Neraka di Longlongan Méjané

Olih: Adé Ubaidil

Sumber Gagambaran; www.saatchiart.com

Tiang sing bani mangunang Bli Dwi lan Aléssa ané pules di betén baléné. Mirib apa kadén ané makada ia ajaka dadua matingkah buka kéto. Gegaén tiange tuah melebengan lan mebersih. Paling sing, rikala majikan tiangé sedek pesu ngajak kurenané ané baru, tiang nyidaang lebih aluh lan tenang. Bli Dwi suba ngerti. Ia ngak ngajak ponakané ané mara matuwuh kutus tiban ento. Yadiastun ia sibuk megaé, nanging ia nyidaang nyelaang galah teka ka umah bliné ené. Ento ané ngaénang tiang sing kéweh lakar ngelaksanaang geginan tiangé.
Yén sing pelih, Aléssa taé nyatua ngenénin indik betén baléné. Mara telu bulan tiang megaé di umahé ené. Nanging ia énggal pesan akrab. Ada abesik ané ngaé tiang sing demen, indik hayalané. Seinget tiangé, dugasé enu cerik ia tusing ja kekéto. Iasin kenehné wajar dogén. Jani ia ngorahang, di betén baléné koné ada istana ané méwah. Ditu ngoyong bonéka-bonéka raksasa. Ada bonéka kelinci ane jerijin limané dadi sepsep lan daar cara naar coklat. Lantas bintangé kelap-kelip cara kunang-kunang masi pesu uli ditu. Ah, isin keneh anake jani mula samben. Tiang biasané sing pedili tekén apa ané orahanga tekén Aléssa. Nanging Bli Dwi ngenahné aabar pesan. Ia nyak seleg ningehang, kekéto biasané ané tepukin tiang. 
Petengé ene, jam 20.18, yén dadi té tiang ngorahang, mirib Bli Dwi lan Alessa leleh disubané suud mengkeb-engkeban. Dadiné wajar yéning kanti pules di betén baléné, wiadin di tongosé lén ané demenina. Justru ené melah. Bli Winarno kali jani biasané suba suud megaé. Tiang nyobak nélpun, ah, nyén nawang ia nyak melali mai akesep.
“Halo, bli....”
“Marni? Ada apa?” kadingehan munyiné Bli Winarno di télpuné ané ngaénang layahé caket.
“Halo, Marni?” ia buin nyumunin matakon.
“Oh, bli, Ampura.”
“Nah sing kenapa. Ada apa kali jani nélpun?"
Tiang keda-keda ngorahin ia melali mai ka umah majikané, nanging apa pelihné yén cobakin?
“Nyidaang ketemu, jani? Akesep dogén, tiang kangen,” tiang mamunyi manja.
“Iang nu meli yeh galon...”
“Sibuk, né?” tiang memunyi.
“Tusing. Suud ené suba dadi merérén. Dot ketemu dija?” 
Yén rasaang umpan tiangé totonan berhasil.
“Majikané sing ada, ada keperluan uli aminggu ané suba liwat. Yén nyidaang mai, antianga ya di pintu paoné nah....”
“Yakin aman to?” Mas Winarno ngenahné ragu. Tiang nyekenin. Ia setuju. Ia ngorahang lakar teka disubané suud ngisi yéh galon. Krana yén misi mulih ka umah majikané pasti kéweh maan ijin pesu. Untung pesan déwék tiangé jani!
Tiang masi suba ngorahang tekén ia indik Bli Dwi lan Alessa. Bli Winarno maan takut, nanging tiang suba ngorahang yéning ia tusing ja lakar dadi penyantul. Lan rikala di jumahné, Bli Dwi kapah nengokin tiang rikala melebengan di paon. Yéning Aléssa bangun, aluh pesan nabdabang. Satuaang dogén indik ané fantastis lan tusing masuk akal.
Tiang ngojog ka kamar akesep. Nganti penganggo lan kuala mepayas. Maklum, tiang mara suud melebengan lan ngumbah piring. Paling sing bon sipah tiangé saru baan semprotan lengis miiké ané anu mesisa atenga.
Bli Winarno ngorahang lakar neked buin dasa menit. Uli kamaré tiang ngojog ka paon. Nanging setondén ento, tiang nengokin kamarné Aléssa. Mastiang apaké ia bangun apa tusing? Tiang mekeneh yén petengé ené tuah galah tiangé. Tepuk tiang ia enu pules di betén baléné. Yén saja beneh apa ané orahanga tekén Alessa, tiang tetep enu penasaran tekén unduké totonan. Uli munyiné dogé jelas ento sing mungkin.
Tiang nganggep, unduké ené ulian Aléssa ané tusing ngelah timpal--apaké di jumah wiadin di sekolahné.
Sambil ngantiang Bli Winarno, tiang ngelah pengalaman ané ngelek-elekin déwék tiangé. Apabuin tepukina tekén Aléssa. 
Dugasé totonan, majikané sedek ada di jumah. Tiang sing nawang apa gegaéné, ané pasti, ia setata megedi rikala semengan, jemput anak muani makumis lan muané mirip Bli Winarno lan teka suba peteng. Dugasé totonan ia tusing megaé.
Lantas ia dot milu ngatehin Aléssa ka sekolah. Tiang suba biasa negakin mobil jemputan krana majikan tiangé tusing ngelah mobil lan mobilné suba adepa dugasé tiang terimana magaé ditu. Ia nyéwa anak ané ngatoang wiadin nyemput Aléssa ka sekolahan--nanging mobil ané anggona nyemput melénan ngajak mobil biasané.
Tiang ajak mekejang neked di sekolah. Rikala ento, kepala sekolahné Aléssa sedek majujuk di obag-obag sekolahé. Mula tusing cara biasané. Majikan tiangé mapengidih apang tuunanga di paak obag-obag sekolahé--pas di tongos kepala sekolahé majujuk. Tiang lantas nawang uli asistén pembantuné ané lénan, ternyata majikan tiangé kenal melah ajak kepala sekolahé. Pantesan dugasé ento ia langsung maakin lan ngorta. Yén tingalin uli porem muan Pak Kepala Sekolahé, ngenahne tusing sreg, apabuin ento di lingkungan sekolahé.
“Atoang Aléssa ka kelas nah Marni,” kéto ia mamunyi.
“Nggih, bu...”
“Mémé lakar kija?” pianakné matakon polos. Méméné tusing masaut. Tuah nelik dogén apang Aléssa nyak ka kelas. Nyaru-nyaru tiang ngintip. Majikan tiangé ajaka ka ruang kepala sekolah. Kuang lebih limang méter johné uli déwék tiangé, majikan tiangé mesenin, “malunan suba mulih, baang ia malipetan nyemput mai,”--ia ané orahanga totonan tuah sopir ané séwana, lan ngantiang di obag-obag sekolahé. Majikan tiangé terus majalan ajak kepala sekolahé.
Buin maniné, rikala tiang ngatoang Aléssa ka sekolah, ibu-ibu lan asistén rumah tanggané ngorta. Orahanga, ibi, dugas majikané mulih, kurenan kepala sekolahé maan nepukin majikan tiangé mamanying-manyingan di ruang kepala sekolah. 
Kurenané kebenengan singgah ngabaang ané muani bekel. Ia medalem Aléssa, krana ia mamunyi, “di kelas Aléssa orahanga panak pelakor, apa maksudné ento mbok?” tiang nyobak ngaénang ia tenang, apabuin rikala ia ngorahang, “pokokné Aléssa sing nyak buin masuk. Sing ada ané nyak metimpal ngajak Aléssa!” Tiang ngerayu. I mémé bisa gedeg yén Aléssa bolos, kéto tiang mamunyi.
Pergaulané jaman jani mula suba melénan ngajak ipidan, uli dija ia nawang istilah pelakor utawi perebut laki orang ané jani sedek ramé. Bahkan anak ané enu cerik masi milu ngaé gosip.
Uli sekat ento, Aléssa setata nagih mulih énggal-énggal. Geginané jani tuah meplalian bonéka lan ngorta ngajak bonékané totonan. Bonékané totonan belianga tekén bapané ané jani suba dija kadén. Disubané ngantén ngajak majikané, bapané Aléssa kena PHK lan merantau kanti kayang jani ondén taén mulih. Rikala gedeg, majikané setata nguyutin pianakné totonan. Mirib ulian ento ané ngaénang Bli Dwi prihatin lan setata mélanin Aléssa. Tiang masi pepes uyutina tekén majikan tiangé yadiastun apa ané gaén tiang suba beneh. Lan disubané ia ngantén, duang minggu ané suba liwat, rasa gedegné sayan rered.
Tiang suba di paon. Dingeh tiang ada anak ngetok pintu. Ento pasti Bli Winarno. Tiang madengokan malu ka lantai dua, lan tepuk tiang Bli Dwi lan Aléssa ondén bangun. Aman. Tiang mukak pintu.
“Adi mekelo sajan mukak pintu,” Bli Winarno ngerémon.
“Ampura bli, tiang nu nengokin…” ondén suud mamunyi, ia langsung maakang awakné ka awak tiangé. Dinginé di paon dadi anget. Ondén siap, sagét ia suba maakang bibihné ka bibih tiangé. Lantas limané ngrépé ka tangkah tiangé. Limané maka dua mejek tundun tiangé. Kadirasa pintun paoné ondén tutup tiang. Angin petengé macelep ka tengah. Bli Winarno tusing peduli. Ia nuludang awak tiangé lan maplisahan di betén meja makané.
Ia jani di duur tiangé. Ménggal-énggalan ia mukak celana lan bajuné. Angkihané noos. Tiang marasa yéning jani aman, apabuin majikan tiangé ngorahang lakar mulih buin mani semengan. Tiang sing kuat, lan tiang marasa ené tuah suargan ané orahanga tekén Alésaa. Suargan ada di betén méjané, boyaja di betén baléné.
Tiang nawang yéning Bli Winarno suba ngelah kurenan, nanging kurenané ngoyong di désa. Artiné, yén ia suba merantau berarti ia buin dadi anak truna. Lan tiang masi makeneh yéning Aléssa tusing perlu inguh yéning nyalanin idup cara kéné. Sing perlu ngarepang guminé setata matingkah melah, termasuk méméné ané dadi pelakor totonan. Krana dadi pelakor ento maang keuntungan ketimbang dadi kurenan sah. Ia sing perlu tanggung jawab, krana tuah perlu rikala dot ngrasaang demen, cara petengé jani.
Munyiné Bli Winarno masi sing kalah keras ngajak munyin tiangé. Tiang mulai takut yéning Bli Dwi ajak Aléssa ané ada di lantai 2 bangun.
“Suudang bli, suudang…”
Peluhné nyrékcék. Ia tusing rungu lan terus ngoyag awak tiange, “bin kesep dogén, suba nagih pesu,” kéto ia mamunyi.
Ané jani seken-seken di betén méja makané. Kursiné kakirigang abedik. I raga suba nyansan liar. Lacur, dugaé totonan tiang ningeh anak majalan uli lantai dua. Lan mebarengan ngajak ento, tiang ningeh munyin mobil magereng di natahé. Tepuk tiang Bli Winarno takut. Bin kutus detikné ia suud ngoyag awak tiangé. Tiang ajak dua leleh. Ondén maan bangun lan nyaluk penganggo, sagét ada anak makaik di pintun paoné. Uli tengah, masi ada anak ajaka dua ané majalan ka paon lan makaik sibarengan: “Marniii!!!”

Cilegon, 01 Maret 2018

—Satua puniki wantah walesan saking satua cutet sane mamurda “Surga di Kolong Ranjang” kakawian Abdullah Salim Dalimunthe sané kawedar ring Media Indonesia, 25 Fébruari 2018.


Adé Ubaidil 
embas ring Cilegon, 02 April 1993. Kajudi dados penulis Emerging Ubud Writers and Readers Festival 2017. Cakepané sané pinih anyar, “Surat yang Berbicara tentang Masa Lalu” (Basabasi, 2017). Kakawiannyané sané lianan prasida kawacén ring: www.quadraterz.com.

No comments