Lontar Kala Ireng (6)

Olih: I Madé Sugianto


Sumber Gagambaran; www.pinterest.co.uk

Pandan Arum nyeh sajan yéning Ratu Anyar Alas Pura, Kembang Girang lakar ngrejek Puri Pandan Wangi. Sinah puriné uwug tusing magantulan. Maorta Kembang Girang kaliwat sakti, tusing mati kena senjata. Ngelah ajian Sepelan Urip.
Pandan Arum dot nylametang puriné. Ento makerana ia sarat ngidih tulung ka Pasraman Gunung Bayur. Kaki Séngkok kapercaya nyidang ngalahang Ratu Alas Pura. Kaki Séngkok kasumbung sakti mawisésa, ngrajegang dharma. Las mapitulung tekén krama katibén lara. Putri Pandan Arum masalin busana apang ngenah cara panjak. Ngungsi Pasraman Gunung Bayur kairing panyeroanné, Ni Luh Cablek.
“Uling jani mbok tusing dadi ngelurin gelah Gusti Ayu. Kaukin Gelah Luh Sari!”
“Ten purun titiang Gusti Ayu. Ageng dosa yéning titiang ngelurin Gusti Ayu sekadi peséngan sudra!”
“Sing kénkén apang tusing ada anak nawang. Ené naya singid apang iraga selamet neked di Pasraman Gunung Bayur. Yéning gelah enu mabusana putri, mbok iluh matur nganggon sor singgih basa sinah prajurité cenidra, tatujon iragané ketara sinah buin lipetanga ka puri. Baang gelah nyilih panganggon mboké apang iraga ngenah cara manyama tugelan!”
Pandan Arum kairing panyeroanné lantas ninggal puri. Gusti Ayu lan panyeroanné ento mabusana patuh cara panjaké. Tusing ngenah putri raja ajak panyeroan. Ejoh suba Pandan Arum lan Luh Cablek majalan. Tajeg suryané. Makadadua suba ngrasayang seduk. Sawatara buin duang dasa tumbak ngenah penggak. Ramé anaké mablanja. Penggaké ento enu di wewidangan Puri Pandan Wangi. Ngengseh-ngengsehang Pandan Arum majalan. Ngenah pesan kenyel tindakanné. Di puri, tusing taén majalan joh, sawaian ayahina tekén penyeroanné.
“Mesen napi?” patakon babu di penggaké.
“Nasi duang tékor. Timpalin téh duang gelas,” Luh Cablek nyautin.
Di penggaké ento makejang ningalin Pandan Arum. Bajang jegég makulit putih. Langsing lanjar pangadegné. Tan bina widyadari tedun saking kahyangan. Nyingakin makejang anak di penggaké ningalin déwékné, Pandan Arum masara inguh.
“Mbok, nguda makejang anaké ningalin ka tongos iragané negak?” 
“Nak mula kéto luh. Muani-muaniné yén ba nepukin anak bajang prajani nengéng paningalanné. Biasang ragané luh, da runguanga!” saut Luh Cablek, sukeh sajan ia ngomong jabag ajak sungsunganné. Ngengseh-ngengsehang ia ngomong apang ngenah cara manyama tugelan.
Tusing makeloné, babu di penggaké ngaba nasi duang tékor lan téh duang bungbung. Pandan Arum lan Luh Cablek ngénggalang ngajeng. Sedukné kaliwat. Dugas ento, anak lanang negak di bucu tusing makijapan ningalin Pandan Arum. Seliwah tepukina anak bajang mapanganggo sudra ento medaar. Yén tlektekang cara putri raja ngrayunin di puri. Tayungan séndoké alus. Tusing cara anak luh di sampingné ané becat, cara panyeroan gancang magaé. 
Anak muani ané negak di bucun penggaké ento kanti engsap ngajeng nasiné lan nginem tuakné. Kumuh ningalin Pandan Arum lan panyeroanné ngajeng. Kanti maenceg buyungé di bibihné tusing karunguang. Angob ningalin Pandan Arum. Cenidra tekén Pandan Arum boya ya panjak, nanging putri raja. Disubané Pandan Arum lan panyeroanné suud medaar, anak muani negak di bucu ento ngelurin babu penggaké. 
“Orahang tekén anak bajang mabaju putih kuning ento, Gusti Patih Suramadu edot nganggon ia somah!”
Babu penggaké nuutin pangidih anak muani negak di bucu ento apang nyambatang kenehné tekén anak bajang mabaju putih kuning. Ngéncolang ia majalan. Nulak patuh tekén mati. Patih Suramadu tusing dadi tungkasin. Sawai ngadug-adug di penggak. Mablanja tusing taén mayah. Ngidih boya, nganggeh tidong. Bandingang mati precuma, ia maekin anak bajang ané paling sidori teka mablanja. 
Patih Suramadu kasumbung polos di puri. Nanging kasujatianné demen nyekuk panjak. Maorta demen nyimpit pajeg panjaké, atenga aturanga tekén Gusti Prabu. Nanging Gusti Prabu nénten uning parisolah papatihné. Tetep kapercayaian. Ngajeng lan nginem tuak kanti punyah di penggak maimbuh mamaksa alihang luh jalir. Apabuin nepukin anak luh mablanja, jeg kaparikosa. Suba sawai panjaké matur uning ring Gusti Prabu, nanging ida ten ngega. Sedih kenehné babu penggaké ngojog Pandam Arum. Apabuin mara mentik dadi anak bajang. Waluya bunga sedeng kembang. Yén sing tuutin titah Patih Suramadu, ia mati. Yén tuutang ada keneh medalem anak bajang jegég ento. Ia ngengsehang bayuné nekedang pabesen Patih Suramadu. 
“Luh, ané negak di bucu ento Gusti Patih Suramadu. Ida ngayunin iluh ajak dadua nugtug ka puri. ILuh lakar dadianga istri!” kisi-kisi babu penggaké nyambatang tekéning Pandan Arum.
Madidih getihné Pandan Arum ningeh munyin babu penggaké. Ngancan mauled basangné kerana pepatih kesayangan ajiné malaksana corah. Tusing ngajiang anak istri. Dot pesan Pandan Arum ngédéngang kasujatianné. Nanging yén ento kalaksanayang sinah ketara, tatujonné ané utama mamocol. Ada aget masih nyaru-nyaru uling purian, tawang dadiné parisolah pangayah kesayangan ajinné. 
“Dong kéné anak ngelah kuasa. Mrekak saarep kita. Setata nyakitin panjak!” krebetan Pandan Arum di keneh.
“Luwungang tuutang kenehné Gusti Patih apang selemet iraga ajak makejang!” babu penggaké ngingetin Pandan Arum.
“Orahin tekén Gustin cainé. Icang sing suka ngayahin tua ngodngodan.”
Babu penggaké ngalahin tongosné Pandan Arum lantas ngojog ka bucu, nguningang tekén Gusti Patih. Prajani barak muanné Patih Suramadu. Bacinné macampur ka polo kerana katulak. Ngancan grimutan nepukin Pandan Arum magedi uling penggaké. Marasa wibawané dadi patih tusing kaajiang, Patih Suramadu ngénggalang nguber anak bajang dengél cara bunga mawa ané makada buangné nénggél ento. Di arep penggaké, Patih Suramadu makecos. Tegeh melenting lantas matanjekan di malunné Pandan Arum lan panyeroanné.
“Titiang nyelang margi, jero,” Pandan Arum nyakupang lima di dada apang icéna ngliwat tekén Patih Suramadu.
“Nyai ajak dadua suba nyampahin waké. Dadi mekaad yéning nyai ajak dua ngayahin wake!”
“Sampunang jero!” Pandan Arum nyelémpoh cara anak sudra nunas urip tekén gustiné.
Patih Suramadu tusing ngrunguang maimbuh maid Pandan Arum. Nanging ané paidé nglawan. Yadiastun maraga istri, Pandan Arum tusing terima kacampahin. Ngénggalang ngetépékang limanné Patih Suramadu. Tangkejut Patih Suramadu kerana anak luh di arepné mabayu, sinah taén mlajahin silat. Tusing madaya muanné kena cagur. Ngancan demen Patih Suramadu kerana anak luh di arepné galak. Sinah yén ajak di pedeman masih siteng. Tusing nyem cara gedébong. Patih Suramadu mesuang ajian Lubak Nakep Siap. Pandan Arum tusing nyidang nglawan. Waluya Rahwana mandung Déwi Sita. Ngénggalang Patih Suramadu mlaibang Pandan Arum. 
Ningalin gustiné kapandung, Luh Cablek sépanan nyépak Patih Suramadu. Nanging becat Patih Suramadu nangkis maimbuh nyagurin. Luh Cablek pungkat basangné kena jagur. Ngengsehang ia bangun nyemak saang di sampingné. Patih Suramadu kagébogin uling duri.
Praaakkkkk
Bencar saangé ngenén sirahné Patih Suramadu. Nanging ané kemplongina tusing kénkén. Sirahné sekadi waja, tusing plenger kena saang. Luh Cablek tusing karunguang. Patih Suramadu nyangkling Pandan Arum makecos ka jaranné. Luh Cablek ngengsehang ngepung, nanging tindakan batisné kalah ajak plaib jaranné. (masambung.....)I Made Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete