Puisi-Puisi Ni Kadék Ayu Paramanandani; Tatun Tresna

Sumber Gagambaran; pixabay.com
Buka Cempaka

Buka i bungan cempaka
ambunyané miik ngalub ngédanin ati
‘ten ngitung kantun pusuh sampun kembang
ngrétés ngungsi gumi
ambuné ngebekin gumi
joh tan pabates
sapunika yén indargamayang
sapunika yén umpamiang
anak luh sané luih
anak luh  sané matingkah setata rahayu
ngulgul manah ngisengin kayun
Wastannyane, setata kaélingang
diastun raga sampun luluh mesikian
sareng ibu pertiwi. “I”
         
Ri kala tengai, kanten asiki
Ri kala wengi, kanten asiki
Sakéwanten...
Ring suara i paksi clepuk, nénten prasida kapiarsa
Ring tengahing wana nénten taler prasida kapangguh...
Napi malih ring tengahing segara...
Uduh Déwa!
Mimih Ratu!
Napi ké titiang?
Sira ké titiang?
Dong..., tegarang tulungin!
Saurin pitakén titiang!
Inggih...
Nénten ja tios titiang wantah aksara sané masuara "i".Tatun Tresna

Yén tolih...
‘nak tuah damuh keneh
Yén sesedang...
‘sing maaji
‘kéwala buka anaké ané ngawakin
Buka anaké ané ngelahang bibit tresnané
Yadiastun tuah damuh
Yadiastun tuah amuncuk kuku tresnané
Yén katampokang...
Yén kalempasin...
Mirib sanget tatunné
Pedih tur sedih kingking
Yén ‘sing bisa ngaba kenehé
Tatun tresna...
 Bisa masih ngemasin baya pati.Boya Guyu-Guyu

Kadén dadi tuah di bibih?
Kadén nyidayang tuah di keneh?
Yén sing anut tekén laksana
Yén singsal teken agama
Tondén madan nerapang Tri Kaya Parisudha

Kadén dadi tolih dogén?
Suba madan inget teken rerama
Kaden dadi munyi dogen suba madan bhakti
Buka layahé tan patulang
Nak sajan aluh élah baan ngilukang

Kéwala né jani...
Nak sing main-main
Parilaksana..., bebaosan...,  apa buin pikayunan...
Apang anut adung pajalané
Krana gumi Baliné jani...
Boya ja guyu-guyu.


Ni Kadék Ayu Paramanandani
Dosén ring Program Studi Pendidikan Bahasa Bali, STKIP Agama Hindu Amlapura.

No comments