Lawat-lawat; Siap

Olih: IGA Darma Putra
Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Macaru nganggon siap. Siap caruné ento warnané magenepan. Warnan siapé ané ngadakang tongos. Ada ané putih tongosné kangin. Biing tongosné delod. Putih siungan tongosné kauh. Selem tongosné kaja. Brumbun tongosné di tengah. Kéto warnan siapé ané anggon macaru panca sato. Koné, yén siapé anggon caru, buin pidan dilekadné ia lakar dadi jelema.
Kéto saktin siapé bisa nyuti rupa. Ada masih tuturan satua tusing matulis, jelemané tusing nyak kalah midep ia nyuti rupa dadi siap. Ada siap barak, pelung, kuning, gadang, selem, putih, pokokné magenepan. Apang seken-seken saja serius ngenahné dadi siap. Gaénanga siapé ento kalangan. Di kalangané siapé tohina ajak para bebotohé. Ada ané matoh amiliar, ada duang miliar, ada seket miliar. Di kalangané ento tusing ada siap tohina aji siu rupiah. Apa buin telu aji siu, jeg tusing ada! Dikénkéné, bisa siapé ané ngetohang ibané padidi. Aéng soléhné.
Pakembaré suba professional lakar ngurusang siap ané toh-tohané tusing bedik. Ané matoh masih tusing ja kasép malin pangayam-ayam. Apang nyak koné anut ajak urip dedinan, urip astawara. Astawara lan uripe ento isiné sri [urip 6], indra [5], guru [8], yama [9], ludra [3], brahma [7], kala [1], uma [4]. Yén nganggon asta wara, alih siap ané brumbun, biing lan wangkas putih. Ento koné jaya ketékané. Ada masih ané nganggon ketékan tri wara ané isiné pasah, beteng, kajeng. Ada masih nganggon ketékan wuku. Ketékan wukuné ada telung dasa. Maka telung dasa epah dadi telu, ada madan wong kari, wong kara, lan wong duhun. Makejang wukuné ngaba wong.
Kéto baan mreténin ngitung-ngitungin dedinan lan wuku. Sakéwala ada masih ané ngitungin tanggal panglong. Ketékan dedinané ento apang masih adung ajak kelus siap. Ada bacakan siap biing kuning jambul, kupingné barak, matané kata-kata, misi dimpil karo, ento koné cocok ubuh apang liu. Lénan tekén ento, ada masih bacakan siap madan nila kanta, kala bacin, wiring kunal, muah ané lénan. Ento koné anggon cihna siap luung apa tusing.
 Yén lakar matoh siap, masih ada sasuduk ané patut tulad. Kadén tusing ada sasuduk anak matoh? Yén unduké ené, di satuan Bagus Diarsané ada tuturané. Manut tutur-tuturan satua, I Bagus Diarsa wantah bebotoh ane tusing ja mamuuk kadharman ulian dedemenané memotoh. Bagus Diarsa koné bebotoh mambek gening. Sakéwala nyabran matoh tusing ja taén mintulin, pragat kalahanga dogén. Diastun kalah ia tetep enu puguh tusing nyak nyalanang adharma ulian edoté bas kaliwat. Apa buin lakar nyalanang ané tidong-tidong ulian kalahang demen.
Ulian ento Bagus Diarsa maan panugrahan siap luung anggon ngalawan siap rajané. Siapé totonan panugrahan ida Batara Siwa. Bagus Diarsa maan panugrahan buka kéto sawiréh ia nyak nulungin ida Batara Siwa ané nyuti rupa dadi anak tua rugud misi berung. Anaké tua ento tulungina tusing ja ngitung budi. I Bagus Diarsa nuju lakar matoh, ia jeg mabrata mendep. Tusing dadi takonang nang akikit. Koné yén masaut, kalahé pastika lakar mupu.
Ulian siap panugrahan Batara Siwa ento, Bagus Diarsa nyidayang ngalahang raja Gusti Agung ané solahne tusing ja luung. Gusti Agung wantah raja ane tusing patut tulad, wiréh ngomong ngapak-apak kadi aku. Buina rajané totonan demen pesan majudi matoh siap. Ulian dedemenané totonan bakat baana ngulurin, dedemenané ento masih ané makrana raja Gusti Agung ngemasin.
Keto panyatuan Bagus Diarsa, bebotoh ané dadi raja ulian solahné mulan saja dharma. Sakéwala yén saihang jani, dija ada unduk anak matoh misi nyalanang dharma? Sinah suba kéweh ngalih ané kéto. Dong yén alih ané mapi-mapi nulad Bagus Diarsa, jeg liu dogén. Sakéwala ento tuah  ulian nagih apanga maan dadi raja. Yén suba dot pesan dadi raja, kangin orahang kauh, kauh orahang kangin. Mabading endag suryané. Lindung orahang nago. Méong orahang macan. Garuda kadén siap dolagan.
Nak guminé dadi tandalan. Liu anak buka kéto, orahanga guminé suba mabatis besik. Koné guminé lakar suud maplincer. Men uli pidan suba ngidang ngarasayang pinceran gumi, kanti bisa ngorahang guminé suud maplincer?
Ulian liu dot dadi Ratu, togog ngoyong kadén ngomong. Anaké buduh kedékin ulian ia malalung ngajanang ngelodang. Yén anak buduh ento takonang, bisa iraga orahanga buduh, kemu mai nyaluk baju maéndahan mael-mael. Ia masih bisa ngedekin, dong ngudiang iraga ané nyatuang dharma, iraga padidi ane tusing dharma. Yén buka kéto, tegarang takonang jani, nyén ané buduh?


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments