Puisi-puisi Nyoman Tusthi Éddy; Patapan I Kedis

Sumber Gagambaran: www.artnewsblog.com


Déstar 

Nangkeb siwadwara
Mataptap maiket
manut krama
manut guna
Muncuké ring uleng lelata
macarang tiga
Tungtungé nuding akasa
Ring suksma paragaan
Sanghyang Tiga
Ring angga anggén ngaméndraSundih Ané Ngendih

Manahé, sundih ané ngendih
nyuluh rasa
ngapus pedih

Manahé, sundih ané ngendih
ngunduh landuh
ngunuh dayuh

Manahé, sundih ané ngendih
ngundang galang
madik liang

Manahe, sundih ané ngendih
ngastiti jaya krama
ngastu jagadithaPasihé Aad

Saking pasuara singid
tinggar saking genahé ilid
mabuat uripé ka mayapada
kadampeh buk karma

I Goak ngengkal
nembangang laran uripné
ngalap jatu karma
ngalukat sisan mala

Rahat jati pajalané numadi
nuut rurung singid
kapituwi
makembang ura duwi

Pasihé aad sedih matinggal
mubuné ngaras bulan tumanggal
langité suung damplung
guminé mangmungPatapan I Kedis

Suryané kepit makenyit
Kampidné kebat makebit
Masuaka buah basang
Seduké tong dadi tungkulang

Nyiksik bulu nunggu tuuh
Inget tekén ketélan damuh
Ngindangang uripé saking sinah
Nganti ka gumi wayah

Nyikut langit makbak alas
Kapitui idepé olas
Kabanda magantung tresna
Ngengsap tuuhé kadehdeh tua

Nginkin mataki-taki mulih
Inget idupé baan nyilih
Baat pesan tadtadan karmané
Kakilit moha bun lampahéNo comments