Puisi-puisi I Komang Alit Juliartha; Pradé Wénten


Sumber Gagambaran; www.artmajeur.com


Tetagihan

Ané alihin
Mengkeb ditu
Jejeh pesu

Ané kelidin
Nadak teka
Ngelut iba

Ané tagih
Tusing matanggu
Tusing mabucu

Ané ada
Paksa nguasa
Tuara saja

Waringin, dés 2017Pradé Wénten

Pradé wénten
Icén titiang nunas
Satmaka tirta
Nyiratin rasa

Pradé wénten
Banggiang titiang makta
Pinaka dipa
Nuluh alas madurgama

Pradé wénten
Titiang misadia
Nyaga upapira
Kalaning lahru masa
mademang toya
Kala sumilir makta riris
tedun membah ring pertiwi
Irika titiang ngaturang
Sekaring mandala utama

Labadee, 2018Bapaké

Bapaké
Dot pesan
Makatang laut nyuang
Nguasayang

Bapaké
Obral makejang
Janji akranjang
Goar-goar kutang-kutang
Sajan?

Bapaké
Adéng-adéng majalan
Pang sing slimputan
Bibihé nak sing matulang
Aluh élah ngitukang

Bapaké
Dumadak ané kaorahang
Seken kalaksanayang
Yén mani puan
Saget menék jabatan
Pang sing pocol satuané onyang
Nganti bangkeng kopinge ningehang

Féb/2018


avatarI Komang Alit Juliartha
embas ring Bekasi, 15 Juli 1991. Dané alumni saking program studi Pendidikan Bahasa Bali IHDN Dénpasar lan meneng ring Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupatén Bangli. Kakawian-kakawiannyané marupa puisi, satua cutet, lan ésai kamuat ring surat kabar sakadi Bali Orti (Bali Post), lan Média Swari (Pos Bali). Cakepané sané sampun kawedar marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Swécan Widhi” warsa 2015 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2016. Warsa 2016 dané ngamedalang cakepan marupa novél sané mamurda "Satyaning Ati".

No comments