Lontar Kala Ireng (1)

Olih: I Madé Sugianto
Gagambaran Manik Sudra

Langité peteng masaput gulem. Tusing ada suaran gumatap gumitip. Sepi jampi guminé. Kembang Girang ngengsehang majalan nuunin abing sripit. Sema bajang kaungsi. Atiné matatu kerana tusing nyidang ngalahang Gedé Merta. Ping péndo suba macentok kesaktian, setata jerih. Jani pangulengé nunas waranugraha ring Ida Déwi Kali. Pangaptiné kapica Lontar Kala Ireng.
Sema bajang suba paek. Bo andih nusuk cunguh. Tinglis tepukina ada cicing ireng dadua mésbés bangkén raré. Nepukin ada anak teka, cicingé makirig lantas ilang macelep ka bet-beté. Kembang Girang terus majalan tusing ngrunguang ada bangkén raré mabrarakan. Batu lémpéh betén punyan celaginé gedé kaungsi. Kain selem ané ngréwed tampokina uling bangkiangné satondén masila tiding ngranasika.
“Om pakulun paduka Déwi Kali sané nuenang peteng, sané nuénang sakancan aji ugig. Cingak aksi pangubaktin titiangé i katunan. Tiang rauh tangkil jagi nunas kawisésan. Ketogang sakatah sané jelé, sané usak-usak ring anggan titiang. Tedunang sakancan kaweruhan pangléakan, kaweruhan désti, cetik, muang makétég-kétég sane kabawosang corah, momo angkara, apang prasida ngasorang dharma. Aksi pinunas titiang Ratu Paduka Déwi Kali,” pangacep Kembang Girang. 
Kembang Girang teleb ngranasika. Ulian sakit ati, ulian jengah nyentokang kawisésan ulung kenehné nunas kaweruhan. Gedé Merta, tusing ja ngalahang ia macentok kawisésan, teruna bagus uling kaki Gunung Bayur ento masih nulak tresnané. Ulian ento atiné matatu. Sekat tresnané katulak, ia dot ngemating muridné I Kaki Sengkok. Nanging ping péndo suba ia nangtangin, kapéndo jerih. Masiat di lemah kalah, masiat di peteng masih jerih. Mabekel sakit ati, ia nunas ajian paling sakti, Lontar Kala Ireng.
Kembang Girang tangkejut kerana ada anak ngogar tongosné nangun yasa. Cedang tepukina ada anak aéng di arepné, lanang wadon. Ané muani tusing mabok, pangadegné pontag, macunguh barak, bungutné lémber, macaling rénggah, basangné gedé cara anak luh beling. Ané luh pangadegné gedé tegeh, mabok gémpél, matané gedé nelik, cunguh bawak, bungutné linggah. Batis muang limané mabulu bet tan bina cara weré. 
“Da pesan ngugul icang nangun yasa. Mekad uling dini! Yén sing nyak mekad, sing buwungan cai ajak dadua ngemasin mati!” Kembang Girang nuding anak aéng di arepné.
“Hua ha ha ha ha, manusa matah nyai. Mrekak bungut nyainé cara subatah. Ingong enu olas tekéning nyai, sangkaning alus ingong nundén nyai magedi uling dini. Nyai suba ngulgul ingong masomahan. Yén nyai sing nyak mekad uling dini, atman nyainé kal bancut. Apang nyai nawang, ingong madan Kala Sumambang!”
“Cuh! Liunang peta cai Kala Sumambang. Apang cai pedas, kaé maadan Kala Girang, murid Déwi Kali!” saut Kembang Girang sengitan.
“Uwék cuh. Nyai murid imitasi. Kaé murid Déwi Kali ané asli. Nyai mara murid asliaban!” somahné Kala Sumambang milu nyautin.
Ningeh pasaut i raksasi, Kembang Girang makeber uling tongosné masila. Becat batisné nendang. Tendangan sabit dugas mlajahin Perisai Diri pesuanga. I raksasi tangkejut kasépan nangkis. Ia makirig duang tombak kerana kena tendangan. Pedih Kala Sumambang nepukin somahné kena tendangan. Gencang limané nyagurin. Kembang Girang ngipekang sirahné. Gemelanné Kala Sumambang tuah nyagur angin. Kembang Girang tusing nyak kalah, dugas makelid ngipekang sirahné, limané nyetut cadikné Kala Sumambang. Raksasané ento bah.
Sing kodag pedih basangné Kala Sumambang lan somahné. Ipun ajak dadua lantas masila, ngregepang japa mantra. Prajani ngendih, pesu api limané ajak dadua. 
Blur….
Kembang Girang nyidang makelid dugas Kala Sumambang lan somahné ngentungang api. Apiné ngenén punyan kayu kanti bah tur puun. Tondén maan ngedeng angkihan, Kala Sumambang buin ngentungang api ané ngranaang Kembang Girang kamegmegan. Ulian tangkejut ia bah ka tanahé. Aget labuh yén sing kéto awakné puun kena api. 
Jengah, Kala Sumambang lan somahné ngepung Kala Girang. Uliang di malu lan di dori raksasané ento nyimbuh nganggon api. Kembang Girang makecos, awakné ingan cara kapas. Sambilang makecos ia mesuang tendangan. Numpel batisné kakadua ngenén gidatné Kala Sumambang lan somahné. Raksasané bah mageblug.
“Kesaktian cainé ajak dadua yadiastun angkep tusing nyidang nyerihang kai. Ento cihna kai muridné Déwi Kali. Yén cai ajak dadua tusing mekad uling dini, sing buwungan pianak cainé kélangan rerama. Mekad apa mati!”
“Hi hi hi, bas prewadan. Mrekak nyai manusa matah. Da kai adanina Déwi Ceki yén sing nyidang ngalahang manusa matah. Kai lakar ngemetang cecarian cainé. Né antosang pawales kainé.”
Suud ngomong kéto, Déwi Ceki makeber tur mesuang tendangan. Gencang pesan ia nglawan. Kamegmegan Kembang Girang nglawan. Buin lima angona nangkis, buin batis masabiuk paturu batis. Jani mara marasa Kembang Girang jerih. Déwi Ceki sakti pesan, ngelah jurus batis siu.
“Kénkén enu merasa nyai andel?”
Kembang Girang makirig. Ia tusing nyidang masaut kerana angkihanné ngangsur. Ia terus kirig-kirig, boya sangkaning jerih. Nanging naya upaya apang nyidang marérén tur maangkihan.
“Da baanga jlema totonan maangkihan, jekjek!” Kala Sumambang nundén somahné ngrejekin musuhné.
Kembang Girang terus kirig-kirig sambilanga ngéka daya. Déwi Ceki nuutang titahné Kala Sumambang. 
Ciatttttt
Sambilanga makeber ia mesuang api uling bungutné.
Bluggggg
Kembang Girang labuh maglebug ulian terus makirig. Ia selamat ulian labuh ngenjekin bibih bangbang di semané, yén sing kéto sinah puun kulitné.
“Hua ha ha ha, sing amongkén kesaktian nyainé suba bani nandingin kai. Nyai mula bungut gebuh, ngaku sisiané Déwi Kali. Kai sisia asli, nyai sisia asliaban. Ha ha ha ha, uweh cuh!”
Sebet atiné Kembang Girang jerih tur kawalék. Di bangbangé ia nyemak tulang raré. Dugas Déwi Ceki maekin sambilanga kedék ngakak, ditu lantas Kembang Girang ngentungang tulang raré ka bungut raksasiné.
Prajani caket kedekné Déwi Ceki. Sukak ulian tulang ngengsut di kolonganné. Paling limané mautsaha mesuang tulang. Mula ento panudanné Déwi Kali. Sukak, tulang nyelekak. Ia matimpuh nyembah Kembang Girang. Kéto masi Kala Sumambang nyagjagin tur nyumbah ngidih kapiolasan apang Kembang Girang nulungin mesuang tulang ané nylekak di kolonganné.
“Kai nyak nulungin nyai. Kéwala kéné, cai ajak dadua kacung kainé. Nyak kéto?”
Kala Sumambang lan Déwi Ceki maanggukan. (masambung…)


Kukuh Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

No comments