Prostat

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra


Sumber Potrekan: tanya.asmaraku.com

I Saplag kena sakit prostat. Ngenceh sing nyak bancar, sedet buka ketélan tuaké uli danggulé. Tél...tél...tél...buncané bentang, mbééé sakitné krurakara. Suud mapréksa, kurenané I Luh kaukina tekén pak dokter ka ruang konsultasi. Mirib ditu ia banga penjelasan tekén dokteré unduk sakit kurenané. Mara I Luh pesu uli ruangan dokteré, I Saplag suba éwa matakon.
“Kénkén koné, Luh?”
I luh negak, ngelut tas kampék gedé pesaja. Nyedot angkihan lantang, lantas mesaut.
“Kena prostat Bli.”
I Saplag renget nyautin.
“Ae, suba tawang prostat! Ané takonang Bli, apa ané ngeranayang?”
“Kéto suba upah bes demit dadi kurenan!”
Masaut I Luh sing kalah renget. I Saplag bingung. Apa maksud kurenané? Ia sumingkin sesed matakon.
“Apa hubungan prostaté ngajak demit? Ngaé-ngaé Nyai!”
Kurenané ngadésem. 
“Aiiih... Dadi orahang Icang ngaé-ngaé. Nak dokteré ngorahang kéto!”
“Ngorahang apa?”
“Kéné dokteré ngeraos,” I Luh matengkém pindo, lantas ngojah munyin dokteré. “Prostat itu terjadi karena suami ibu sering menahan pipis!”
Mbééé...pangus bana nuutang munyin dokteré tekén I Luh. Sada lantas ia nyerek paha kurenané. 
“Dong dayan! Awak demen demit. Asing tagihin pipis ber katos sajan. Buin mani, buin puan, pamragatné ngaku sing ngelah. Jani dong rasanin ditu!”
I Saplag mendep. Mirib merasa ia buka negakin gedebongé. Jani nyenikang muyiné matakon, tusing renget buka ituni. 
“Apa buin orahanga tekén dokteré?”
Kurenané buin ngadésem, merasa mirib di atas angin. Jani ia ané renget ngeraos bangras pesaja. 
“Suami ibu suka menikmati yang berlemak! Nah... Kerengang buin!”
Sing ada ujan sing ada angin, sagét I Saplag mabalik ngeréng brangti. 
“Néh, dong dayan. Nyai bareng andil tekén penyakit Icangé!”
I Luh makesiab. Sing kalah bangras ia nyautin. 
“Yééé....dadi Icang pelihang Bli?”
I Saplag bangun majujuk, lantas mecik mecikin basang kurenané mapilpil. 
“Nééé....bes ngewai Icang menikmati awak Nyainé berlemak!”
I Luh bareng ngadébras majujuk, bangras ngeraos, paningalané buka mesuang api. 
“Aih, fitnah Bli né. Yén saja ulian Icang, to Pak Madé pisaga dauh umahé sing je kena prostat?”
I Saplag bengong. Macelekut, lantas pungkat tiwang sing dadi tulung. 
Celekotokané.....

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

No comments