Puisi-puisi I Nyoman Pasek; Nyama Braya

Gagambaran I Nyoman Mahayasa


Mulih

Ipidan wayahé magetih getih
Mayuda  ajak i penjajah ané ririh
Wantah mabekel tiying lanying a katih
Mabéla pati tur sutindih
Mangda rahayu sang mérah putih

Bayu gedé sing ada saih
Nyagerang keris tusing mesangih
I penjajah malaib jerih
Tetujoné mapikolih
Nusantara jenek malinggih

Jani i raga suba kelih
Amerta suba pada polih
Nyangin keneh suba gampang alih
Nepukin gumi ané canggih

Sakéwala titiang sedih
Ngantenang Liu anak sugih ageng pamerih
Politisi masuara jangih ngaduang bibih mapengidih
Nata praja becik lingggih para jana liu kampih
Liu anak ririh mapilih kasih
Dija tongosné asah asuh asih?

Matur ring sami para warih
Yén marasa déwék  ririh
Ngiring mangkin mulih
Ngawaliang rasa satria maha patih
Rumaket tan mapilih pilih
Miara gumi nusantara sané jelih

Cingak aksi tegal uma matampih tampih
Ulamé ramé nagih alih di pasih
Nyiriang gumi dini yakti sugih
Sampunang dadi juru balih
Masemeton ampunang saling tihtih
Jalan mabagi amerta waluya pada matangkih
Pancasila boya wantah di bibih
Sakéwanten dados pangabih sané luwih
Bhineka Tunggal Ika punika malih
Ngaryanin paiketan jana mangda santih
Ngiring ajegang sang mérah putih
Dumogi sami rahayu kapanggih
Majeng NKRI ngiring sutindih
Yadiastun rambuté sampun putihNyama Braya

Yén makejang putih anggon gina warna ané lénan
Yén makejang selem apa gunanné warna ané lénan
Warna selem putih barak kuning miwah ané lénan makejang bagus
Déwata nawa sanga indayang cingakin
Sami warna pada sakti manut genah

Bianglala malengkung ngulangunin
Pakardin widhi ané ngangobin
Pitu luin warnan ipun nénten saling langkungin
Soang soang sampun makta taksu duké riin

Kunyit cekuh bawang kesuna
Isén mica jaé tabia
Bina rasa bina goba bina warna
Macepuk  dados basa
Makardi lawar sané jaen tan masisa

I raga manusa pada
Paican widhi sané mautama
Mabekel sabda bayu idep
Éling ring rwa binéda
Malarapan antuk Tat Twam Asi
Sareng sami maurip deriki
Nunas rejeki paican widhi
Dum pada makidik
Sing dadi loba lan iri hati
Napimalih mamati mati
Nyama braya ané puponin

Géntétang tangan dungkangang batis
Sinarengan ngawangun negeri
Manut swadarma soang soang
Sagilik saguluk sabayataka
Ngastiti bakti manut agama soang soang

Pancasila lan UUD 1945 langgeng satuuhan
NKRI siteng manguer nguer
Binéka Tunggal Ika sampunang lali
Pinaka sepat siku selantang margi
Nemu rahayu sareng samiKangin Kauh Utuh

Tolih ja badauh
Liu cara nak buduh
Luh muani mapunduh
Kenehné suba patuh
Minab engsap kangin kauh

Saling pisuh ngaé rusuh
Parilaksana sayan angkuh
Dini ditu saling tuduh
Mamunyi pati kacuh
Gumi endeh cara linuh
Niki titiang rauh sampunang katandruh
Makta pisusuh lan pangweruh
Idadané sampunang milu buduh
Élingang jasa pahlawan sané sampun tuyuh
Ngawangun Indonésia sané utuh
Uling kangin neked kauh
Indonésia masikian rumaket cara satuh

Indonésia gumi gemuh
Toya Amerta sing taén tuh
Mai luas maburuh mesuang peluh majemuh
Bedikin ngaé musuh yadiastun i raga tusing patuh
Pang sing melat menék makecuh

Pancasila anggén sasuluh
UUD 1945 sané patut duluh
Sang saka mérah putih tan dados latuh
Nusantara nénten runtuh
Bhinéka Tunggal Ika dados pamikukuh

Darma negara lan darma agama ané jujuh
Ngebug sakancan musuh sané rauh
Ngajegang Indonésia kukuh dan landuh
Budaya lan adat nutugang tuuh
Ngantos puuhé maikuhJengah

Peteng lemah
Sing telah-telah
Lan masolah melah
Apang sing énggalan wayah

Dini di duur tanah
Ipidan getih maliah
Masiat lawan penjajah
Nindihin gumi saling cahcah
Angkihan dadi panelah
Jengah
Jani dini suba dadi umah
Tongos i raga magenah
Da saling ulah
Mabinayan ento melah
Bhinéka Tunggal Ika sing dadi obah

Jengah
Swadarmané anggon ngayah
Momo angkara apang kalah
Pancasila utamaning manah
NKRI umah melah
Mérah putih sing dadi bah

Jengah
Penjajah suba pejah
Tegehang nunjuk mérah putih apang ngenah
Tusing dadi léngah
Teroris sayan ngelahlah

Ngiring makarya bungah
Ngawangun negeri aji manah lan tingkah
Sambilang ngaturang sembah
Apang sing kena raja pinulah
Sakondén ngungsi tanah wayah
Jengah
Titiang masumpah
Ngajegang pasikian pang sing benyah
Tresnan leluhur kondén mabayah
Alon alon ngontalang layah
Ngranayang saling temah

Da cara lintah
Ngalih amah
Ngisep rah
Nganti telah
Korupsi ento corah1 comment: