Lontar Kala Ireng (3)

Olih: I Madé Sugianto

Sumber Gagambaran; www.pinterest.co.uk

Di Gunung Bayur, murid-muridné teleb mlajahin silat. Ada masih maca lontar kanuragan apang kawisesanné sayan nincap. Badangin, di natahé linggah, Gedé Merta ngendingang Pupuh Sinom. Munyin sulingné jangih. Ngayat Ida Sang Hyang Widhi apang jagat lan sadagingné kapica karahayuan. Mirib sasulinganné misi tenaga dalam ané ngranaang i kedis di tengah alasé marérén manguci, kimud nyentokang munyiné kerana kalah jangih bandingang suaran sulingé.
Disubané murid-muridné marérén mamencak, makejang ngojog ka tongos Gedé Mertané manyuling. Murid-muridé negak malingker. Saang kayu madugdug di bucu. Nyanan petengné I Kaki Séngkok ngajakin murid-muridné ngelarang Agni Hotra. I Kaki setata ngajahin murid-muridné nelebang Tri Hita Karana, apang rahayu ajak seisin jagaté, rahayu ajak kramané, tur kapica kerahayuan ring Ida Sang Hyang Embang. Welas asih, paplajahan ané ajahina tekén Kaki Séngkok. Yadiastun makejang kaweng di pasiatan, nanging setata welas asih tusing mamati-mati tekéning musuh. Disubané suud ngendingang Pupuh Durma, Gedé Merta ngajakin timpal-timpalné mataki-taki mangubakti. Makejang muridé bangun, ada ngojog tukad lakar manjus, ada masih ngojog paon, mapunpun anggon ajengan muang aturang.
Bulan Purnama makenyir girang. Yadiastun pasraman I Kaki Séngkok ada di gunung, di alasé bet, sunaran bulané prasida nelusup di selag-selagan punyan kayuné. Ngancan galang kerana murid-muridé masih ngendihang obor di pasraman. Gedé Merta suba munduhang saang di tengah natahé linggah. Murid ané lénan ngebeg-ngebegin batu api angon ngenyit saangé. Diastun ada api obor anggon ngancungin saangé, muridé ento tetep ngebeg-ngebegin batu api. Kaki Séngkok ngajahin yén magaé tusing dadi ulah aluh, nyemak, nganggon ané suba ada. Paling melah mautsaha uling sing ada apang ada. Ento ngranaang murid-muridé setata ngenyit api nganggon batu api, tusing ulah ngidih tekén timpal-timpalé. Ngenyit api nganggon batu pinaka paplajahan apang murid-muridé tusing énggal brangti, apang setata mapineh dabdab tur nunggalang keneh.
Apiné suba ngendih. Makejang murid-muridé mapunduh. Negak masila, nglingkerin apiné di tengah. Kaki Séngkok nuntun murid-muridné nunggalang idep sambilang nguncarang mantra, ngayat Ida Bhatara Siwa. Sedeng teleb Kaki Séngkok lan murid-muridné nguncarang japa mantra, sagétan ada nyuh mageblug. Nyuh pongpongan nanging mabungut. 
“Nyuh seliwah,” jerit muridé. Nyuh mabungut ento lantas makeber ngojog murid ané ngenarang. Muridé bah, tangkahné tumpel nyuh. Nepukin timpalné bah mesuang getih uling bibih lan kupingné, Gedé Merta majujuk lakar ngarepang nyuh seliwah ento. 
“Oh cai ané mirib maadan Gedé Merta. Rasayang pawales gurun kainé!”
Ciatt!
Gedé Merta makelid tur batisné nendang pongponganné ento. Makaplag di punyan cangingé gedé, nyuh pongponganné belah mabrarakan. Eboné malekag. Murid-muridné Kaki Séngkok utah-utah. Nyusup wisya uling pongponganné. Liu muridé bah glalang gliling ngisi basang ada nekep cunguh kena wisya.
“Tangarin ajak makejang, ené ada jatma jelé ngelarang ajian Maya Mambu. Tekep cunguh lan bibihé!” Gedé Merta nundén timpal-timpalné panudan ilmuné.
Kaki Séngkok kumuh ngregepang japa mantra nunggalang idep ring Ida Sang Hyang Siwa. I kaki suba cager tekén muridné nyidang ngalahang musuhné. Sambilang ngayat Ida Bhatara, Kaki Séngkok masambilang nguncarang mantra penawar apang murid-muridné sida kaselamateng. 
Gedé Merta masila di samping guruné, ngregapang ilmu Semprong Ngasirsir. Ebo malekag sida kaupinin kanti ejoh uling pasrama. Ia nglipetang Ajian Maya Mambu tekén ané ngelahang. Disubané sida nyerihang ajianné ento. Ngénggalang ia ngaé ubad. I Kaki Séngkok itep nangun yasa.
Don bluntas, don kesimbukan, don sembung, lan don piduh liu tumbuh di pasrama. Don-donan ento empoka, uleta anggona loloh. Pait makilit eboné. Ento loloh mautama anggon ngerik isin basang timpal-timpalné apang upas di tengah basangé telah pesu. Disubané pragat, makejang muridé orina nginem lolohné. Saling langkungin ngalih bibih pangkung mesuang utahné apang tusing mabrarakan di natah pasramanné.
***
Grimutan basangné Kembang Girang kerana tusing nyidang mencanin murid-muridné Kaki Séngkok di pasraman Gunung Bayur. Pamekasné, Ajian Maya Mambu kalahanga tekén Gedé Merta. Teruna bagus ané sanget tresna sihina, kéto masih ané paling gedegina. Tatujonné ngwalesang sakit hati, nempahang brangti tekén Gedé Merta buin mamocol. Ping telu suba ia jerih macentok kawisésan ajak muridné Kaki Séngkok. Ulian tresnané katulak, Kembang Girang sebet tur makeneh ngmatiang teruna ané makada di atiné mentik bunga-bunga tresna. 
“Suba telung candra suba mlajahin Lontar Kala Ireng, kéwala tondén nyusup ilmuné. Buktiné Gedé Merta nyidang nyerihang Ajian Maya Mambu. Dija kuangan mlajahin lontaré ené. Ané ngaé tusing pragat ngurukang maimbuh suba bakat matiang,” makelo Kembang Girang mineh-minehin kesaktianné ané tondén paripurna.
Ka tengah gooké di betén Alas Maya Keling ia ngojog. Ditu ia ngwangun pasraman. Tongos mlajahin Lontar Kala Ireng kakawian Ida Déwi Kali. Di betén suntiré ia ngebit-ngebitin isin lontaré. Makejang suba plajahina, nanging palet sidori kanti telung candra tondén sida resepanga.
“Nas bedag. Sajan ratuning naya upaya, nyelapang Déwi Kali muyungin lontaré ané si dori. Kayang jani tondén nyidang mlajahin. Ené lontar tan patulis paling sidori. Kénkénang mlajahin.”
Sebet atiné Kembang Girang kerana lontaré tan paaksara paling si dori. Makelo ia ningal-ningalin di betén sundih sentiré. Ditu mara ia nepukin kecek-kecek maan song jaumé. Ngancan nlektekang ia. Sagétan kecek-kecek ento aksara suci. 
Yén hana wong makita teguh wisesa ngalahang déwa, raksasa, muang manusa. Pati ikanang welas asih. 
Pedas suba ia mamaca pabesen di lontaré. Yén edot dadi manusa sakti nyidang ngalahang dewa, manusa, lan raksasa, apang ngmatiang rasa welas asihé. Makelo Kembang Girang ngeneh-ngenehang. Mara ia ngresep. Tusing taén nyidang ngalahang Gedé Merta sangkaning ia enu ngelah rasa tresna. Enu ngarepang tresnané kawales apang sida masomahan.
“Dong kéto kasujatianné. Nah, uling jani kai ngmatiang rasa tresna, ngmatiang suka tekéning manusa. Uling jani kal pupukin rasa gedegé tekéning saisin jagaté apang nyidang kai dadi ratuning pangiwa lan ratuning ilmu petak. Ha ha ha ha ha!”
Kedék ngakak Kembang Girang disubané makatang kasuksman Lontar Kala Ireng. Kedékné ngebekin alas kanti I Celepuk makesiek tangkejut tur ngemasin mati. (masambung….)


Kukuh Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

No comments