Potrékan Luh OP

Olih: IBW Widiasa Kenitén
Sumber Gagambaran; www.pexels.com

Luh OP, kéto kaukin tiang somah tiangé. Adané sujati Luh Oka Purnami krana lekadné sedek purnama. Tiang masi dugasé ngrumrum ia, anak kéweh gati. Tiang mendep-mendep ngalih Balian. Idihin tiang pangégér. Idihin tiang lengis colék. Lénan tekén ané sambat tiang. Masi tiang ngaba jaran Jepang kéwala maan nyilih.Tiang tusing nawang apa krana pangégéré apa krana jaran Jepang ané  ngranayang ngenyakin tiang.
Dugasé ngantén liu pesan anaké nekain. Tiang nudukang paneka dadiné krana tiang pepes masi nengokin anak magaé. Tiang ngantén tusing liu nelahang. Suud ngantén, man masi tiang malali-lali. Luh OP demen pesan. Tiang masi demen krana tiang maan mamérang somah tiangé tekén kramané. Luh OP ané dadi rebutan bakatang tiang gigis demen atiné. Ia masi alah sayutin kenehné makurenan ajak tiang.
Sabilang Saniscara, ajakina tiang indeng-indeng. Di kénkéné ajakina tiang ka Sanur. Saniscarané ané lakar teka ajakina tiang ka Kuta, Saniscarane buin a wuku ajakina tiang ka Bedugul, Saniscarne buin a wuku ajakina tiang ka Lovina. Kénkén ja tiang cara tamu uli duranagara. Ané tusing dadi bobadin, dompét tiangé. Sayan ngiingang dogén.
“Luh tusing dadi rérénang malali?”
“Ngujang marérén? Malali ento anggon ngilangang med bes sesai jumah dogén. Yén sing kéto, bisa strés déwéké. Lénan tekén ento, iraga nawang gumin anak.”
Ngelah dogén somah tiangé tutur. Mara orahang tiang pipis tiangé sayan nguredang, ia pragat kenyem-kenyem. Buina kéné ia mamunyi. ”Lamun pipisé telah tanah kawitané adep. Lakar ngujang tanah tongosang. Yén suba dadi pipis ingan. Jang di ATM, sabilang kuangan pipis ento anggon. Nah ento tingalin ada pipis tekaanga tekén tanah leluhur Beliné? Jeg adep dogén.”
“Badah ené jelema adana. Tanah kawitan adep. Mirib baan meli?”
“Diastun tusing, bandingang tekén ngoyong tusing ada gunané.”
Sayan kenyut-kenyut sirahé cara anak kena crongcong polo rasané kéto masi kenehé madukan. Yén isinin kenehné ngadep, ento tanah kawitan. Yén tusing, kadung masemaya lakar nuutang sakancan kenehné. Aruh! Tiang paling. Tiang ngiimurang keneh. Alih tiang timpal-timpal tiangé. Makejang mesuang tutur ané tegeh-tegeh. “Yén keneh tuutin lakar tusing suud-suud ngrubéda. Kéto masi somahé, yen isinin sakancan kenehné lakar ngliunang dogén tagiha. Ené mantas ngadep tanah kawitan. Manian bisa cai adepa.”
“Apa?” Tiang makesiab. Sing madaya buka kéto timpal tiangé mamunyi tekén tiang. “Dija unduk ada somah padidi ngadep somahné.”
“Anak paileh gumi jani. Ané adepa bisa magenepan. Bisa adan cainé adepa. Bisa sakayan cainé adepa. Ada isin keneh cainé adepa.”
“Oooooooooooo kéto, kadén mantas tanah dogén adepa. Magenepan dadi adep?”
“Ento suba jani.”
Tiang dadi tusing pracaya tekén somah tiangé. Sabilang lakar ajakina malali ka tongos ané anyar. Tiang tusing nyak. Inget tekén pabesen timpal-timpal tiangé apanga bisa ngaba keneh. Jani, ia cenidra tekén tiang. Orahanga tiang suba ngelah sesepelan. Orahanga tiang suba magenti keneh. Liu pesan munyin iané sakéwala tiang mendep dogén. Mendep ento mas, kéto taén bakat paca.
Bes kanti ping kuda-kuda somah tiangé ngajakin tiang malali, tiang tetep tusing nyak. Ia lantas ngambrés nagih magedi. Depang tiang dogén. Kija ja lakuna. Pamragat buin masi ia mawali ka umah tiangé. Tiang mablekis di keneh. Kadénanga melah demen ngambul. Kadénanga luung dadi jamu (janda muda).
“Beli,” ia ngrumrum tiang. “Tiang ngidih tekéning Beli apang isinin pesan.”
“Indik apa Luh?”
“Tiang suba sayan tua. Muan tiangé sayan nyelemang dogén. Tiang dibi maan ningeh ada operasi plastik. Baang ja tiang marengin ento. Sing sanget liu prabiané. Tusing kanti ngadep tanah kawitan. Mirib pipis Beliné dogén genep. Jani, anak suba paak. Yén ipidan dong kéwehan. Bisa di Singapura utawi di Koréa moperasi plastik. Jani, di Jakarta dogén suba ada. Baang ja tiang. Tiang meled apang tetep ngenah jegég. Tiang meled apang tetep ngenah kenceng.”
Tiang makeneh-keneh. Seed pesan rasané somah tiangé mapangidih. Tiang masemaya. Nah lamun tusing kanti ngadep tanah kawitan beli nyak maangin prabia.”
Prajani tiang geluta tekén somah tiangé cara dugasé truna. Sebengné prajani bingah buka bungan cempakané kembang. Silihang tiang pipis ka timpal-timpal tiangé apang genep anggona moperasi plastik.
Ia majalan ka Jakarta ajak kantilanné. Tiang sing nyak marengin sedeng melaha dugasé nika ada pajalan ané patut pragatang tiang. Yén jatiné dong apang tusing liunan ia nagih mabelanja, anak ngadek tekén pipis. Asal tawanga misi kantongé pipis, jeg mabo dogén. Ento tuutin bisa masakan cina idup tiangé, puyung hai.
Orahin tiang ngalih krab apang mudahan buin abedik. Ia nyak krana suba misi kenehné lakar moperasi plastik. Jeg kenyem-kenyem buka anak kasemaran. Mirib suba tawanga liu ané moperasi plastik nyak nyegégang buin ausap. “Majalan Luh. Melah-melah ngaba awak,” kéto tiang mabesen. “Gumi Jakartané anak magenepan misi.”
“Suksma Beli.”
Jeg masuksma ia. Alus munyiné. Nekeg di bandara, ia nelpun ngorahang suba lakar majalan. Tiang mantas ngrastitiang apang selamet di jalan.
Majalan moperasiné. Somah tiangé jani suba jegég ngenah. Mulih suba uli Jakarta, liu tuturné indik di Jakarta. Ngorahang Jakartané liunan macetné tekén lancarné. Sautin tiang, “Ajak liu, buina pada pelebihin ngelah mobil. Lén buka Jepangé, ia ngaé montor kéwala tusing kanti macet di gumin iané.
Tiang jani ané inguh. Bes jegég somah tiangé. Makejang demen ngajum. Mirib kebing-kebing cunguh iané mara sambatanga sayan jegég. Ada nyambatang tusing nyidaang ngigetin. Ada nyambantang cara anak luh uli Koréa. Ada nyambatang buka dedari Jepang. Ada nyambang dedari Tilotama neka  ka gumine. Hapénné seleg genti mamunyi. Apa kadén ané orahanga? Sagét sayan liu ia ngelah timpal. Buina liunan anak muani-muani. Nyén lantas sing sangsaya. Nyanan somah tiangé ngéndah ngaba keneh.
Jani, sayan liu anaké demen tekén somah tiangé, ada nagih nadiang ketua. Ada nagih malajah apang dadi jegég buka ia. Makejang ngon tekén somah tiangé. Tiang suba tusing bisa nyambat apa.
“Beli ené suba luungné dadi anak luh jegég. Jani, sabilang ané munyiang tiang makejang ngugu. Kanginé sambatang tiang kauh, masi guguna. Ento luungné dadi anak jegég. Tiang terkenal jani, Beli. Beli nyandang suba nyalonang awak di pilegé.”
“Aduh Luh eda ja kéto-kéto rambanga. Ané tagih beli apang tetep inget ngaba keneh dogén suba beli lega.”
“Tiang tetep satia tekén Beli apabuin suba maangin tiang prabia moperasi plastik. Eda Beli sumanangsaya tekén tiang.”
Tiang tusing sanget ngelegekang munyiné. Isin gumi adané bisa mabading kenehé. Apabuin jani liu pesan panekan gegodané.
Ngéndah pélag anaké nulis di pisbuk somah tiangé. Ada ané nyanjiang meliang umah, yén ia nyak mapalasan ajak tiang. Ada lakar meliang mobil alpad lakar sesai malali-lali dogén, yén ia nyak.”
“Takonin tiang somah tiangé. Ngujang magenepan anaké nulis tusing beneh?”
“Eda ento sanget runguanga Beli. Munyi di sosméd anak mula méndahan. Yén ento resepang tusing lakar maan apa.”
Somah tiangé nuturin tiang. Bes kaliwat liu timpal-timpalné nyautin potrékan somah tiangé buin makejang ngajum antes pesan tiang sangsaya. Mula ya saja somah tiangé jani jegég ngolet. Buin tiang nyekenang kenehné. “Ngujang dadi ngaé setatus Luh OP. Tusing buka ané suba-suba?”
Ia makenyem. Beli, apang sayan liu anak nawang, gaé ané tawah-tawah. “Yén tulis Luh Oka Purnami sinah suba biasa. Indayang bandingang. Dugasé pidan tusing ada anak ngajum tiang. Ené jani makejang nyambatang tiang jegég. Tusing demen kénkén Beli ngalah somah jegég buina ajak liu ané nyambatang melah? Suksma Beli suba maang tiang moperasi plastik. Pangrabdané melah pesan,” sambilanga ngelut tiang.
Kituk-kituk tiang. Tiang jani nyangkutin somah palsu. Ané jejehin tiang kenehné masi tusing sujati. Awakné ajak tiang, kenehné ajak anak lén. Duh sayan ngéwehang dogén makeneh malah tuutang kenehné. Jani, idéwék repot baana. Ia ngelén-ngelén mara kaukin tiang lakar orahin mabanten. Limanné pragat ngudik hapé misi kedek ngakak krana ada nyambatang buka bintang pilem. Ping kuda-kuda kaukin, tetep mendep. Jeg jemak tiang hapé-né. Pantigang tiang. “Ulian potrékan dadi uyut! Ené rasain!”
Ia nelik. Tiang masi nelik.


IBW Widiasa Kenitén
embas ring Geria Gelumpang, Karangasem, 20 Januari 1967. Oneng ring sastra Bali klasik, sastra Bali modéren taler sastra Indonésia. Kakawian idané kawedar ring Bali Post, Buratwangi, Mémorandum, Warta Bali, Bali Aga, Majalah Sinar Agung, Majalah Éksprési, Bali Tribun, Pos Bali. Ngamolihang Hadiah Sastra Rancagé ring warsa 2006 antuk pupulan satua cutet Buduh Nglawang. Ring warsa 2015 ida ngamolihang Penghargaan Widya Pataka antuk cakepan Jero Lalung Ngutah.

No comments