Nyoman Jaya lan Siti Juléha, Pajalan Tresna Béda Agama

Olih: Manik Sudra

Cover Kupu-kupu Kuning Ngindang di Candidasa

Ring cakepan Kupu-kupu Kuning Ngindang di Candidasa kakawian I Ketut Sandiyasa, wénten sinalih tunggil satua cutet sané ngawinang titiang kadaut. Satua cutet punika mamurda Nyoman Jaya lan Siti Juléha. Indik napiké satua cutet punika?
Satua cutet punika nénten ja tios wantah nyaritayang indik Nyoman Jaya sané magama Hindu nyalanang tresna majeng ring Siti Juléha, anak istri sané magama Islam. Yadiastun ipun makekalih nénten ja sa-agama, tresnanipuné wantah sujati, nénten guyu-guyu. Nanging reraman ipuné makakalih nénten ja setuju ring pajalan tresnanipuné. Reramané Nyoman Jaya makeneh jagi nyodohang pianakné sareng misané sané mawasta Luh Asti, kénten taler reramané Siti Juléha pacang nyodohang pianakné sareng Muhamad, nyamané sané kantun truna saking Sasak.
Umpamiang sakadi témbok, reraman ipuné makakalih wantah témbok sané dados sekat pitresnan sang kalih puniki. Nénten midep majejaitan utawi béda iman, nika sané kaanggén dalih sumangdané tresnané nénten kalanturang. Nanging, napiké tresna punika maduwé agama, napiké tresna punika indik kawagedan majejaitan, utawi tresna punika mangda sa-iman?
Titiang nénten ja pacang nyawis patakoné punika mangda titiang nénten kasengguh mabet ririh. Ngiring cawis sareng-sareng ring manah soang-soang.
Sangkaning méweh matemu, Nyoman Jaya ngirim séwalapatra majeng ring Siti Juléha. Daging swalapatra puniki nénten tios Nyoman Jaya dot matemu sareng Siti Juléha ring Pura Bukit. Sang kalih raris matemu, nanging wénten baos sané ngawinang Nyoman Jaya sesek ring ati rikala ipun matakén indik pawiwahan. Siti Juléha wantah nyawis: Antiang buin atiban nuju Purnama Kalima, bli Nyoman. Yén bli nepukin tiang dini di tratagé… paling suba tiang.
Napike Nyoman Jaya durus masakapan sareng Siti Juléha?
Manut pinampén titiangé, satua puniki boya ja karangan kémanten, nanging pastika wénten sané naanin ngarasayang sakadi puniki. Sangkaning nénten sa-agama, reramanipuné nénten setuju sané ngawinang kubu tresna sané sampun kawangun saking sué, ambruk katingkeb blabar.
Lianan ring nyaritayang indik pamargin tresnané Nyoman Jaya sareng Siti Juléha, taler nyaritayang indik toléransi krama Hindu sareng Nyama Selam. Imba satua cutet puniki becik anggén paplajahan sumangdané iraga sareng sami ngiket pasametonan yadiastun béda agama. Napimalih mangkin isu SARA kantun mentik lan mokoh kadi oong ring masan ujané. Yadiastun iraga nénten uning napiké Nyoman Jaya lan Siti Juléha prasida mabesikan napi nénten, wénten paplajahan sané becik saking satua puniki: toléransi.
Katelatarang ring satua puniki sapunapi Nyama Selam ring Kampung Anyar sareng ngaturang ayah mabersih ring Pura Bukit. Punika taler indik Nyama Selam sané sareng nyuarayang bendé rikala pujawali ring Pura Bukit, lan indik Jero Saroja sareng Anaké Agung miwah Anaké Agung punika ngawangun Masjid. Minab iraga sareng sami prasida mameka saking satua cutet puniki.
Mangda kauningin, Kupu-kupu Kuning Ngindang di Candidasa wantah cakepan kapertama pangawi saking Karangasem puniki, sané marupa pupulan satua cutet. Kawedar ring warsa 2018 puniki olih penerbit Pustaka Éksprési, Tabanan. Ring cakepané puniki madaging 14 satua cutet lan akéhan nyaritayang indik tresna. Maka 14 satua cutet punika mamurda Suaran Gambang Seduri, Tamplakan Limané Intan Pandini, Kupu-kupu Kuning Ngindang di Candidasa, Nyoman Jaya lan Siti Juléha, Bungan Ambengan Bada Budu, Sértifikasi, Jero Balian, Pamor, Punyan Bingin, Wayan Arya Ngalih Tunangan, Gedé Penida, Impas, Mamadu Ngajak Léak, miwah Mulih. Satua cutet puniki wénten taler sané sampun naanin kawedar ring Bali Post miwah Pos Bali. (*)


1 comment: