Lintang Badé

Olih: Ni Kadék Sudiastari

Gagambaran I Gede Putra Ariawan

Anak Agung Istri Intan Mas Wistari, tengkejut rikala miragiang HP-né masuara. Ring layaré cingakina peséngan ajiné, nyihnayang wénten pikobet sané genting. Gelis Ida nyawis telpuné.
“Sapunapi Aji?”
“Gung, Niang lepas”
“Lepas?” makesyab Ida miragiang orti punika. Wawu sané ibi, Gung Niang iringa ngorti ring video call, Ida kénak tur ica sekadi biasané.
“Gung?”
“O inggih Aji,” suaran ajiné nundunin lamunané. Nadak cokorne karasayang lemet.
“Gung mresidayang mantuk?”
“Inggih Aji, tityang jagi ngutsahayang ngurus cuti.”
Sané mangkin Gung Intan kantun ngelanturang studi S2 Ilmu Budaya ring panegara Belanda. Gagéson Ida ngurus cuti lan administrasi jagi mantuk ka Bali.
***
Bali, 1 Méi 2012
Gung Intan sampun rauh ring puri. Irika ida masimpuh ring ajeng layon niangné. Tan kerasa toyan panyingakané ngembeng, éling ring sayang miwah tresna asih idané.
“Gung”
Gung Intan matolihan. Cingakina anak lanang bagus alep ngadeg ring pungkurné, gelis Ida ngusap toyan panyingakané.
“Sira ngih?”
“Titiang Madé Ambara, nunas lugra jagi nyukat niang.”
“Ngih, ngraris Bli Dé.”
Irika Madé Ambara ngaturang ituk-ituk, canang témpélan, beras, jinah solas kéténg, benang, miwah banten pejati pinaka piuning indik sang undagi jagi ngawit makarya. Ngraris nyukat layon saking duur, angga, miwah cokor.
Usan ngalaksanayang swadarman ipuné, irika Made Ambara nunas mapamit.
“Ngiring Gung.”
“Durus Bli Dé.”
“Ikhlasang manten Gung, mangda becik pamarginé Niang”, punika Made matur saha makenyem.”
“Inggih, suksma Bli Dé.”
***
Suryané endag kangin, kasarengin antuk suaran paksi lan karuyukan ayamé nyiriang jagaté sampun matangi. Gung Intan sampun sayaga jagi mapangayah. Ida nyujur jaba tengah, napakin I padang bintak sané belus antuk ketélan damuh. Pengayahé sampun ramé, wénten sané mebat, wénten ngarya warung, lan pengayah sané istri iteh makarya banten. Tradisi gotong royong ring Bali gumanti kantun rumaket pisan. Manahné kadaut nyingakin para undagi sané ngarya badé. Irika ida nampekin Madé Ambara.
“Bli Dé.”
“Éh Gung,” tengkejut Madé sawiréh wénten tamiu jegég. Gegéson ipun ngedasin balé sané akéh medaging luu guntingan kertas miwah skét gambar badéné.
“Melinggih Gung.”
Gung Intan makenyem, “Santai gén Bli Dé.”
“Semeng pun bangun Bli Dé.”
“Tiang durung pules Gung.”
“Durung? Saking ibi?”
Madé makenyem, “Sampun swadarman titiang dados undagi, mangda puput ring galahé sané sampun kacumpuin. Wantah néntén puput nyanan wangdé sang sané jagi makarya Gung”
“Ring dija Bli Dé malajah dados undagi?”
“Titiang nénten naén gumanti jagi malajah, jeg mengalir manten,” Madé masaut polos, limané iteh nyolék lim némpél ukiran patra punggel.
“Bli Dé masukné dija pidan?”
“Titiang tamat masekolah arsiték ring Jepang Gung.  Sakéwanten minab sampun kadi puniki pamargin idup titiang”.
***
Nénten karasa sampun kalih minggu Gung Niang lepas. Madé Ambara lan Gung Intan sampun leket pisan rumasat sampun kenal sué. Sekadi soréné puniki ipun sareng kalih mabaosan, ngorti kangin kauh makedékan. Madé nyaritayang indik dumun daweg ipun masekolah ring dura negara. Sujatine ipun tuah anak berandalan, punika awinan dewekné akeh madaging tattoo. Siosan ring masekolah, geginané tuah geradag-gerudug sareng timpalné. Nanging minab sampun pakayunan Ida Sasuhunan, sané mangkin Madé Ambara dados undagi badé. Gung Intan miragiang sahasa tan waneh-waneh nyingakin Madé Ambara minishing badéné sané sampun tamis puput.
“Napi sujatiné makna badé puniki Bli Dé?”
“Badé puniki pinaka cihna sukuning Gunung Maliawan Gung.”
“Tumpangné sios-sios ngih?”
“Ngih wénten sané tumpang solas, sia, pitu, miwah lima. Kapalih madasar antuk wangsa Gung. Bénjangan wantah wénten galah, ngiring simpang ke pondok tityang cingakin.”
Sagét galahé sampun jam dasa peteng, pangayahé sampun sami mantuk kasarengin lolongan asuné sawat.
“Sampun wengi Bli Dé,” Gung Intan mataki-taki jagi ka purian.
“Gung,” nadak Madé ngamel tangané Gung Intan.
“Éh?” Gung Intan tengkejut, penyingakané sareng kalih matemu. Ketugan jantungné karasayang tinglis ring wenginé sepi puniki. 
“Bli Dé…” suarané samar, kakaonang antuk suaran jangkriké ngerik.
“Suksma Gung, sampun nyarengin kantos usan,” Madé makenyem manis saha ngaturin Gung Intan bukét bunga.
***
Ring pameremané, Gung Intan kenyem-kenyem peragaana, sambil tan surud-surud nyingakin bukét bunga punika. Becik pisan, malakar baan kertas maukir seni. Nadak sara, sagét wénten kertas ulung, surat punika raris kawacén.
Rikala I Gadagan nuléngék ngantosang ujan, katingalin lantas I Bulan makalangan. Kayun ké I Bulan tedun ngetisin I Panjak ring tukadé tuh?
***
Semengé puniki, Madé Ambara sampun sayaga nyantos ring jabaan puriné. Tangkahné ngetug, peningalané tan lepas lepas saking lawangané. Kenehné sengsaya, kayun ké Gung Intan sareng dewekné?
“Bli Dé!”
“Gung,” masriak galang kenehné Madé, serasa tan percaya Gung Intan kayun rauh.
“Ampura tiang kasép.”
Madé makitukan “Suksma Gung”
Ipun sareng kalih menék ka montor trailné Madé Ambara, raris ical ring tanggun margi. Lédang pisan kayuné Gung Intan sawiréh sampun sué nénten naén masesanjan ring Bali. Ipun sareng kalih nyingakin keasrian cariké ring Ubud, nyingakin désa lan wewangunan adat ring Penglipuran, tur malukat ring Tampak Siring. Nénten karasa, sagét sampun nyaluk sandikala. Ipun sareng kalih kantun ring Danu Batur. Nadak sara tedun sabeh bales tur kabut nyulikub. Madé Ambara digelis nyetater motorné mantuk. Belus licitan, paningalané pedih katiba toyan sabehé mangan. Karasayang tangané Gung Intan ngetor, tekek ngisiang bangkiangné.
“Gung,” Madé ngamel tangané.
“Bli Dé,” cangkemné ngejer ngaretek.
Kabuté ngansan tebel, Madé marérén ngerereh genah madunungan.
“Swastyastu,” Madé Ambara ngeranjing ke umah cenik tur sederana, nanging ring ajengné madaging plang penginapan.
“Swastyastu,” masaut Bapak lingsir sané nuénang panginapané saha gagéson nyagjagin Madé Ambara.
“Sapuniki Pak, tiang jagi nyéwa kamar kekalih. Tiang nénten mresidayang mantuk,” Madé masaut jangih, suarané kakaonang antuk gerudugan suaran sabehé.
“Ampura Gus, iriki wantah wenten kamar asiki.”
Madé nolihin Gung Intan ngerereh tatimbang. Gung Intan manggutan, ngilgilang, lambén cangkemné sebuh.
“Nggih kanggé Pak.”
Ring kamaré, Madé ngénggalang ngambil saput tur handuk. Ngelapin rambutné Gung Intan sané lukus. Risampuné angetan, Madé Ambara ngajabaang bir kalih botol saking tas ranselne. Irika sareng kalih minum nambanin gesité ngutgut, sahasa magendu wirasa. Made Ambara ngurut cokorné Gung Intan sané kembang lémlém. Yen sapunapi nawi pariundukané, tan uning sapasira sané ngawitin, sagét bibih sampun matemu bibih. Kasarengin suaran angkihané nelung dasa lima. Di sisi sabehé nyansan bales, dingin manulang, satmaka ngubkubang sang nyolong samara.
***
Jaum jam nujuang angka 8. Sunaran sang surya mobos saking celah-celah jendéla kamare. Nundunin Gung Intan sané setengah sadar. Ida mautsaha ngélingang pariundukané dibi sanja, nanging duurné karasayang baat pisan. Nadak jantungné serasa makebyeng, rikala nyingakin ragané tanpa busana. Madé Ambara ngelut saking kuri.
“Bli Dé! Bli Dé!” Gung Intan ngoyag lengené Made Ambara sané kantun pules leplep.
“Mmmm…” Madé makeengan sahasa ngamelahang pules.
“Bli Dé…!!!”
Madé ngedatang paningalané bédbed, samar-samar cingakina Gung Intan.
“Gung!” Madé ngadébras bangun rikala tingalina anggané Gung Intan polos, pateh kadi déwékné.
“Gung, tiang tanggung jawab!”
Gung Intan makitukan.
“Tiang matur sareng Gung Aji!”
“Ten sealuh nika Bli Dé!”
“Tityang iwang Gung! Biar ngaturang urip tityang nyadia!”
“Plakkk….!!!!” Nadak sara Gung Intan nampél pipiné Madé.
“Sadar Bli Dé! Iraga boya ring dura negara. Iraga ring Bali. Bli Dé sira, tiang sira,” Gung Intan nangis sesenggukan sahasa noktok tangkahné Madé.
Madé bengong mapangsegan, kenehné benyah latig. Matemu sareng Gung Intan sané luwes tur nue pamineh modern ngaryangang ipun engsap. Lalah ménah, nundunin gejolak jiwa mudané ritatkala masekolah ring dura negara. Masawitra lan ngulurin semara tanpa wates. Tan mandang kulit, rupa, wangsa, sami pateh. Madé ngelut anggané Gung Intan, nyerahang déwék. Katoktok kabésbés, ipun pantes. Nénten karasa yéh paningalané ngembeng. Nadak guminé karasayang peteng, kasaputin kabut Kintamani.
***
Suaran tatabuhan madongdang. Badéné nyeleg megah pisan, karemba olih krama désa kadi semuté. Ngaturang pangayah kaping untat majeng ring Gung Niang. Made Ambara sareng ngiringang, pajalané kambang. Ngatonang Gung Intan malinggih ring joliné, serasa ngentungang déwékné ke pangkungé dalem. Ipun tuah I Bojog sané ngidamang bulan. Risampuné rauh ring setra, badéné raris kaancungin. Geniné ngilab, ngalalap seka kedik. Madé Ambara bengong ngaksiang, badéné sané kakaryanin sedina lemah peteng sané mangkin samun geseng. Punika naler pajalan tresnané kadi ia I Lintang Bad, ngéaryané méweh, sué, nanging risampuné becik sinah lakar puun.


Ni Kadek Sudiastari
embas ring Sibetan, 7 Séptémber 1993. Sané mangkin magenah ring Br. Dinas Tlutug, Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Dané makarya dados Pegawai Administrasi ring SDN 6 Sibetan.

1 comment:

  1. Satue ne luwung.... " Rikala I Gadagan nuléngék ngantosang ujan, katingalin lantas I Bulan makalangan. Kayun ké I Bulan tedun ngetisin I Panjak ring tukadé tuh?" Niki rayuan mantap ��

    ReplyDelete