Puisi-puisi IDG. Trinandita; Yéning Kari Bajang

Potrekan I Putu Supartika


Sang Hyang Surya

Endag sakéng kangin
Sang Hyang Surya ngulangunin
Serasa nundunin buron lan manusa
Mangda sami nyalanang swadarma
Sang Hyang Surya nyalantara
Ngawinan iraga marasa angayubagia
Ngamolihang paica saking sinar Ida
Sané ngawinang iraga seger setata
Sanghyang surya duwén iraga sami
Ngelantur kapungkur wekas keapti
Yéning Sang Hyang Surya tan medal
Jagat lan dagingnya sami jagi ical

Redité, 15 April 2018Kaca Mata

K ocap dadi nak tua tuah kéweh
A pa dogénang ngangsan sukeh
C ingak saru dingeh masi saru
A pa buin batisé suba kéné tuju
M atané nganggo kaca mata
A pang nyidayang bantas maca
T ulisan cerik-ceriké cara jani
A pa buin pekak demen puisi bali

Redité, 15 April 2018Runguang Makejang

Runguang makejang
Da kanti ilang
Runguang makejang
Da kanti engsapang
Runguang makejang
Da kanti kuang
Runguang makejang
Da kanti ada nyuang
Runguang makejang
Da kanti engsap ngejang
Runguang makejang
Da kanti meguyang
Runguang makejang
Da kanti bakat pelihang
Runguang makejang
Da kanti bakat wélang
Runguang makejang
Da kanti pejalané iwang
Runguang makejang
Da kanti engsap tekén kakyang
Runguang makejang
Da kanti kakyang meguyang
Runguang makejang
Madasar manah liang
Runguang makejang
Da setata nongos diwang
Runguang makejang
Ento tuah geginan soang-soang
Runguang makejang
Lan makejang patut runguang
Runguang makejang
Yéning nu ngelah rasa sayang
Rarisang lanturang....

Soma, 16 April 2018Suud Malu

Suud malu
Da guyu
Suud malu
Da ragu
Dini ditu
Sing kagugu
Dini ditu
Sing payu
Jantos malu
Nongos dibucu
Jantos malu
Mai majumu
Siep malu
Nyiksik bulu
Siep malu
Ngalih kutu
Ajak liu
Ngenah saru
Tusing rungu
Nyaru nyaru
Ajak liu
Ragu ragu
Misi guyu
Amonto malu

Soma, 16 April 2018Yéning Kari Bajang

Yéning kari bajang
Sinah jegég tan kakalahang
Sinah bagus tan pabanding
Kaadanin bagus genjing
Yéning kari bajang
Sinah liu nagih nyuang
Cerik kelih tua bajang
Makejang saling paliwatang
Yéning kari bajang
Minab sekadi bunga kembang
Liu kupu lan kumbang
Ngiterin nagih metik i kembang
Yéning kari bajang
Melahang ngaba bajang
Pang tusing kanti makutang
Ulian kebajangané entung sabatang
Yéning kari bajang
Patut melajah nanding canang
Nulungin mémé bapa melahang
Da pati setata nongos diwang

Soma, 16 April 2018I Déwa Gedé Trinandita
wantah guru ring SMPN 2 Banjarangkan. Dané ngajahin mata pelajaran matematika. Seneng nyurat saking SMA sané kaanggén ring mading miwah koléksi pribadi.

No comments