Tuah Tuuh Butha

Olih: Kébes
Sumber Gagambaran; balionblogger.wordpress.com
Ulian pedalem tekén pagaén sekaané, dugas ngarupuké terunané tusing ja sanget ngoggah ogoh-ogoh. Melénan dugasé pidan, anak ngaé ogoh-ogoh mula lakar uwugang. Ogoh-ogoh uwug ento cirin i manusa nyiksik bulu, apang bisa masesuluh, tusing nuutang indria tur bisa buka I Butha.
Nanging, yéning suluhin cara janiné, saja mula buka ogoh-ogohé ané matuuh makelo, bikas butha jani ngangsan kukuh. Ngangsan kéweh ngitukang ulian lakarné saling peaéngang. Yéning ipidan, lakar né aji sebitan tiing, kayu lan ambengan, jani nganggo besi, baja maimbuh mesin buka roboté.
Disubané i ogoh-ogoh ané umpamanga cara i butha ngangsan kéweh uwugang, kéto masé i manusa ngangsan tusing dadi lemetang. Ané sing dadi, dadianga, ané pelih demenina, rerama tusing toliha tur bikas butha ané lénan. Saja, guminé buka meka. Apa ada diguminé, kéto masé ada di awaké.
"Mih, buin pidan sujatiné ngarupuké, adi jog tileh ogoh-ogoh di marginé. Engsap inget tekén Nyepiné," kemik Gambir, pekak tua inan rurung dugas mentas di désa Peraupan.
Gambir tusing ja nawang mamaca apa buin nulis. Nanging ulian sésai di marginé, iya liu maan nutul tutur, kéwala tusing ja pati mamunyi, inget tekén déwék tusing masekolah.
"Ah, ento buka cecimpedané, gamongan keladi lan jaé, omongan dadi gaé. Tusing ja aluh nuturang keneh i manusa cara ogoh-ogohé. Apang tusing kena palungguh, kadéna paling beneha," sambila majalan ngelodang ka Dauh Puri.
Ngangsan ngelodang, ngangsan ngaliunang nepukin ogoh-ogoh ané tileh di marginé, tur marérén di banjar Tainsiaté. Gambir angob nepukin ogoh-ogoh Kumbakarna siteng majujuk, sambilanga macelep ka banjar sambilanga mecik-mecik batis I Kumbakarna.
"Dueg mula anaké ngaé, kéwala ada jelékné, nguwugang kéweh," ngumik sambilang kenyem-kenyem.
Tusing ja makelo di tengah banjaré, Gambir buin ngelodang tur nepukin ogoh-ogoh gedé selem ganggas. Watonné dogén telung méter, yéning paduang ajak ogoh-ogoh né miribang selaé méter.
"Né mara cager, siteng tur semu tapelné idup, awakné katos, apa ja lakarné, beton mirib," sambilanga mecik-mecik batis ané oranga ogoh-ogoh.
Ungkulanga mecik ogoh-ogoh, tusing tawanga sabilang anak mentas kedék ningalin. Tur ada ané ngesyabin Gambir.
"Patung to pak, patung," sambilanga beneng kangin negakin motor.
Gambir mara manyet, tur kedék pedidi, ngalantas majalan nganginang.


No comments