Ning Ring Nusa Penida

Olih: Ni Wayan Sariasih

Sumber Potrekan; www.gotravelaindonesia.com

Bulan Désémber murid-muridé  libur seméster. Punika wantah galah sané becik anggén nyelimurang kayun sané opek tur leleh nyalanin pamargi sané sampun manados geginan. “Malancaran” wantah patut anggén ngisinin galah libur. Malancaran pastika sampun ngarereh genah asri sané pinaka obyék wisata. Parindikan obyék wisata, pulau Bali sampun kasub ngantos kadura negara. Pulau Bali kaloktah kaucap “Pulau Sorga” utawi “Pulau Seribu Pura”. Melancaran sampun dados semaya Madé Sudi sareng kulawarga lan timpal ipuné Gedé Yasa. Ring libur seméster ngawit soma wawu lintang wantah galah Madé Sudi ngajak timpalné malancaran ka Nusa Penida .
Suara I Paksi saling sautin, I Siap pada makruyuk nyanggra Sang Hyang Surya endag galang apadang nyunarin jagat. Mersihin déwék, manjus lan mambuh pada girang pianak Madé Sudi éling ring galah pacang malancaran. Komang Ayu wantah kurenan Madé Sudi sada seleg mapayas kagandongin olih pianak ipuné Putu Dana. Risampuné sregep, Madé Sudi kasarengi pianak lan kurenan ipun nuju pasisi Kusamba pinaka genah ngrereh boat jagi ka Nusa Penida. Gedé Yasa sareng kurenané Kadék Sri lan pianakné maka kalih Putu Sari lan Kadék Adi sampun dumunan irika.
“Duh, lédangang pesan tiang durinan teka. Napi sampun numbas tikét?” kénten Madé Sudi nyapa timpalné.
“Ampun Bli, samian sampun tumbasang tiang tikét. Kocap boat sampun sayaga majalan. Ngiring menék ka boat punika!” sada gagéson Gedé Yasa ngajakin timpalné.
Bencah suara ombak ring panepi segara katimpalin suara mesin boat nyarengin pamargi. Ring tengahin segara, rasa angob yukti ngawetuang sami ngentungang leliat, narawang doh ngumbara ngantos ka Nusa Penida. Samar-samar kaaksi kawéntenan bukit lan gunung Puncak Mundi kaias antuk  sakancan taru sané asri katempuh bayu. Rikala sampun tambis rauh ring panepi Sampalan, para penumpang sada uyut ring boat pada nyayagaang raga, kadi nundunin.
“Nah, jani mesin boat suba sipeng, ngudiang basang tiangé jani ané ngarudung. Pianak pada malaib nagih mabelanja,sagét Komang Ayu nyaroscos mamunyi.
“Saja buka kéto, to nyihnayang yéning sampun patut bénsin nika isinin. Ngiring paekin dagang nasiné!” premangkin Gedé Yasa ngojog dagang nasi, negak masila tiding saha numbas ajengan.
Sawatara telung dasa menit matumbasan, galah ngawawanin pamargi, Madé Sudi nyéwa mobil anggén nuju obyek wisata. Sekadi Wisatawan pada kalangen tur macanda girang ring tengahin margi. Yadin téjan Sang Hyang Surya sada ngentak, ten karasayang malih. Madé Sudi mamanah pacang malila cita muktiang yukti ké wénten genah sané asri minakadi bukit - bukit sané pageh ring tengahin segara kadi ring  Thailand utawi Pulau Raja Ampat Papua. Kocap panepi Pasisi Atuh sané madaging bias putih dekdek alus sida nuldul sang rauh malila cita.
Kadi gegancangan galah mamargi, téja Sang Hyang Surya sampun sayan surup. Katuju mangkin desa pondok Madé Sudi sané wénten ring delod Puncak Mundi. Irika masandekan pada selegenti jaga manjus. Wusan pianak-pianak ipun manjus, sagét toya nénten membah malih. Nika mawinan sané lianan maduman toya pada aémbér, anggén masugi kéwanten. Sarauh saking muspa ring puncak Mundi, sami mamanah pacang madaar sakancan sangu sané kasayagaang olih reraman Madé Sudi. Wawu pada ngaruruh genah  pacang madaar, jeg nyak cara tepén unduk, lampu ring désa taler padem.
“Nguda peteng sajan dini, Mémé? Mai mulih, Mé!” Putu Sari marasa jejeh.
“Mulih, Mé! Takut tiang peteng dedet, nyanan ada hantu mai,” Kadék Adi malaib saha ngelut Kadék Sri lan bapan ipuné Gedé Yasa.
“Sing kenapa, binjep lampuné mara ja hidup. Mai dini magelut ajak mémé lan bapa!” kénten Kadék Sri ngarumrum pianak ipuné maka kalih. Yadian peteng dedet nanging ring langité sanghyang candra nyunarin jagat kaabih bintang-bintang  pakenyitnyit duur langité. Sami bengong, angob ningalin napi malih kesir angin ngawé leplep sami ring pasaréan.
Mani semengané, galang téjan Sanghyang Surya sayan medal. Usan sami manjus, sesampuné sami madar sané kasayagaang olih reraman Madé Sudi, ngalantur pacang malancaran nuju pulau Nusa Lembongan. Derika galah katelasang malih ngantos soré. Angobnyané rikala wénten ring duur Jembatan Kuning sané nunggilang Lémbongan lan Ceningan yukti-yukti ngawetuang manah liang tan sinipi, napi malih jembatan punika kaiasin lampu warna-warni duk wengi pakantenanné kadi magenah ring sisin swargané.
“Duk pinanggal 16 Oktober 2016 sawatara jam 18.00 jembatan puniki naen pegat,” sinalih tunggil sané liwat di arep Madé Sudi netesang.
“Dados bisa pegat, men wénten anak kasengkalén daweg punika?” Madé Sudi malih matakén mangda tatas uning.
“Indik sané ngawinang pegat tiang ten tatas uning, saantukan tiang wantah buruh saking Pundukaha Klod. Daweg punika kocap wénten kutus diri sané amor lan tigang dasa sia sané kanin,” sada marawat-rawat sebet anaké punika nyacita. “Sesampuné kawéntenan punika digelis Bapak Bupati Klungkung ngutsahayang mangdéné jembatan puniki sida becik malih. Astunkara duk  pinanggal 25 Pebruari 2017 sané wawu lintang sampun kaplaspas. Mangkin sayan becik napi malih madaging lampu warna warni,” anak lanang punika jangkep netesang. Sami sané miragi wantah sida mangaanggutan.
“Sawiréh sampun galah, ngiring ka pondok tiangé masandekan!” Madé Sudi raris ngajakin timpal-timpalné masandekan.
“Jelék asana ngarépotin mémé bapa, Beli, paling melah dini ngalih panginepan!” masaut Kadék Sri sada alon.
“Beneh to Bli ! Timpal tiyangé ngelah panginepan deriki. Ngiring merika masandekan! Gedé Yasa sareng nimpalin.
“Yaning sapunika iring merika mangkin!” laut Madé Sudi ngimbuhin. Nyambi madaar ring genah nyéwa pasandekan, sami pada girang magending sambilanga ngigel.
            Hai! timpal-timpal raré jak makejang
            Mai makumpul mélajah mangigel!
            Malajah mengigel Bali
Agemang tangané, kepetang jerijiné
Rengkiangang bangkiangé, tindakang batisé
Lantur gerak pinggulé
            Egal égol égal égol selier sledét pong
            Egal égol égal égol selier sledét pong
            Lan jumunin buin uli simalu
Kénten Putu Dana magending ngiringin igelan Putu Sari lan Kadék Adi.
Rikala mabayahan, premangkin buka togogé payasin mireng séwa kamar miwah pangargan ajengan. Samian pada nyiksik dompét tur ATM soang-soang.  Pianak-ianak ipun kantun égar magending riantuk ten uning kapining parindikan, sami teleb tekén galahnyané macanda,  ngantos sepi pada leplep ring penginepan.
Kerana lebihan kenjel, dina semeng sagét sampun rauh. Pasliwer paegawé ring panginepan mabersih-bersih.
“Mai manjus, Ning, binjep buin macanda?” Kadék Sri maekin pianakné maka kalih.
“Sing nyak, Mé, tiang nu demen nginep dini,” Putu Sari masaut laut malaib.
“Men kéto, ajak Putu Dana dini, bibi lan mémé bapa lakar  mabalik mulih,” mekenying Komang Ayu nguyonin.
Arahina sesampuné ring Lembongan, mangkin kalanturang galah muspa ring ring pura-pura sané wénten ring Nusa Penida, Ngawit ring Pura Giri Putri, Pura Batu Medau, Pura Paluang,  raris kaping ungkur ring Pura Penataran Ped. Yukti maka sami genah muspa punika nutdut kayun ning, anut genah wisata spiritual.  Ring pura Giri Putri,  sami makesiab, riantuk genah ngaranjing alit pisan, nanging ring utama mandala tengahing goa, linggah tur asri ngawé hening ring hati tan bina suarga loka ring marcapada. Usan muspa, galang apadang karasa ngetisin kayun. Ring tengahing margi, pacang mawali budal, sami tan mresidayang nanggehang kayun dot nguningayang indiknyané malancaran ka Nusa Penida.
Yadin jinah sampun pada telas, nanging lédang kayun nénten kaucap malih, rumasa ning ring Nusa Penida tan kagentosin malih.  Sami meled macang ngalimbakang carita indik  genah wisatané ring Nusa Penida.  Pemerintah sampun éling miara, warga sami patut ngicén dukungan. Dukungan punika boya ja antuk jinah, sareng ngupa ayu genahé punuka. Salanturnyané,  pinaka warga setata ngardi becik, saling tulung, saling asah, asih, asuh, salunglung sebayantaka patut ajegang.  Duaning wénten paribasa ngandika “Yéning tan éling tan kocap sayang,” taler mangda anut buka slokané, “Kasur ceburin, dui langkahin,” suksman ipun, “Sakancan  sané mapikolih becik patut marginin, yéning pakaryan punika mikolihang kaon patut impasin.” (*)

Tangkas, Jan 2017
Ni Wayan Sariasih,S.Pd.SD
Guru SDN 2 Tangkas, magenah ring Desa Tangkas

No comments