Mr. Lau

Olih: IBW Widiasa Kenitén


Gagambaran I Nyoman Buda Arimbawa


“Haloooooooo Mr. Lau! Kénkén kabaré?”
Mr. Lau kenyem-kenyem. Ia tusing gedeg kaukin tiang Mr. Lau krana suba makejang nawang sabilang sanja mabo lau. Yén adanné ané seken dong lantang, I Madé Wibawa Teguh Kusuma Diningrat. Krana dedemenane nayub tuak ajak mamunyah-munyahan, makejang ngadanin Mr. Lau. Tiang masi milu-milu tuung. Sabilang dina apabuin sandikala, suba macentok ajak timpalné ngalih luh tu (luh tuak). Kangin kauh suba ortané masliweran cara anak kampanyé pesuné. Uli satua ané biasa-biasa kanti satua ané tegeh tusing bakat gisi.
Lénan tekén ngalih luh tu, Mr. Lau masi ngubuh siap aduan ada nang selaé. Sekancan kelus siap cacep baana nyarca. Siap brumbun, siap dimpil karo, dimpil anéh, siap sangkur godég drupa, godeg arang, godég réceh, siap mata barak, siap mabatis barak, mabatis kuning, siap putih kuning, lan siap kancingan. Yén teka Mr. Lau makrubuk buka nagih gecelin. Yén semengan, saling pasautin makruyuk.  Tiang demen ada nundunin apang énggal enten. “Ngujang ngubuh siap liu gati?”
Jeg aluh pasutné mara takonin tiang. “Bagus Diarsa dogén demen ngubuh siap buina nyidayang dadi raja kaling aké ané mula demen mabranangan.”
“Badah. Mr. Lau ngelah dogén pasaut.”
Tiang demen ngelah timpal buka Mr. Lau. Semengan inget ia magaé kanti tengai, saja ngalih branagan, nyaluk sandikala suba cara babuang buntutin paling ngalih lau. Diastun kéto, Mr. Lau bisa dadi sangging. Di désané sabilang ada anak lakar matatah, Mr. Lau suba nyalanin. Lén suba pajalan iané. Tusing nyak nayub lau nang telung dina. “Mabrata,” kéto ia nyautin sabilang ada anak ngajakin ngalih lau. Ané matakon ngerti suba.
“Sinah maan proyek baru?”
“Eda ngéndah ngomong. Yadnya ento sing proyék. Mayadnya ento mula uli nekéng twas. Sing dadi ngalih bati ulian mayadnya.”
Kamemegan tiang ningehang tuturné Mr. Lau jeg tegeh di langité gadang. Sing madaya buka kéto panawang iané. Bani demen ngalih luh tu lan demen magocékan, kadénang patuh buka tiang tusing nawang kangin kauh.
“Dija malajah nyanggingin Mr. Lau?” Tiang matakon.
“Di Geria, ené panatahan, Pedanda Gdé ngicenin kanti pangastawané, aké icénina.”
“Antes cacep pesan cai nyanggingin.”
“Ajanian suéca Widhiné, lanus pajalané.”
“Dadiné cai bisa maca Bali?”
“Badah. Ené mara jelema adana. Lekang awaké bedik, toris dogén cacep mamaca Bali. Iraga ané dongos di Bali dadi tusing rungu? Aké yadiastun kakéné mantas maca ané aluh-aluh dong bisa. Aké meled nawang rasan yéh ental ané entel yén yéh ental ané malau, dong suba biasa.”
Tiang sayan tusing ngerti tekén Mr. Lau. Uli laksana demen mamunyah lan demen magocékan, sakéwala yén suba nyalanang swadarmané dadi sangging jeg seken gati. Sayan paak dogén tiang matimpal. Iseng tiang matakon kéné, “Sing meled ngalih somah Dé? Apang ada ané ngrunguang.”
“Sing makita. Cang lakar nyukla brahmacari, lakar dadi brahmacarya.”
“Apang dadi Bisma kéto?”
“Kéto ja, sina swéca Widhiné.”
“Eda ja ento pilihina.” Tiang nuturin. “Bes gedé pangaptin cainé. Miih eda ya tegeh-tegeh tagiha. Ento gegaén gedé.”
“Yén ngalih somah, ngitungin isin basang somah, suud kéto manakan, buin ngitungin panak, suba gede, ngitungin prabia nganténé, kanti tua rebut panak somah. Sing melahan padidian. Sing ada ngrépotin timpal.”
“Beneh masi. Apang tusing buka icang.”
“Kéto suba dadiné apang tawang. Bes kedeman ngantén, jani kija-kija kéweh. Lén aké, kija-kija tusing ada anak nombayang. Makita ngalih luh tu, jeg aluh.”
Mr. Lau sayan nyeremang jani. Bokné suba lantanganga. Tiang sayan sing keresep tekén Mr. Lau. Di keneh tiang lek tekén ia. Tiang mendep-mendep malajahang awak. Alih tiang bapa Sidhi ané bisa mamaca Bali. Orahang tiang tetujon tiangé malajah. Demen pesan Bapa Sidhi.
“Dadi mara malajah?”
“Mara makita, Pa.”
“Béh, kalahanga tekén Mr. Lau.”
“Mr. Lau suba mai Pa.”
“Suba. Suba ada telung bulan ia malajah mai.”
“Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih! Sing madaya tiang Pa. Dong seleg gati Mr. Lau malajah.”
“Mula seleg. Tambis telah isin keneh bapané bakatanga.”
Sayan jengah tiang. Jelema ané demen tekén lau dadi seleg malajah. Dong jani tiang kalahanga gati tekén Mr. Lau.
“Ené baangina aksara. Ento palajahin. Yén sing tawang isinné, Mr. Lau takonin.”
“Dadiné? Suba antes Mr. Lau dadi guru Pa?”
“Cai sebeng dogén dueg, apa tusing misi. Mr. Lau sebengné brékélé kéwala isinné entel tekén ental.”
Tiang sayan lek tekén awak tiangé padidi. Alih tiang petengé nika Mr. Lau. “Dé urukang apa tiang?” Prajani tiang banban matakon. Biasané jeg sambrag munyin tiangé buka montoré mabedél. Jani, nganggon lokika, nganggon tata tiang matakon.
“Aké sing guru. Ento I Bapa takonin.”
“Suba dibi maan kemo. Madé orahina ngurukang.”
“Badah jail pesan I Bapa. Aké tusing nawang apa dadiang cai guru. Guru ento gegaén gedé. Cutetné aké tusing nyak dadi guru.”
“Béh Madé, kéto suba ajak tiang. Tiang meled malajah. Urukang ja ajebos. Madé ngorahang toris dogén dueg mabasa Bali.”
“Aké anak papolosan dogén. Guru ento ada di awaké. Guru ento tuah keneh ané melah, munyi ané saja lan bikas ané matata.”
Sayan tusing kakeneh tiang tekén isin munyiné I Madé. Tiang jani tusing bani nyambatang adané Mr. Lau krana jejeh tulah tekén panawang iané. Diastun ja timpal kéwala panawangné ento satmaka guru. Tiang orahina mulih. “Jumah palajahang awaké malu. Suud jumah mara pesu. Buka siap kurungané padanganga tekén bebotohé, pandusanga tekén tukang gecelé mara aduna tekén tukang kembaré di kalangané.”
“Dadiné yén Madé magocékan malajah masi?”
“Sabilang dina iraga magocékan di awaké. Bisa menang, bisa kalah keneh iragané. Mapruput di awak iragané.”
“Duh Dé sing keneh baan tiang.”
“Kemo mulih malu, umah awaké resikin.”
“Suksma Dé.” Tiang budal. Tuutang tiang munyinne I Madé, ngresikin umah. Sampatang tiang sabilang dina umah tiangé. Siamin tiang sabilang kebus angsengan palemahan umah tiangé. Tiang ngeneh-ngenehang munyiné. Dadi soléh gati timpal tiangé ené. Tiang orahina malajah di umah tiangé padidi. Dija ada unduk. Tiang nglimurang keneh. Mirib mula kéto anaké dueg. Tusing nyak prajanian nerima murid. Apang turéksa masi miribné.
Petengé nika, tiang blasak pules. Maen nyrepjep ajebos cara I Madé teka di keneh. “Mula kéweh ngrastitiang awak, sakéwala baan keneh sujati lakar tepuk ané sujati. Di keneh ileh-ilehang apang dadi bunter buka gelangé. Pincerang sabilang dina nganutin pajalan patut. Ento etut tuut sina nyak katut di keneh.”
“Dé!” tiang matakon.I Madé tusing nyautin. Ia tepukin tiang mabaju putih buka kapasé di ambara paak ajak bulan ané mengpeng murnama Kapat ngiring Déwi Ratih. I Madé tusing matolihan nang abedik. Bulanné sayan surup, sayan tusing bakat ben tiang nyujuh baan keneh.


IBW Widiasa Kenitén
embas ring Geria Gelumpang, Karangasem, 20 Januari 1967. Oneng ring sastra Bali klasik, sastra Bali modéren taler sastra Indonésia. Kakawian idané kawedar ring Bali Post, Buratwangi, Mémorandum, Warta Bali, Bali Aga, Majalah Sinar Agung, Majalah Éksprési, Bali Tribun, Pos Bali. Ngamolihang Hadiah Sastra Rancagé ring warsa 2006 antuk pupulan satua cutet Buduh Nglawang. Ring warsa 2015 ida ngamolihang Penghargaan Widya Pataka antuk cakepan Jero Lalung Ngutah.

No comments