Puisi-puisi Mas Ruscita Déwi; Rikala Pedahu-Pedahu Kawatek

Gagambaran Manik Sudra

Nengkul

Kepikan galahé mapiteh tan rérénan. Titiang i riki nengkul. Meték surya masawang ring jendélané. Malaib-laibang.
Wénten sané ngilit, nyuksuk ring kolongan, ngedeng suara, ngered kagenah-genahé sipeng. Mamaksa ngetut peteng.Rikala Pedahu-Pedahu Kawatek

Ring dija i bendéga masayuban? Rikala pedahu-pedahuné kawatek marérod nyanggra sayong nyemayang sabeh, micayang ulam. Titiang mamula engon, munuh kangen tan lascarya matilarPedahu Bulan

Dayung, sampunang mararian
Malomba ngasorang hujan
Munuh sayong ngetut lelampan Pedahuné jegjeg nyujuh bulan
Pamargin uripé maguét ring ambara
Ngigel nganutin ngronceng i kedis dara
Mapiteh magabyar ring warna bianglala
Dayung, ida nyantosang ring purnamaSekar-sekar Ngalentér

Sekar-sekar nglentér maroncé
Embas saking pelung langité
Langsé ngililidang panes baeng
Madu bludru putih ngrengkeng
Napiké ipun metu saking bhakti
Sané nyampuh raket dados siki
Ring sakancan rasa ning hati saking toya panon jati sujati
Ambu miikné ngater titiang ka ipian
Nglangkungin payudan tan rérénan
Mangaturang rupania tatandingan 
Ring buk padan sang madué sinamian
Sekar-sekar ngalentér
Kawinih galahé ngentérKelem

Ring dija jagi batekang pedahuné? Toyané ngancab, melusin sakancan tuh, ngéréd, musering. Tan wénten genah masanekan. Galahé nguber, paksi-paksiné nyander. Manahé mabyangbyungan. Kadi gulem selem kelem ring danuné dalem.Mampakan

Kuri tiingé buwuk mampakang, yantos pangangonné ngetis. Napiké sabehé kayun nristisin pamulan-mulan sané ngetuhin gulem? Sayongé ngritayang pamargin toyané macandetan ring ambara, ngelut téja, ngembasang tatit. Gurit.Meled

Meled mataled leplep
Macelep nyuled emed
Matungked gagad geged
Ngombéd cengked jogéd
Nyesed tan bina uled
Ngeked tangisé sesed
Katamped saking uwed
Mebed sakancan meledMas Ruscitadewi
malajah Arkelogi, Filsafat, lan Keagamaan ring Institut Hindu Dharma Negeri Dénpasar. Sajabaning nyurat puisi, lagu, miwah satua cutet, dané taler dados guru filsafat majeng ring narapidana sané pacang kaukum mati. Dané taler ngajain alit-alite sané keni virus HIV/AIDS ring Yayasan Kerti Praja, miwah dados Kurator ring Gelar Seni Bali Mandara Nawanatya.

No comments