Limang Kauripan

Olih: Ni Madé Sri Widyasari

Gagambaran I Nyoman Mahayasa

Dauhé sampun nyaluk ngedas rahina, suaran ayamé titir matimbalan ngarya ramé jagaté. Sunaran candra sané kecag ngalangin bukit sané gadang ring sisi kangin désané alit. Kawéntenané punika awanan saking dumun anaké maosang wastan désané wantah Désa Bukit Gadang. Kaasriané lintang ngulangunin manah. Negak bengong sambilang ipun ngelut entud anak daha maebok panjang sané mawasta Kadék Ayu Anjani. lpun ngamel buku sareng pulpén, bengong narawang paliat ipun, di sapunapiné ipun nelikin sekétsa alit asri ring arepné. Raris ipun kalulutan sangkaning suaran paksi sané nguci saling saurin makaciri galahé sampun semeng pisan. lrika Kadék magébras mamargi mantuk sambilang ipun ngaduung ring manah, ”leleh ..... tiang seken-seken marasa leleh namtamin pajalan hidupé kéné. Lekad uli kulawarga biasa, masekolah ané ada tuah abesik di désa, ngelah timpal ané biasa-biasa, tur buin pidan tamat lakar maburuh, maan gaé tuah ané biasa-biasa dogén. lhhhh ...... tusing ada istiméwa dalam hidup," tumbuh imajinasiné Kadek nyarca pamargin idup ipuné. 
Rauh ring pondok sané wénten ring bucu Bukit Gadang. Kadék mapanggih sareng bibinipuné sané sampun tua. 
“Kadék uli dija adané mara,” patakén bibin nyané ring Kadék. 
“Biasa Bi, tiang jalan-jalan ngalih udara segar," sapunika Kadék nyaurin sinami makenyem. Semengé punika Kadék bengong ring tengah kamaré sané linggah nyané sawatara nem méter persegi. Ratu Bhatara.... punapi awanan sapuniki sané pangguhang titiang, puniki kahuripan titiangé.... sapunika pariselsel Kadék ring manah, tan karasa olih ipun toyan paningalan ipuné marésbés medal. lpun marasa sebet santukan nénten prasida mapupul sareng reramannyané. Saking kantun alit Kadék kaupapira olih Bibinnyané ring désa. Mémé Bapané l Kadék ngumbara désa magenah ring Badung ngarereh pangupa jiwa. 
“Dék, ampun tengai ten lakar masuk?" petakén anaké lingsir punika ngarya Kadék tengkejut. Bibiné nampekin Kadék raris negak ring balé sané wénten irika. “Kadék ten masuk Bi, lek ajak timpal-timpalé mekejang, pada ngajak reramané lakar nyemak rapot," pasaur Kadék lesu sebet ring manah. 
“Ten dadi kénten Dék, ibi Bibi ampun nélpun bapa ajak mémé Kadéké, ia ngorahang lakar dinané mangkin mulih uli Badung libure niki Kadek Iakar ajaka ke Badung. Mangkin Kadék musti masuk, nyanan yan I Bapa ngajak l Mémé teka Bibi nundén ia apang nutug Kadék ka sekolah,” pasaur Bibiné punika ngarya Kadék serdah ring manah. 
“Nggih . . . .Nggih Bi mangkin Kadék lakar masuk. Kadék janji lakar ngaé rerama tur Bibi bangga ajak tiang,” saha Kadék makecos magébras ka kamar mandi usan madabdaban ipun mamargi ka sekolah. 
Ring sekolah ramé pisan reraman para sisiané sampun malinggih ring genah sané kacawisang olih panitia. Sopacara raris kakawitin. Tan dumadé undagan sopacarané sampun rauh ring acara sané saking inuni kajantos olih para sisiané, inggih punika pengumuman para juara kelas. Manah para sisiané sami nerugtag maadukan. Sapunika taler manah Ni Kadék Ayu Anjani. ”Baiklah kita Ianjutkan kaacara berikutnya yang sudah ditunggu-tunggu yaitu pembacaan atau pengumuman para juara dari masing-masing kelas juara tiga dari kelas X adalah Ni Wayan Putu Widiantari.” Kadék nénten masuara. ”Juara dua jatuh pada…. I Gedé Agus Adiputra.” Sebet tur nerugtag manah Kadék saantukan durung mebacak. “Dan..... juara pertama diraih oleh..... Ni Kadék Ayu Anjani. Untuk para juara dipersilahkan naik ke atas panggung, akan diserahkan piagam dan hadiah oléh Bapak Kepala Sekolah, dipersilahkan.” Sarasa ulungin sasih manah Kadék miragiang pengumuman pangénter acarané. “Suksma Ratu Bhatara . . . titiang ngaturang sarining manah antuk pasuwécané,” liang pisan manah Kadék polih juara pertama. 
Risampuné usan acara ring sekolah, Kadék gagésonan mantuk sekadi uber meseh. ”Swastyastu,” panganjali Kadék sesampuné rauh ring pondok bibinyané. ”Bibi… mémé… bapa…!!” nénten wénten anak nyaurin. Kadék gagéson ngampakang kori. Pangguhanga bibinyané sigsigan ring tengah kamaré. “Bibi... kenapi nangis? Men bapa sareng mémé éngkén bi??” Kadék metakén jujut ring bibinnyané. Bibiné durung prasida masaur. Kadék malih ngalanturang. ”Bi.... tingalin niki piagam kejuaraan, Kadék maan juam satu bi.” Sakéwanten bibinnyané wantah bengong nguratiang Kadék sané liang pisan. Akéh malih patakén Kadék sareng Bibiné, sakéwanten bibiné durung taler mresidayang masaur, punika ngawanang Kadék bingung kalih inguh ring manah. 
Risampune bibiné mresidayang negtegang bayu irika raris mabaos. “Kadék, mriki negak malu di samping bibi. Bapa Ian mémén Kadéké sampun majalan mulih meriki ka Désa.” Kadék kalintang bingar kalih lega pisan raris ipun megat baos bibiné. ”Yés.... tiang Iakar ngédéngang piagamé niki, pasti i mémé muwah i bapa pacang lega nepukin tiang berprétasi.” Bibiné ngelanturang bawosné sané kapegat antuk Kadék. ”Sakéwala di tengah jalan mémé bapan ceningé katibén bencana. Motorné nabrak mobil rikala nyalip. Mara pak polisi nélpon uIi tongos tabrakané.” Dereng usan bibiné mabawos sirahné Ni Kadék karasayang baat, bawos bibiné kapiragi saru gremeng raris jagaté nadak peteng dedet, Kadék raris tan éling ring déwék.... ngelimuh utawi pingsan. 
Risampun Kadék éling ring déwék kapiragi kruyuk ayam nyarengin dauhé sané sampun soré. Sada alon Kadék ngangsehang negak raris bangun, medal ngarereh Bibinnyané negak ring ambéné. “Ampun sadar Dék?” patakén Bibiné sada banban kapiragi olih Kadék. lrika raris Kadék negak ring samping Bibiné kanten Bibiné anak lingsir punika semitané kantun sedih kingking. “Dék, mangkin patut tragia madabdaban ka Rumah Sakit tongos i mémé muwah i bapa karawat.” Miragiang bawos bibiné akadi punika, Kadék malih éling ring bencana sané nibénin reramané sareng kalih angkihan ipuné ngangseg sakadi anak malaib lomba maraton, tangkah ipuné kadi teteh gunung tan karasa malih ngetél yéh paningalan ipuné nyarengin toya sabeh sané néltél saking langité. Sayongé ngasirsir sakadi nusuk tulang, Kadék ngelut Bibinipuné sambilang ipun ngeling sigsigan. “Nah ngeling suba sigsigan Kadék.” Bibinnyané ngelut saha ngusap sirahné Kadék. Wénten molas menit Kadék ngeling sigsigan, ngangsehang raris ipun negtegang manahné. 
“Mémé, Bapa...” bawos Kadék risampuné rauh ring Rumah Sakit. “Dék mémé tan ja kenapi, mémé amung beréd-beréd dogén.” Pasaur méméné. Kadék raris ngipekin reramané sané durung sadar saha mainfus. Toyan paningalané Kadék tan pegat-pegat ngetéltél ngatonang bapané akadi punika. ”Dadi bisa kéné, I Wayan sing adéng-adéng ngaba motor?” patakén Bibiné ring méméné Kadék. ”Kudiang men Mbok, anak suba nasib adané dugas i beli Iakar nyalip truk, tusing tawanga ada mobil teka nadak uli dimalu, lantas mobilé ento katabrak,” pasaur méméné Kadék sada sengal-sengal. “Nah, nah tusing kénkén. Saja masih nasib adané. Ané suba Iiwat Iiwatang, né penting Luh ajak I Wayan énggal seger. Luh apané gén mataanan?” patakén Bibiné Kadék.
”Tiang amung beréd-beréd dogén, sakéwala batis tiangé cara Iih, i beli mara sanget mbok, makelo tan sadar ragané, banggiang ampun i beli sirep apang segeran bayuné yan bangun,” kénten méméné Kadék nyaurin patakén ipahné mangda nénten inguh bayun bibiné Kadék manggihin kawéntenan adiné sané kantun kritis. 
Suaran jangkriké mangunang ipun I Kadék. Sambilang ipun ngusap-usap Kadék ngatonang jam ring HP né. ”Mih mara jam satu peteng,” Kadék raris ngalingling sedaging kamar Rumah Sakit genah bapa lan méméné karawat, samian sampun sirep. “Ratu Bhatara, punapi reké dosan titiangé awanan sapuniki pangguhang titiang. Mémé sareng bapan titiang, ngerereh pangupajiwa ring Badung meled mantuk nyagjagin piannakné mangda matemu sakéwanten sapuniki dadosné. Sangkaning tresna ring pianak mangguhang baya sakadi mangkin. Titiang sarat mapinunas mangdané reraman titiangé digelis seger,” sapunika panulamé Kadék mapinunas ring suungé. lni betul-betul pengorbanan orang tua demi anaknya, keengan Kadék ring manah. 
Suster cepat bawa oksigénnya kemari!!!” bawos dokter ring susteré. Bawos punika kapiragi olih Kadék raris ipun nampekin bapané. Dokteré éncol masangang oksigén ring cunguh bapané. Angkihan bapané sengal-sengal, tangkah ipuné munggah tedun raris dokteré malih mantu antuk pernapasan bantuan. Tan mrasidayang raris kabakta ka ruang ICU. Méméné Kadék tan sida mangguhang kurnan ipuné akadi punika, raris ipun tan éling ring awak, pingsan. 
Keluarga bapak Wayan Arsa?
Saya dok,” pasaur bibiné sambilang ipun bangun saking kursiné. “
Maaf Bu, saya sudah berusaha namun tuhan berkehendak Iain. Adik ibu sudah tidak bisa ditolong lagi, mohon keluarga tabah!
Apa dok? Adik saya meninggal?” Bawos dokteré tan maa ngawinang bibiné Kadék bélbélan. 
“Bapa... Bapa...” Kadék raris magébras ka ruang ICU sambilang ipun ngeling sig-sigan manahné Kadék karasa maadukan, sebet tan sanggup kélangan bapa sané banget ka sayangang. 
“Dék, tegtegang bayuné, makejangné tuah pekardin Ida Hyang Widhi. Yan andéang idupé di guminé iraga dadi manusa mula kawawa olih Ida Sang Hyang Tuduh. Yan ada anak Iekad dina anu, dauh anu mula ada carcané utawi Iintangné ané lakar tepukina di hidupné, nanging i manusa tusing nawang amung ngalaksanayang utawi nyalanang dogén. Rwa Binédané sing dadi pasahang di guminé, jeIé melah, peteng lemah, sedih Iega, tuah sing dadi pasahang. Apa ané temokang jani tuah madan Iintang kahuripan. Jani nepukin sedih manian lakar tepuk bahagiané,” bawos bibiné mituturin Kadék. 
“Mémé mangkin tiang ten ngelab bapa, ubuh bapa adané. Mémé aéngan buin sedihé kelangan kurnan ané patut gelantingin mémé muwah Kadék, kélangan kepala keluarga.”
Pitung warsa sampun lintang Kadék sampun tamat kuliah, polih karya sané becik dados dosén ring perguruan tinggi swasta. lrika kadék éling ring pitutur bibiné duké ring rumah sakit, indik Iintang kauripan. 


Ni Madé Sri Widyasari
embas ring Dénpasar, 5 Oktober 1998. Saking Désa Culik, Abang, Karangasem.

1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete