Téroris Pengecut, Lempag Ndasné

Olih: Manik Sudra

Sumber Gagambaran: www.centerofrisk-sia.com

“Téroris pengecut!”  
I Lecir uyut disubané suud maca berita pengeboman di Surabaya. Ia héran nguda ada jelema ané mabikas jelé buka kéto. Apabuin ngebom misi ngajak anak cenik jeg nyansan gedeg I Lecir.
“Kénkén maksudné to. Masak panak cenik ajak ngeledakang bom bunuh diri, mémé apa to? Mén disubané mati apaké maan suargan?”
Ia nyansan gerimutan sambilanga nyagur bataran umahné.
“Pokokné soroh téroris ané ada di guminé harus dibasmi jani. Matiang. Dor… dor… dor… pang sepalanan poloné, pang sing dadi beban, pang aman guminé,” kéto ia ngrengkeng pedidiana lan limané cara pistol.
“Nak ngujang semengan uyut dar, dér, dor bli?”
Kurenané I Lecir, Mén Rembin maakin, tur negak di sampingné I Lecir.
“Né, awaké seneb ngajak térorisé ané ngebom di Surabaya. Mekita nyetut ndasné.”
“Apané ker setut bli?”
“Pokokné awaké anti téroris. Yén kanti ada téroris mai, ker lempag aji kayu. Pang tawanga asané. Pang bangka ia.”
“Bli da ja bes lebihan munyi misi nagih ngelempag téroris. Nepukin dongkang dogén bli suba malaib, apalagi ada téroris, méh pesu enceh bli malaib.”
“Awaké sing takut ajak teroris, lamun ada téroris kaukin dogén I Lecir, ker lempag aji kayu.”
“Bli liunan munyi, tindakan nol besar.”
“Men yén ada téroris harus kénkénang yén sing lempag?”
“Kéné dogén carané bli.”
“Kéné kénkén?”
“Sing perlu main lempag. Sabar. Yén bli nepukin anak ané mencurigarakan, lapurang énggalang.”
“Enggalan meledak bomé mancan maan ngelapurang. Kantor polisi joh uli dini. Neked di kantor polisi méh suba meledak bomé. Sing luungan lempag.”
“Aduh bli…, di désané dini anak suba ada kepala lingkungan, lapurang dogén kemu.”
“Berarti kepala lingkungané nyanan ané ngelempag?”
“Bli, da ja belog bliné adoka. Yén suba lapurang, nyanan kepala lingkungané ané lakar ngelapurang ka bimas utawi pihak pengaman di désa.”
“Oh kéto? Tapi awaké lebih demen yén térorisé mekejang mati. Pokokné mati. Mati! Apang guminé aman. Kénkénang nagih idup bagia yéning bom dogén makeplug. Resah makejang masyarakaté.”
“Makané harus waspada bli.”
“Téroris pengecut. Dor… dor… dor… jeg mati ia.”
“Dor… dor… dor… bibih bliné dogén.”
“Arah pokokné awaké perang ngajak téroris. Anti téroris. Kanti bani ngenjekin natahé ené, sing buungan ia mati malempag.”
Sanjané, sagetan di malun umahné I Lecir suba mapasang spanduk gedé lan misi tulisan: ÉH TÉRORIS PENGECUT, DA PESAN NGENJEKANG BATIS DI NATAH KAINÉ, YÉN CAI BANI, LAKAR LEMPAG KAI IBA.



No comments