Rasti (7)

Olih: IDK Raka Kusuma

Sumber Gagambaran; lenteradiatasbukit.blogspot.com

Rasti nélpun Suéni, ngorahang déwékné telat ka sekolah. Rasti masi ngidih tulung, apang Suéni ngaturang tekén guruné yén plajahané di kelas suba kalaksanaang, tondén masi ia teka. Ané makada Rasti nélpun Suéni, mobil ané anggona ngatehang déwékné tekén Wayan Gunadi usak. Nu mabenahin di bingkil.
Jam kutus nanggu limolas menit mara mobilé teka. Jam setengah sia mara teked di arep sekolahané. Gancang gati Rasti matindakan nyujur kelas tongosné malajah ajak timpal-timpalné. Teked di arep kelasé, Rasti makesiab. Ané makrana, dapetanga timpal-timpalné pada magumpluk nutur.
Mara ngejang tas di duur bangkuné, Fatimah, timpal ané ajaka negak tekén Méi Chu, ngedeng limané. Ningalin sebengné Aminah enteg gati, Rasti nawang, ada unduk penting ané lakar tekedanga. Ento awanan Rasti sing mapalawanan.
Teked di perpustakaan, di subané pada negak, Fatimah ngorahin Rasti unduk Méi Chu. Sing buka ané suba-suba, kala ento, adéng tur plapan gati tabuh raosné Aminah.
Kéné Rasti orahina.
Méi Chu ajak Aminah sibarengan majalan ka sekolahan. Mara teked di pancogan lakar ngalih kelasé, Yap Wai Shing ajak pianak kepala sekolahé nututin. Nututin sambilanga gendang-gending. Ané gendang-gedinganga: Méi Chu singkék totok enceh Gerwani.
Gendinganga kéto, Méi Chu mendep. Méi Chu nyigit limané Aminah sambilanga ngraos, “Da runguanga. Jalema buduh.”
Dugas gendinganga: Méi Chu singkék totok enceh Gerwani celek telinné. Méi Chu suba gedeg. Sakéwala talesa gedegné. Dugasé gendinganga mimbuh pecika nyonyonné, Méi Chu sing nyidaang nales gedegné. Méi Chu ngedeng Aminah. Ngajakin malaib ka kelasé. Teked di kelasé, suud mejang tas, Méi Chu ngedeng Aminah ka tongos kepala sekolahé. Teked sig kepala sekolahé, Méi Chu nglaporang Yap Wai Shing lan pianak kepala sekolahé. Kepala sekolahé ngorahin pesuruhé ngalih Yap Wai Shing lan pianakné.
Di mapadu arepé, Yap Wai Shing ajak pianak kepala sekolahé nilas. Kapin Méi Chu ajak Aminah busan-busan ngorahang, seken gati Yap Wai Shing ajak pianak kepala sekolahé gendang-gending sambil mecik nyonyonné Méi Chu.
Soléh. Ané wélanga Méi Chu. Kepala sekolahé ngorahang Méi Chu bogbog. Ané pinih gedeganga, raos kepala sekolahé.
“Pianak PKI, enceh ratun Gerwani, patuh. Pada demen ngaé-ngaé. Pada demen mogbog. Pada demen ngaé receh gumi.”
Ané makada kepala sekolahé kanti ngraos kéto, di subané sing nyak Méi Chu orahina ngidih pelih. Ngidih pelih tekén pianak kepala sekolahé lan Yap Wai Shing.
Sing nyidaang nales gedegné Méi Chu malaib uli tongos kepala sekolahé. Aminah milu. Suba diwangan tongos kepala sekolahé Méi Chu nu masi malaib. Sing ka kelasé. Malaib pesu uli sekolahan.
Guruné ané nepukin, nakonin Aminah, ngudiang Méi Chu malaib pesu uli tongos kepala sekolahé. Sing kanti takonina pindo, Aminah ngorahang unduké uli panyumu kanti ané ngranaang Méi Chu malaib pesu uli sekolahan.
Guruné, Pak Nyoman Sukada, ané orahina, anggut-anggut. Lantas matindakan nyujur ruang guru.
Buin tengan jamné, Méi Chu teka. Sing padidian. Ajak adin tiahné ané muani. Ngalih Aminah. Lantas ajaka ka tongos kepala sekolahé. Sig tongos kepala sekolahé, adin tiahné ané muani nakonang apa ané sambata tekén kepala sekolahé kanti Méi Chu malaib ngorahin déwékné mulih. Kepala sekolahé salah tampi. Pesu buin raos ané pesuanga dugasé ngwélang Méi Chu. Adin tiahné Méi Chu ané muani, kétoanga, sing terima. Makadua lantas saling pakenyatin uat baong mesuang raos. Pamuput adin tiahné Méi Chu ané muani ngorahang lakar nglaporang kepala sekolahé ka kantor polisi. Kepala sekolahé nyautin aji:
“Laporang suba. Jalemané né sing makejehan. Masiat lakar arepin! Sakéwala kéto, murid ané madan Méi Chu lakar mapecat uli sekolahané ténénan!”
Adin tiahné Méi Chu ané muani sing nyautin raos brakapakan kepala sekolahé ento. Wiréh suba maluan ngajak Méi Chu lan Aminah magedi.
Teked di natah sekolahé, ada ajaka lelima guruné nyandak. Lantas nakonin adin tiahné Méi Chu ané muani. Ditu lantas orahanga ané ngranaang ia kanti marengin Méi Chu ka sekolahan. Adin tiahné Méi Chu ané muani, ngorahang masi lakar ngajak Méi Chu lan Aminah ka kantor polisi. Pinaka saksi. Wiréh lakar nglaporang solah kepala sekolahé.
Tan pasangkan, guruné, makalalima ngorahin apang adin tiahné Méi Chu ané muani nglaporang. Tur ngorahin, apang Aminah lan Méi Chu dadi saksi.
“Pak, Bu, ten nyanan tiang pecata?” Méi Chu mesuang patakon. Tabuh raosné nyinahang déwékné nyeh tan kadi.
Guruné, makalalima sibarengan masaut, “Sing ada unduk kéto. Sing aluh mecat murid yan tondén mabukti pelih.”
Fatimah sing nuturang unduké di kantor polisi. Sing nuturang kénkén kepala sekolahé, pianakné, Yap Wai Shing, Méi Chu, Aminah lan adin tiahné ané muani ditu. Fatimah nuturang kénkén guru-guruné di sekolahan di subané kepala sekolahé ka kantor polisi.
Sajaba guru Matematikané ané mamisan ajak kepala sekolahé, guru-guruné ada ané ka kantor bupati. Ada ané ka Kantor Départemén Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatén. Tetujoné, manut ané matulis di papan pengumumané, lakar nglaporang kepala sekolahé sapisanan mapinunas apang kepala sekolahé suudanga dadi kepala sekolah.
“Kepala Kantor Dépdikbudé kadén nu mapagelahan ajak kepala sekolahé?” Sing marasa Rasti nyelag.
“Kepala Kantor Dépdikbudé ento suba pindah. Ané ngantinin belin mémén iangé.”
Rasti, di keneh ngamadakang, apang kepala sekolahé énggal-énggal kakisidang. Rasti ngamadakang kéto, krana uli mara abulan masekolah suba nawang, kepala sekolahé sakita-kita tur ngodag-odag. Rasti masi nawang, ulian ada timpalné ngorahin. Ané ngorahin Astiti, keponakan guru Bahasa Indonésiané. Kéné Rasti orahina.
Kepala sekolahé, ladné dadi guru. Sakéwala guru ngulaleng, bebotoh tur dija-dija ngaé utang. Ngajahin mayus. Nanging nyemak gajih anteng. Mapan mamisan ajak Kepala Départemén Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaténé, lantas dadianga kepala sekolah.
Sekat dadi kepala sekolah, parisolahné sakita-kita tur ngodag-odag. Guru ané sing demenina laporanga tekén Kepala Kantor Départemén Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaténé. Kapin sing prajani, di masané ada mutasi, guruné ento pasti kena mutasi. Sing sig tongosé ané melah kakisidang. Sing ka SMA. Ka SMP. Tongosné selat pasih.
Wiréh nyeh, guru-guruné mapiguman. Di arep kepala sekolahé mapi-mapi alep. Kéto masi, yén rapat, sing nungkasin apa ja putusan kepala sekolahé. Kapin kéto, mendep-mendep guru-guruné nyatet parisolah jelék kepala sekolahé. Pigum-igumané, lan nyatet parisolah jelék kepala sekolahé, kalaksanaang sing sapatau guru Matematikané.
“Ngudiang sing sapatau guru Matematikané?” Rasti mesuang patakon.
“Guru Matematikané mamisan ajak kepala sekolahé. Kéto bibin iangé ngorahin dugas takonang iang.”
“Mamisan sodet apa mamisan ulian luh?”
“Unduk ento iang sing nawang.”
Rasti masi orahina, sakéwala sing dadi anak lén nawang. Yén kanti ada anak lén nawang tur kepala sekolahé ningeh, sing buungan bibinné Astiti mapecat. Unduk ané orahina, sing lén, kepala sekolahé mamitra ajak bendahara sekolahé, Luh Citrawati. Baan makesiabné, Rasti nyekenang aji patakon. Astiti nyautin aji pasaut seken.
“Iang sat pianakanga tekén bibi Sudiartini. Apa né ada di sekolahané né iang orahina. Buina iang sesai kema malajah tur matulung. Di kénkéné nginepin.”
“Ngudiang kanti nginepin?” Suud mesuang raos kéto, Rasti nyeh. Nyeh yén Astiti salah tampi. Nyeh yén nengkik. Nengkikang raos: ngudiang ngurus.
Rasti lega, Astiti sing salah tampi. Astiti sing nengkik. Astiti masaut aji tabuh raos biasa-biasa.
“Bibin iangé padidina. Kurenané mabui.”
“Mabui? Uli ipidan?”
“Yén petékin uli jani miribang suba duang tiban.”
“Apa pelihné?”
“Sing ada pelihné. Sakéwala surat kaléngina.”
“Sing ada pelihné? Yén kéto ngudiang surat kaléngina?”
“Bapan kurenané bibi Sudiartini, ipidan tokoh PKI. Unduké ento ané orahanga di surat kaléngé. Wiréh isin surat kaléngé sajaan, kurenanné bibi Sudiartini kasuudang dadi tentera.”
“Suba kéto?”
“Kurenanné bibi Sudiartini nawang ané nyurat kaléngin. Misan kepala sekolahé.”
“Lantas?”
“Ané nyurat kaléngin ragané matianga. Kepala sekolahé yén sing mengkeb mirib matianga masi.”
Munyi pagrudug ngesiabang Rasti lan Fatimah. Makadadua malaib pesu. Teked di malun perputakaané dapetanga murid kelas I-né malaib tur mageluran, “Mulih! Mulih! Mulih!” (masambung…)


IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

1 comment:

 1. permisi ya
  mau numpang promosi bo kelinci99
  menyediakan 18 live game dan 4 pasaran togel ya bos
  untuk Diskon 2D: 29%, 3D: 59%, dan 4D: 66%
  Hadiah 4D x 3000, 3D x 400, 2D x 70, 2D Depan&Tengah x 65
  pelayanan yang cepat dan ramah
  untuk cashback kami berikan sebesar 5% untuk permainan live casino ya bos
  silahkan kunjungi www.kelinci99.casino ya
  BBM : 2B1E7B84

  ReplyDelete