Ndas Bedag, Sapin Valéntin!!!

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Potrekan I Putu Supartika
Mbééé... Tan perah kesiaban bayuné dugas inget jani hari valéntin.  Inget pidan dugas matunangan,  sépanan ngorahang valéntin suba makada uyut.  Munju bibihné I Luh,  coklat lan bungané saru-saruna.  
Iiiih... Kamu ga peka,  Béb,” kéto raosné pesak dangklak.  Das pegat matunangan!  Celekotokané.... 
Dugas mara penganténan,  buin tiang uyut ulian valéntin.  Ceritané tiang tengaian bangun.  Biasané jam roras peteng,  liwat amenit,  maidupang alaremé.  Makesiab mara makering,  pati grapé ngecup pipi (bon engkahé enu mebo naga)  lantas nyambatang, 
Selamat valéntin Béb,  Ai Lop Yu!” kéto dogén,  suba buka dedari kenehanga déwékné tekén I Luh.  Makukud muan tiangé dimana,  kanti mebo penyantokan rujak!  
Tumbén tengaian bangun,  mbééé... Munju bibihné cara lélé maénci!  Coklat,  bunga,  kado,  makejang sing  runguanga.  Kecuali ajak shoping,  mara nyak somia kalané!  
Mawanan ingetang tiang gati-gati ané madan valéntin.  Asal meli kalénder anyar,  14 fébruariné suba malingkarin.  Pengingat hapéné masetel,  biiiiiihhhh.... Luihan tekén ngingetang lakar rahinan Nyepi! 
Jani suba limang tiban makurenan,  buin tiang engsap tekén hari valéntin.  Pasti suba jani lakar sengkala.  Kalud buin sing ngelah kakécér lakar anggo meli coklat jak bunga.  Piiiiiiiihhhhhh.... Ber ruet idup tiangé.  Kadi rasa patungan dugas galungané tondén mabayah,  jani buin ada rahinan baru: valéntin!  
Lemet tindakané mulih.  Rasa kapegatan angkihan lakar ngampakang jelanan.  Ditu jumahan umah,  I Luh pules ngandang rebut pianak.  Buka bangkungé di belahbahé.  I Wayan masaré di batis,  I Madé di sipah,  I Komang ngatétél nyonyo.  Dasterné buuk buka kidkid,  ngelesit apaha... 
Adéng-adéng tiang nguntuk, takut pianaké enten,  nimanin pipiné I Luh.  Mbééé...tétéhné bakat silapin!  
Hépi Valéntin Daé Luh,  Ai Lop Yu,” kéto tiang kisi-kisi.  
Paningalané kedat ngelier,  jantung tiangé suba das pegat.  
Apa ye lakar sambata jani?  Mirib lakar kebus kupingé mabatbat.” 
Ngadébas ia bangun ngusapin tétéh,  tuktuk nyonyoné énu katétéla.  
Apa maorahang?” raosné kapupungan.  
Hari Valéntin.” 
I Luh bengong.... Mawahem lantang pesaja. 
Biiiiih...ndas bedag,  kadén je apa!” kéto dogén lantas buin pules geroh-geroh.  
Selameeeettttt....
Tolih tiang pulesné aris,  nyangkutin pianak tatelu....dasterné ngalesit,  gémpol jitné joblég-joblég bulénan kebo.... Ah,  ajak ia hidup neraka nanging tetep ia satia...Sujati,  ia ané suba maang tiang hadiah valéntin ané dahat utama... 

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


No comments