertiwiné nangis tan subur
Tetanduran méweh maurip
Antuk punika né mangkin
Ngiring dabdabin luu plastik
Kadaur ulang dados kerajinan
Sané maguna ring para janané
Sida resik palemahané
Ngawinang girang manah pertiwininé
Tetanduran pacang subur
Jagaté sinah asri lan lestariRi kala Semeng

Endag suryané kangin
Kasambutin olih i crukcuk manguci
Pakruyuk suaran siapé
Damuh ring tetaruan nganyudang manah
Parajanané sampun matangi
Nyadia pacang ngamargiang swadarma
Wénten sané nuju pasar
Para sisya nuju sekolahan
Sinar matanai anget manyunarin
Wayu bresih nénten kapolusi
Ri kala semengé puniki
Mogi suéca Ida Hyang Widhi
Micayang karahayuan
Ring sarwa mauripé samiLayah

Tuah saja aluh ban mamunyi
Layahé saja tanpa tulang
Setata mabaos manis
Sakéwanten tuna ring laksana
                        Slap-slép layahé kanggén mabaos
Nuturang kajelékan anak tiosan
Ngawi gatra sané tan manut
Ngawinang byuta ring jagaté
Ngiring becikang makta layahé
Tri Kaya Parisudha anggén tuladan
Wacika kaanggén dasar
Mapineh malaksana sané luih
Tur kajiwa pramanain
Antuk sastra lan ajahan agamaKembang Rampé

Don pandan lakarnya
Kageet sakadi rambut
Miik ngalub ngulangunin
Kaanggén sarana bhakti
Katur ring Hyang Widhi
Kembang rampé wastannya
Kagenahang ring tengah pangider canang
Pinaka niasa brumbun ngawi kawicaksanan
Kanggén wiwéka ring warnining kauripan
Mangda sida ngamolihang
Kasukertan jagat shanti lan jagathita.


I Wayan Adi Upadana
Dosén ring Program Studi Pendidikan Bahasa Bali, STKIP Agama Hindu Amlapura.

No comments