Mangku Barong

Olih: IBW Widiasa Kenitén

Sumber Potrekan; www.flickr.com

Mangku Barong adanina tekén kramané. Krana pinih duwega ngigelang barong duwéné. Yén Bli Mangku Barong ngigelang barong duwéné, prajani teka taksuné. Ngipekang tendas barong mula anut ajak tetabuhané. Angsel bawak. Angsel lantang nyak luung baana. Ngretekang barong. Misi capluk-capluk luung gati ngenah. Di kénkéné tekes bungut barongé. Calingné ané lantang ngendih rasaang tiang.
Yén sing pepes ngajak Bli Mangku Barong, tusing tawanga ia pragina mataksu. Idupné, geginanné patuh cara krama lénan. Ngubuh sampi. Ngarit padang. Matekap, mlasah, ngau, najuk bulih geginanné dadi pamacul.
Ané pepes tepukin tiang, sabilang lakar ngarit, matekap, ngau, misi krimik-krimik. Ia ngorahang nunas lugra ring Sang Hyang Ibu Pertiwi. Krana nunas druwén Idané. Krana ngoda yoga semadin Idané. Mamula masih kéto. tetep madéwasa. Srigati turun, sugih lanus, amertha dewa ané pilihina. Masih ngaturang sauninga ka ulun siwi.Nunas apang tusing padiné kena barak. Utawi rotrot jro ketut. Apa buin jani padiné énggal pesan amah barak. Ia taén kedék dugasé penyuluh pertaniané takonina. “Ngujang padiné pepes kena barak?”
Aluh pasautné, “Krana amah virus.”
“Kénkénang ngalahang?”
“Angkid. Yén sing angkid, tanem.”
“Dadi aluh pesan?”
“Ngujang kéweh-kéweh.”
Bli Mangku Barong mula jemet megaé. Carikné tetep luung. Tain sampinné tusing taén kanti matambun di badan sampiné. Yén suba tuh, abana ka nyarangané, sahsahanga. Ia nawang hargan rabuke tusing taén tuun. Tusing anut ajak jejemaké di cariké. Argan baesé tusing taén seken. Nyandang pesan idupé dadi pamacul mantas nyidayang mangkihan dogén.
Di pakraman, Bli Mangku Barong masih bisa. Yén ada krama ngraabin umah, ada ngingket ambengan tusing taén ia mabalih dogén. Tusing taén macakli. Buina luung ingket-ingketanné.
Bli Mangku Barong masih nawang abesik dadua. Dadi anggona nulungin timpal. Dadi anggona mayasa kérti. Yén ada mantas kebus abedik, pepes ngeling petengé, baanga yéh ajak bawang dogén, nyak dadian. Ia masih ngorahin apang ka dokter. Krana dokteré maan paplajahan indik usadha ané seken. Ia mantas maca di lontaré lantas nunasang ajak Suungé.
Ané sanget meledang tiang uli Bli Mangku Barong apang bisa ngigelang barong duwéné. Meled apang maan ngayah di Pura Dalem. Lek atiné pragat nunas kaslametan dogén tiang. Tekén nunas amertha. Lantas ngayah tusing taén. Buina inget ngayahé nem bulan apisan. Nunas apang seger, apang setata nepukin amertha lantas sesai.
Buina Bli Mangku Barong ngorahang tekén tiang. “Luung rasanné maan ngayah ngigelang  barong druwéné. Leleh tusing ada. Pragat liang di unteng kenehé. Buin pidan lantas maen ngayah, maan mayadnya, yén sing jani di enuné seger. Yén suba tua, tuah abesik ané alih. Sing lénan tekén pajalan mati. Taki-takinin masih matiné. Apang ada pikenohné idup.”
Tiang sing nyidayang nyautin. Tuturné tegeh-tegeh buina wayah-wayah. Ané meledang tiang tuah abesik. Apang maan mlajah ngigelang barong. Suba ping kuda-kuda, tiang ngalih apang nyak ngurukang ngigel. Tusing masih nyak. Kanti taén tongosin tiang apang nyak ja dadi guru.
“Bli tusing guru, Dé. Buina Madé apang nawang, bli tusing taén melajah ngigelang barong. Lamun suba teka patirthané di Pura Dalem, uli dija kadén teka kenehné, jeg bisa bli ngigelang barong druwéné.”
Tiang bengong. “Dadi soléh pesan. Tusing melajah lantas bisa.” Tiang ngrimik di keneh.
Odalané di Pura Dalem lakar énggal teka. Tiang meled gati apang maan ngayah. Apang maan ngaturang isin keneh tiangé. Petengé nika sedeng melaha Wrehaspati Kliwon buina nemu kajeng. Uli dija kadén tekanné, tiang dadi meled tangkil ka Pura Dalem. Adéng-adéng tiang majalan. Abesik sing ada nawang. Buina nyak kuluké sing ada ngongkong. Sepi jampi. Mantas munyin jangkrik kaliané ajak kririk dingeh tiang. Sagét tepukin tiang Bli Mangku Barong suba di jeroan Pura Dalemé. Intip tiang. Lakar kénkén Bli Mangku Barong? Ia ngaba dupa. Ngaba canang. Ngaba segehan. Lantas maturan. Kramak-krimik tepukin tiang.
Bulané sliab-slieb. Ampun nyarik rasaang tiang. Bli Mangku mabakti. Tiang makesiab. Bli Mangku Barong ningkrik cara anak ngigelang barong. Bulun cikut tiangé srieng-srieng. Kanti telung ilehan ia ngigel. Ngeséng kauh bulané lantas mabading mulih. Tiang ngénggalang magedi.
Buin maninné tiang mulihné. Ngidih apang nyak ja Bli Mangku Barong ngurukang tiang ngigel. Baan meledé apang maan ngayah. Kari tetep kenehné, sing nyak dadi guru.
“Dé suba orahang. Bli tusing guru. Bli mlajah pedidi. Cutetné kéné bli sing nyak dadi guru.”
Tiang mulih. Ngenehang kénkén carané apang bisa ngigel. Apang maan ngayah. Balikang tiang keneh tiangé. Neked tiang jumah, tuutang tiang igel-igelanné Bli Mangku dugas Wrehaspati Kliwoné ané suba liwat di Pura Dalem. Tendas barongé ganti tiang baan pongpongan. Buina nyak pongpongané mamata dadua. Dengak-dengokang tiang. Élag-élogang tiang nganutin angsel gong uli bibih tiangé. Kanti ada telung ilehan. Teka somah ajak panak tiangé uli pisagané. Sagét nyerit. “Bli suud ngigel! Suud ngigel! Tiang jejeh.
Tiang majadengan. Somah tiangé ngénggalang ngaé nasi kepelan misi uyah areng, bawang jaé.
Takonin tiang. “Ada apa?”
“Bli tunyan tepukin tiang di ambarané. Muan bliné masebeng barong. Tiang jejeh gati.”
“Bli tusing ngrasaang apa-apa. Baan mled beeline bisa ngigelang barong duwéné.”
Petengé nika sagét Bli Mangku Barong nekain tiang. Tiang ajakina tangkil ka Pura Dalem.
“Mai, Dé. Ajaka mlajah bareng-bareng.
Tiang lega gati. Uli pidan tiang ngati-ngati apang nyak ja Bli Mangku Barong ngurukang. Titiang padaduanan ka Pura Dalem. Teked di Pura dalem. Bli Mangku Barong maturan. Masegeh lantas mabakti bareng-bareng. Kanti beneh bulané di ubun-ubun sirahné Bli Mangku barong. Sayan makelo sayan iing awak tiangé. Tiang mrasa di ambarané.
“Mai, Dé! Ajaka tangkil ring Hyang Bérawi nglungsur pangandika.”
“Tiang marengin bli dogén.” Tepukin tiang Bli Mangku Barong kramak-krimik ajak téja. Napi kadén aturanga. Buin jebosné téjané mlesat ngaja kanginang.
Di patirthané Made ajak bli apang ngayah ja. Tusing dadi lénan.”
“Nggih Bli.” Tiang lega gati. Uli pidan meled maan ngayah. Mara jani lakar maan ngayah.
Patirthané teka. Tiang ajak Bli Mangku Barong ngayah.
Tabuh bebarongané nundunin keneh tiangé. Tukang kendag. Tukang ugal magiet magambel. Saling pasautin. Saling ingetang apang nyak luung lintihan tabuhé. Tiang di duri. Bli mangku di malu. Ngungkab lawangan. Bli mangku ningkrik. Misi ngipuh. Misi nyandetin. Nyengangal. Makejang nyerit kramané mabalih.
“Usan, Ratu! Usan, Ratu! Kaulan I Ratu jerih. Geniné ring cangkem I Ratuné pademang.”
Angsel gongé ngrérénang. Tiang ka jeroan ajak dadua. Takonin tiang. “Ada apa?”
“Barongé tepukina ngendih. Misi makeber. Buina dileh-dileh. Caling barongé nyunarang api. Néltél tepukina.”
Bli Mangku Barong mendep. Ia ngelésang payasané. Lantas mulih. Déréng apakpakan base rasaang tiang. Sagét ada tudtudan ka Pura Dalem ngorahang Bli Mangku Barong suba ngalahin.IBW Widiasa Kenitén
embas ring Geria Gelumpang, Karangasem, 20 Januari 1967. Oneng ring sastra Bali klasik, sastra Bali modéren taler sastra Indonésia. Kakawian idané kawedar ring Bali Post, Buratwangi, Mémorandum, Warta Bali, Bali Aga, Majalah Sinar Agung, Majalah Éksprési, Bali Tribun, Pos Bali. Ngamolihang Hadiah Sastra Rancagé ring warsa 2006 antuk pupulan satua cutet Buduh Nglawang. Ring warsa 2015 ida ngamolihang Penghargaan Widya Pataka antuk cakepan Jero Lalung Ngutah.

No comments