Puisi-puisi Wayan Rugeg Nataran; Surya Kembar

Gagambaran I Gede Putra Ariawan

Kembang Merta

tanah gunung
tanah gunung
gadang masawang pelung

abian kul
abian kul
buah tabia barak bekul

ring tanah puniki 
medal asiki-asiki
sari muah lasti
bapan lan méménnyané ngapti
dumadak rahayu rastiti

nyaban rahina 
bapan lan mémén sari
makarya ring tanah puniki
nunas merta ring Sanghyang WidiSurya Kembar

Surya kembar ngulapang mata
titiang ngyingid ring batan punyan celaginé
alun-aluné sepi
padangé mati kuning
di jalané motoré maseliweran
anaké negakin sepéda
peluhé makocogan pesu
surya kembar muwunang kulit

nanging kotané tetep ramé
buruh-buruh maksa diri
dagang-dagangé cerik mecik péléngan

sané cerik sami kalah
ngepung pipis
mati asiki-asiki
tan padaya

Surya kembar kedék ngakak
mirib tan wénten ngalahang
di guminé nénénan
sami ngayuh
suaran titiangé tan paarti

buwin pidan katibén peteng
surya kembar pacang mati
magingsir ring guminé nénénan
ratu bulan jagi nyinarin
titiang negak ring tengah natahé
mamuja Ida Sanghyang Widhi Wasa
Sawiréh Ida sané langgengNo comments