Wisian Bank Dunia

Olih: I Wayan Sadha

Gagambaran I Made Wiradana

Sabilang jahan nebengin gidat, sawiréh paningalané ulap ulian kasénter ban lampun montoré di bucun péngkolan jalané ka pasih Sanur. Sawatara apenyakanan utawi sékét menit Nang Kocong negak di samping satpamé di arepan Hotél Radison utawi Hotel Plaza. Petengé totonan jaum lantang jamé suba nuding angka roras tekén jaum bawakné nuding angka kutus. Nang Kocong tolah-tolih kangin kauh kaja kelod ngiwasin montoré macelep ka hotélé, kuala ané antosanga tuara ada ngenah. Makiré suba Nang Kocong kenyel ngantosang, sagét ada montor teka tur supirné mageluran. Mara lantas Nang Kocong lega kenehné sawiréh ané antos-antosanga mara teka. Énggal-énggal Nang Kocong nugtug ka tengah hotélé. Sasajané Nang Kocong uling inunian tenggekné satata ngarikrik satwan timpalné dugas a jam tengah né liwat matemu di Jimbaran. 
”Bli, mai malu!”
Lantas Nang Kocong ngalékokang montorné nesekang tur matakon. 
“Ada apa Nyoman Mangku?”
”Ada berita melah sajan Bli.”
“Berita apa to?” kéto pasautné Nang Kocong sambilanga ngletékang sasereg montorné apang tusing empeng kupingné ningehang munyin mesiné. 
“Kénto Bli, ada berita bantuan uli Bank Dunia.” 
“Maksudné?”
“Miribné bli cocok maan bantuané totonan, kuala kadén yang masan guminé gerit asané makejang anaké perlu bantuan.”
”Sing ngerti baana bantuan apa to?” 
“Binjep alih yang ka Plaza Hotél ané laadné madan Hotél Radison di Sanur jam pitu petengné. Antosang yang sig satpamé.”
Nang Kocong mapineh-pineh tur ngelaur ninjak stater kaki montor pitné, aris magrung sambilanga ngorang nah. Di salantang jalan Nang Kocong tenggekné tusing suud-suud ngarambang bantuané uli Bank Dunia. Apa ia sekenné bantuané totonan? To ngudiang tumbén ningeh orta ada Bank lakar membantu, apaké saja totonan Iakar ada bantuan? Gumanti Nang Kocong muungang janjinné di Sukawati Iakar matemu tekén timpal melahné dinané totonan ngundang ningalin paméran lukisan abstrak. Sawiréh Nang Kocong inget tekén déwékné mula perlu bantuan, nyén nawang sagét saja ada bantuan, apang tulus masih buku kartunné terbit mapan suba uling duang tiban ngantosang bantuan apang prasida nerbitang karya-karya kartunné suba dasa tiban masekeb di gerodogané, méh suba liunang émpok temuyukan. Né jani sasubané timpalné teka, lantas Nang Kocong dandana ajaka macelep ka lobby hotélé aris nyelek tombol lift nuju ka lantai 4, kuala sing nyak mampakan jelanan lift totonan makada terpaksa ia ngaliwatin jalan belakang menék undag makada angkiané selaé dasa, ngangsur, gumanti teked di lantai 4. Nang Kocong sing ngelah keneh jag dandana tekén pianakné I Nyoman Mangku cara anak ngéréd sampi matelusuk sing nyidang ngalawanin, cutetné paksana macelep ka tengah ruangané ané suba ada pajagan ditu. Makejang anak ané macelep kema mayah tur nyatet adané suang-suang ditu, kuala Nang Kocong jag sogoka paksana nyelepang makada pajagané ngrenggeng ”Dadi tusing mayah jag macelep,” Sasubané teked di tengah, Nang Kocong terus sogokanga paksané apang negak di korsiné paling arep. 
Nang Kocong makleteg bayuné, ”To ngudiang idéwék dadi paksana apang negak di aepan, sing jenenga ceriké ténénan nawang anggah-ungguh sopan santun?” Kéto Nang Kocong ngerenggang di tengah kenehné. Sawatara selaé utawi telung dasa diri anaké teka ngamiletin patemuané, makejang totonan anak muani, sagét jelanané unebanga tekén pajagané cara anak lakar nyaga pesakitan. Nang Kocong rasaanga déwékné cara anak celepanga ka bui. Di tengah ada anak ganteng-ganteng negak majéjér di kursiné empuk maep kauh. Disamping tangébot ada anak teruna ganteng namping mesin anggon pamuteran slide. 
Bapak-bapak ané hadir ditu liunang anak ganteng-ganteng mapakian mentéréng miribné makejang totonan asané tusing kuangan apa-apa. Bapak sané di arep negak ajaka tatelu ngaepin yéh putih pada malumur. Ané paling wayah mayusa sawatara séket tiban bangun uli korsiné, raris gelindang-gelindeng mapidato gerakané ngrenceng énerjik ngisi mik tur munyiné renyah ngenalang raga uli Dénpasar Selatan. Nang Kocong merasa kenal tekén anaké totonan, kuala tusing bani nyapatin mapan anak mapanganggo sarwa stil, mabaju jas mawama cerah, di baongné maseet ban dasi miribné maji mael. Sawatara atengah jam baana ngocéh cara kedis cerukcuké ujanan, paosné pakbras-bris, lantas ia kenyel mamunyi katimbalin olih ané negak di arepané perawakané ganteng mapanganggo sarwa jas selem, kéto masi baongné mategul baan dasi. Sadéréng ngenalang raga oraina malu sabatakné ané di tengah mangané totonan sinarengan ngorang satwa sandi. 
”LUAR BIASA !!!” 
Makejang ané di tengah mangané totonan masaut ngorang luar biasa sambilanga mandup-andup makada ruangané ané malinggah dasa méter kalawan kutus méter marasa uwug ulian suryaké. Lantas ia ngenalang raga uli désa Badung bagian kaja. Né masih dueg nyatua mérbérang koné pangawitné anak tiwas nékték laad dadi supir taksi tusing cukup anggona ngamertanin kaluargané, sawiréh gajihné tuah domas tali abulan. Sasukat ia bareng dadi anggota perusahané ”Gold Kwés Mas Mirah” pusatné koné di Dura Negara, jani ia suba akroso magajih satiap bulané, buina tusing pipis rupiah... nak dollar koné. Béh makejang anaké ané bareng ajaka negak tekén Nang Kocong maclegokan tur mandup-andup makada ramé sasajané, mapan mula tundéna ngandupang ibané apang suasanané dadi gresiyuh tur meriah. 
“Béh, cara dagang ubad ténénan satuané renyah,” kéto Nang Kocong ngrenggeng di tengah kenehné. Anaké mapidato tusing bisa ngoyong, jag ketab-keteb cara nyekjek baan api kau bulu ngortang déwekné suba kaliwat suksés. 
Nang Kocong klisat-klisat marasa tusing pantes ngamiletin di tongosé totonan, mapan marasa tekén déwékné suba kaapus. 
”Béh, dong kéné madan bantuan Bank Dunia, booné bengu?” kéto grenggengané di tengah kenehné. Nang Kocong tusing nyidang naenan ngadek booné pengit mlekag, apaké ulian ruangané mula bengu apaké ulian anaké ané negak di samping kébot tengawané bon ngkahné mula bengu. Sabilang jahan Nang Kocong nekep cunguh tur nolih kuri makita makisid tongos, kuala timpalné ané ngatehang itunian satata menékang lima ngenjirang jerijin inan lima utawi jempol pratandané ia setuju tekén pidatoné ané bas liunang kécap. Di tengah kenehné Nang Kocong ngajiang masi timpal paturu uli di désa palekadan, ento makada Nang Kocong ngalawan-lawanin negak sambilanga ngempeng angkiané ngusap-ngusapin mua nekep cunguh tekén telapakan limané anggona panyaru mapan satata ngadek booné pengit cara boon tain basang anak nyebaa. “Miribné isyaraté ténénan booné bengu melekag pinaka sipta idéwék sing dadi milu masuk perkumpulané “Gold Kués Mas Mirah” ténénan!” kéto Nang Kocong ngrenggeng. 
Sasubané tukang pidatoné suud ngédéngang kaduegané mamunyi, lantas gantina tekén ané lénan. 
”Béh, sera panggang sera tunu ténénan, jag patuh booné. Makejang begér ngécap ngortang ibané berhasil kanti liu mikolihang dollar,” Nang Kocong cara lindungé uyahin, krasak-krosok cara rasané korsiné ané tegakina misi semut api. Sabilang nolih kuri timpalné pragat makenyem kendel tur manggutan ngenjuhang jempol. Tusing tawanga Nang Kocong suba tusing nyidang ngoyong makelo ngadek boon bengu. Nang Kocong inget tekén pengalamané iduang tiban ané suba liwat, ada anak teka petengé kumahné ngajakin bareng nyaksinin anak ngarembugang pakaryan ané aluh ngalih pipis. Sasubané teked ditu sagét juru raosé makecah-kecah ngortang ibané berhasil duweg ngalih dollar sadina-dina gumanti pianak somahné tusing milu magaé, sawiréh bareng maan tanggungan dollar. Ulian ia ngadep produk perusahané totonan. Nang Kocong tusing demen ningehang lantas ia magedi. Né jani biin ia nepukin nasib buka kéné. 
Suryaké ngesyabang bayu, sawiréh anaké mapidato nadaksara ngorang “LUAR BIASA!!!” sawatara ada ajaka akutus kaukina orahina majujuk di aep, koné anaké totonan makejang suba barhasil maan bonus jam emas tekén montor maroda patpat jak gaji ketian dollar. Makejang totonan mapanganggo sarwa melah, majikét selem di tengahné misi keméja putih baongné mategul baan dasi poléng hiyasané cara lelipi saab. Béh ganteng-ganteng pesan anaké ténénan. Ento perkenalanga saka besik, ada ané uli Buléléng, Tabanan, Nusa Dua, Pétang, Gianyar, Karangasem. Sasubané ngorahang adané suwang-suwang lantas ia tundéna ngortaang pengalamané sangkal ia bisa suksés buka jani. Ané paling maluna ngorang déwékné anak tusing ngelah apa, kuala sasubané ia makenalan ngajak perusahané ”Gold Kués Mas Mirah” ténénan jag langsung milu magabung ditu, kondén nyang kudang bulan sagét suba ia mikolihang ribuan dollar. 
Nang Kocong malengok bengong ngiwasin tingkah lakun anaké totonan, miribné jeg optimis pesan tekén déwékné lakar dadi jelema sugih magejeran. ”Béh yén makejang jelema Baliné dot sugih nadak tusing bani mesuang peluh, sinah duratmakané ngaliunang di guminé,” kéto gerengengané di keneh. 
Terus ané bin besikan ngorang déwékné laad dadi supir taksi, sasubané bareng magabung dadi anggota ”Gold Kués Mas Mirah” tusing kanti nyang atiban sagét suba mikolihang hasil ribuan dollar. 
“Aluh alih élah ilang,” kéto kenehné Nang Kocong. Ané pawakané siteng sawatara tuuhné selaé tiban maan giliran ngortang ragané laad dadi tukang jagur upahan, ”Suba Iiu tiang nyagur jelema, suba liu tiang ngirim jelema ka RS ulian gemelan tiangé, sasubané tiang magabung dini jag élah ngalih pipis,” suud koné ia dadi juru jagur mapan nasibné suba melah, tur liu maan dollar. 
“Mimih déwa ratu agung, belan-belan pané belan-belan paso, celebingkah di batan biu," kéto kerimikané Nang Kocong awakné kesyeng-kesyeng madingehan pengalaman anaké totonan batak ngalih lakar tai, jeg dadi tukang jagur, pongah pesan ia ngortang déwékné dadi préman. Ada ané lénan nyelék-nyelékang perusahan multi lével saingané. ”Béh, mula kéné isin guminé jani, satata ngalih gaé nyelék-nyelékang timpal saingané. Cara filsafat bé, ané gedénan satata ngamatiang ané cenik, tuara ja ngeh tekén hukum timbal balik utawi karma pala,” kéto Nang Kocong ngrenggeng di tengah kenehné. 
Sasubané anaké ané berhasil totonan orahina negak di tongosné suang-suang, lantas tukang puter slide-né ngontakang alatné. Buin juru pidatoné ané orahanga Manusia Luar biasa mapidato. Ia ngorang déwékné berhasil, kuala ané negak di samping méjané nyénterang gambaran slide di layarné maep kangin ngédéngang gambar slide jajaran pernimpin perusahané totonan koné uli Singapura, India muah negara maju ané lénan. Juru pidatoné ténénan masi liu ngecrotang kécap. Sasubané ia suud ngortang sakancan ané berhasil di grupé totonan lantas maganti tukang pidato ané paling berasil. Masih Manusia Luar Biasa, ia koné laadné dadi tukang ngaé periasan aji pérak. la suba taén dadi tamiu di perusahan Kapal Pesiaré ané paling méwah utawi paling melaha di dunia. la suba mileh prasida maplesiran gratis ulian ia berhasil di grup ”Gold Kués Mas Mirah" totonan. Béh sayan makelo sayan ngaliunang ia ngecrotang kécap tur ngédéngang papotrékané di kapal pesiaré bareng-bareng ngajak para pemimpin perusahané totonan. 
Nang Kocong sayan makelo sayan gritinang basangné, mapan tusing biasa negak di kamaré misi AC booné bengu. Sawatara duang jam Nang Kocong marasa déwékné mapangkéng, sagét juru pidatoné nesek masalaman tekén anaké ané negak di rérégan kursiné di arep. 
Sabilang ané salamina takonina “Bapak Yakin? Yakin berhasil?” ané salamina nuutang ngorang berhasil. Béh jeg cara anak cerik juru pidatoné kendel mara nyak tuutanga ngorahang yakin sambilanga ngorahang “LUAR BIASA...!!! TEPUK TANGAN!!!” béh jag ramé anaké mandupan. Jani gilirané Nang Kocong salamina. “Béh, yén idéwék tungkas tekén pangidihné ngorang yakin, sing nyan kroyoka waké dini. Yén amoné liun prémané dini, paling melah selamaté alih, mengalah untuk menang.”
“Bapak yakin? Yakin berhasil?” Nang Kocong nyawab “Mungkin!” Ulesné juru pidatoné bongol kadéna Nang Kocong ngorang yakin, béh jag kendel juru pidatoné. ”LUAR BIASA...! TEPUK TANGAN SEMUA...!!!” béh ,jag gresuh suasanané cara murid TK ané mara malajah magending tuntuna teken guruné ngendingang lagu wajib. Lantas Nang Kocong deseka tekén pimpinan rombongané sambilnga masalaman tur ia negak di sisinné. Anaké totonan maasal uli Dénpasar Selatan. Tekén Nang Kocong ia ngédéngang préstasiné, tekén kuitansi-kuitansi perkembangan gajihné setiap bulan ribuan dollar. 
“Tiang anak uling cenik kenal tekén Nang Kocong, uling pidan tiang dot katemu, kuala miribné suba patuduh Sanghayng Mbang, jani dini tiang nyidayang ngorahin Nang Kocong carané ngalih pipis ulih aluh.” Kuala Nang Kocong kenyem-kenyem madingehan kecrotan kécapné, diapinké ia édéngina kasugihan buka kéto ia tusing maclegokan. Mapan suba uling cenik baana ngarasaang pakéwehé tur inget tekén sasenggakan “Dija nasiné misi bé taluh? Makejang nasiné misi bé jaé,” artiné “Dija nasiné bakat ulian aluh? Makejang nasiné bakat ulian nyemak gaé.” 
Nyanan petengné Nang Kocong mapineh-pineh tekén bantuan Bank Dunia-é. “Béh, ngudiang dadi idéwék maan pengalaman jelék buka léklék itunian?” 
Mani semengané sagét matembang Unyil HP-né Nang Kocong “Néngoningonéng, ningunanguningngonong... Hallo... sira niki...?”
“Tiang Nyoman Mangku. Bli, payu ngalih buku? Suba papétang tiang di warung.” 
Nang Kocong makebyah inget tekén pertemuané di Hotél Radison. Ia maan ngorang nyilih buku suksés karangan Doktor uli Jepang ané ortanga tekén juru pidatoné dibi sanja. Kuala Nang Kocong suba marasa tusing perlu biin nyilih bukuné totonan, mapan inget tekén ngadek boon bengu di pertemuané totonan. Nang Kocong anak ngelah kebiasaan jelék, yén ada keneh lakar ngalih gagaén jawat apaja, satata ia sing payu, yén kanti di tongosé ané élite buka kéto ngadek boon bengu wiyadin pengit. Ento pinaka sipta tusing pantes katuukin mawanané ia merasa tusing perlu milu bareng magabung sig perusahané Gold Kués Mas Mirahé ané promosianga dibi sanjané. 
“Ah, gara-gara Bank Dunia iraga nepukin soroh jelema dot sugih kuala tusing bani ngetélang peluh. Ah mula kéto cara sesenggakan Baliné ”Belan-belan pané belan-belan paso, celebingkah di batan biu” (Ada kéné ada kéto anak matingkah ajak liu), ah to ngudiang totonan bakat pikir, iraga tusing taén dot sugih sawiréh makejang totonan barang papét tusing lakar aba mulih ka tanahé wayah, ento ngaé-ngaé baat tur ngelantudin sanghyang atma,” kéto Nang Kocong ngamigmig padidiana tugtuga kén I Somprét. 

16 Agustus 2003. 


I Wayan Sadha
embas ring Jimbaran, tanggal 29 Juli 1948. Dané naanin masekolah among kantos kelas 2 Sekolah Rakyat. Dané sané ngripta tokoh kartun kuluk “Somprét” sané kentel antuk unsur satir ngenénin indik problematik sosial lan budaya Bali. Naanin polih juara III Photo “Pariwisata Bali 1981” lan hadiah Sastra Rancagé 2010 antuk cakepannyané sané mamurda “Léak Pamoroan”. Kakawian-kakawian dané sané marupa kartun lan satua cutet naanin kamuat ring Majalah The Archipélago, Énglish Corner, Bali Écho, Harian Nusra, Majalah Sarad, Majalah Poléng, lan Majalah Taksu. Dané ngalahin tanggal 28 Januari 2015.

1 comment: