Kami Tak Takut Téroris

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra


Potrekan Supartika

“Luh, idih olas, eda Nyai ka peken malu. Masan bom jani. Téroris makacagan dija-dija. Bli takut Nyai keplugina, dong balu Bli? Mimiih...” kéto tiang nuturin kurenan tiangé. Dugasé ento, ia enu iteh maénci, lakar luas mameken. Jejeh pesan tiang, wiréh dija dija bomé makeplug.
Kaling ké di peken, kantor polisi dogén nyidang bana ngeplugin. 
Kurenan tiangé kituk kituk. Ber pengkung tungkeng ia, sing nyak nuutang munyin tiangé. 
“Kami para istri tak takut téroris!” kéto sautné semangat pesaja. Tiang bengong, tumbén mireng I Luh ber indonésia raosné. Tawanga tiang nuléngék, buin ia ngelanturang raosné. 
“Takutlah jika suamimu kepincut pelakor!”
Mbééé.... Celekotokané, kemo ngelingkung satuané. Tiang katos magelekan, lantas matakon. 
“Dadi kemo satuan Nyainé?”
I Luh ngadésem. Bibihné bawah béwéh maénci, lantas ngeraos, “Éh Bli, yén keneh-kenehang Icang, térorisé ento cara pelakor.”
Mbééé... Nyansan kangin kauh raosné I Luh. Nyansan bingung tiang ningehang. 
“Dadi kéto?” kéto dogén pesu raos tiangé. I Luh nyemak tisu, ngetul bibihné barak buka kambingé suud ngamah gandola. 
“Ae, térorisé ento ngeruruh swarga ulian nyakitin anak lén. Kéto masi pelakoré, berbahagia di atas penderitaan orang lain. Sing ada binané ento. Fuck téroris, fuck pelakor!”
Mimiiih... Nyansan wayah jani tuturné. Misi ma Inggrisan, kanti makucas kacisan bibihné ngeraos. Tondén tiang sempat masaut, buin ia ngeraos. 
“Yén ngalih swarga tatujoné, eda kanti nyakitin anak lén. Ento mara swarga sujati.”
Aruuuh....dija ya makaplug kurenan tiangé? Dadi bisa malénan pesan jani, mendadak pradnyan! 
Tiang mendep. Iteh nuléngék ia mapayas. Béh, mara ia nyaluk celana léging, jegég nyelolét ngenahné I Luh. Nundunin cita sing katanggehan. 
“Luh, ngalih swargan di lemah yuk?” kéto tiang kisi-kisi manying. I Luh ngalingus, nyemak tas kampék lamun kisané gedéné. 
“Aiiih... suba tengai ené. Sépanan Icang ka peken, Bli!”
“Akejep dogénan té!” tiang buka mamaksa, sada ngedeng limané. 
I Luh buin kituk kituk. 
“Icang sing nyak Bli! Dadi Bli cara téroris ené? Ngalih lega, ngalih jaen, ngalih swarga ulian memaksa. Mengorbankan orang lain!” kéto sautné bangras pesaja. 
Tiang bengong, sepet paningalané makijepan. 
“Men, nyén laut ajak Bli ngalih swarga?” buin matakon tiang, nyen nawang nyak pedalema tekén I Luh. 
I Luh makenyem. Lantas masaut manying. 
“Ka Kamar mandi laku. Ditu ada sabun. Pragatang padidi, alih swargané padidi. Eda mamaksa, mengorbankan orang lain. Itu lebih terhormat daripada téroris keparat!” kéto I Luh ngeraos ngalahin tiang bengong padidi.
Celekotokané.....

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

No comments