Puisi-puisi IW. Wikana-Seraya; Tresna Ring Panegara

Potrekan Supartika


Tresna Ring Panegara

Sutindih ring genah pamijilan
tuna ajerih nandur tresna
ngulati tindakan ngetohang angga
mabéla pati nyujur darma jati

Tan wénten nyaman pada
Pancasila tindihang mautama
Bhinéka Tunggal Ika raketang
nyujur galah nuju Sang surya

Indonésia
mabina sampunang tuna
Sabang Mérauké tan mapalasan
raket angiket tali sesana
sesana manusa nganutin laksana

Tresna dasarin manah
manah sujati maka titi lampah
lampah nyujur babaktané nulus
nulus lascarya sujati kaupapira.Tembang Jengah

Kajarah, marajah
kaulah, katampah
jengah, pongah
Kaajah, malajah
buah, mabuah

Makudang-kudang warsa kajarah
jadma pelung dauh pangkung marajah
tan parasa, jadma tulah teka ngulah
rah maurab tanah makebios katampah

Bara kebus pretiwiné menggah jengah
rasa kajekjek dasar jengah manumadi pongah
saking dasar jengah pretiwiné kaajah
bangun, metangi, ngiring malajah!
tandur jengahé, pula pongahé dadi buah
siram baan tresna ring panegara mangda mabuah
mangda atep sida nemu melah.Mahardika!

Gendangé kagebug girang,
tembangé masuara lantang,
bendéra nyujuh akasa galang,
jadma makenyem macanda liang.

Suaran angin matembang mayang,
paksi sareng matembang ngindang,
kasarengin bingar, bagia, apadang,
bibih ngendih suarané lantang.

Mahardika....!
sampun lémpas rasa uyang,
rasa sedih ngiring engkebang,
gentosin rasa suka galang apadang.

Manahé patut iket baan tali benang,
benang barak miwah putih nésuciang,
Indonésia Raya ngiring tembangang,
salantang jalan suksmané tindihang.IW. Wikana-Seraya
Guru basa Bali ring SMKN 1 Amlapura. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti (Pos Bali), Jurnal Suara Saking Bali, miwah Médiaswari (Pos Bali). Sampun ngamedalang cakepan puisi mamurda "Gebug Ende."

No comments