Ujan Macanggah

Olih: Agus Sutrarama

Gagambaran Manik Sudra

.. stutinira tan tulus ..
Suaran sunari ento ngentenin tiang simalu, dugas ento, kala tiang kelas 2 SMA, tiang dadi pangurus OSIS seksi kesenian, milu ngatehin timpal-timpalé malomba wirama di kalangan Ksirarnawa. Satuan anginé suba taén ngawangsitin unduk sisya luh jegég né dueg matembang, kéwala tuara maan kenehé ngerambang, nganti sang ayu ada di malun tiangé matembang.
.. pangarannya nihan ulati ..
Ngetisin kuping, ngalangang keneh, ipun sang pragina tegep, nulus mayadnya baan suara, nguripang Hyang Sastra, adéng-adéng milu ngidupang rasa di atin tiang dugas ento, ané keweh baan ngadanin, kapincut tanpa kijapan, kasemsem, dadi penasaran.
“Di, nyidang uupin tiang ngabaang timpal-timpalé yeh ngajak jaja ené Di, yang kel maekin bapak kepala malu kejep,” Putra, Ketua OSIS tiang dugasé ento.
“Nah, Tra..” Manggukan tiang nyanggupin. Putra, sajan mula mawibawa, muani bagus, pengadegné tegeh siteng, kéwala alus sajan yén suba nutur, kéto masih yan ngemaang perintah, buka ia ngidih tulung tur ngajiang. Tiang simalu nawang tur dadi mengidolakan Putra, dugas milu dadi suporter kakak kelasé maadu lomba debat Bahasa Inggris, abesik tim misi telu sisia, Putra ditu milu dadi pembicara simalu, Bahasa Inggrisné, duh.. tan parasa tiang dadi greget malajin Bahasa Inggris, apang nyidang buka Putra, nyén nawang mani puan bisa ngewakilin sekolah masi. Lén kén ento, tiang ada di kapengurusan OSIS tuah ulian Putra masi, maekin tiang tur ngajakin milu di kapengurusan OSIS, ipun ngorang dini suba kesempatan iraga, melajin sakancan ilmu, tuara ja di kelas dogén, kéto masi ilmu organisasi, nah, ada né kesempatan maan pengalaman di OSIS né, mula benehné anggon. Putra, mula sing pelih yén liu sisia luhé kesemsem, tiang muani gén demen, bah.
Nyluksuk tiang kuri ka tongos timpal-timpalé istirahat ngantiang pengumuman juarané, nyalanang amanat ketua é, ngedumang sembako. Luh-luhé dogén ditu matumpli, alah-ilih tur kedékné manying, kinces gigis nyaliné dadi muani padidi.
“Aa...” Duh, tiangéngsap adanné, liman tiang tekek ngisi jaja kotak né mesisa tuah buin besik, yan sing gelunin, jejehné ipun tusing lakar maan duman, pedalem busan suud magending.
“Wiik .. kamu kaukina to.” Aget timpal di sampingné enten, yén sing kéto suba tiang kapastu ngadeg, dadi bedogol ngaba jaja kotak, tur bibihé nggang.
Sépanan tiang ngenjuhang jaja kotaké, duh, paningalanné gedé, ning, kénkén ja buka matan kidangé, paliaté ané jani payu mapalu tusing nyidang katambakin, kéto masih ketugan tangkah tiang né ngansan ngénggalang, duh misi imbuhina kenyemné, né mara celang tepukin tiang sajan mula manis, ngalahang gula baliné, Ratu ..
“Suksma..” Tipis, bibihné makemikan, ngaénang lélor, liman tiang lemet, yéhé di kotaké ngelengsot, sépanan ngisiang apang isinné tusing nyungkling. A detik ento lakar kéweh baan ngengsapang, bakat dakep tiang jeriri limanné, putih alus, ulian bareng-bareng natakin jaja kotaké ané nagih ulung, mebrarakan.
Kéwala leké suba kadung mekacakan, ulian barak dengang muan tiangé mula setata aluh baan anak lén ngetarang, seldet tiang ngikik luh luané ditu, maklieng tiang pesu, grasa grusu.
Uling sisi enu nyidang dingeh tiang munyin luh-luhé di tengah, mirib enu ngomongan unduk tiangé mara, sinah liu ané ngetarang muan tiangé né memarak busan. Aget langité pangertian, galang panes ituni nadak katangkeb peteng, gulem abungkul, kerug lan ujanné bales nugtug, né jani tuah suaran sabehé né ngebekin kuping.
“Néh, san wik, ujanné bales sajan, gulemé atep, yang engsap, jas ujanné kecag di jumah. Wik, kamu milu di mobilé gen muh, yang sing kénkén, yang sing nyak kamu ujan-ujanan.”
“Luuh, yang sing kenapa. Yang mai magandeng ajak Luh, di mulihé yang musti ngajak Luh masih. Yang nak demen ujan-ujanan, héhé. Luh, tingalin ja entikan kembang kertas ento makejang girang, suud ia tuh kebusan. Lan jak di selag-selagan ujanné mentas, masih ujanné tuara macanggah, haha.”
Tiang merasa nawang munyin anak di sisi ento, adéng-adéng tiang ngintipin uli selagan jendéla, seken ento tuah Luh Sekar, timpal tiang di ékstrakurikulér Jurnalistik, mara tawang tiang yén ia matimpal paek ngajak Déwi Ginanti. Nah, jani suba gantiné, yén suba tuduh Widhiné, déwéké ané lakar ningeh pakéwehné, tusing ja madan muani yén ajerih lan tan ngenjuhang lima kanti ningeh anak luh atulung-tulung, Déwi.. eda ja kanti sungsut, sebates ia manyilihang jas ujan, kadirasa ané lénan enu sanggup lakar tohin tiang, né penting Déwi sing lepégan diastun tiang né lakar payu bengilan! Antosang tiang, antiang ..! Béh, sajan lantang guyonan papineh tiang ngulayang, diapi ja kéto bais tiangé tetep seken matindakan, kasisi.
“Sekarr!”
Mirib ulung munyin tiangé ngaénang Luh Sekar ngajak Déwi Ginanti tangkejut, makedadua sibarengan makipekan.
“Landi,” aget masih Luh Sekar énggal inget ngajak déwék tiang. Mara je dot nutugang mamunyi, sagetang tiang merasa ada anak teka uli duri tur liwat di samping tiang.
“Luh, suksma sampun ngatehin, niki jas ujan anggé, kangéang alon-alon nyanan, di paek umahné Déwi nak rawan banjir masih,” ento tuah Putra, Putu Putra Laksana, panutan tiang, kelian tiang, Ketua OSIS tiang.
“Men, nyanan Bli Putu napi kel anggén, yén mangkin tiang ngajak Déwi ané nganggo jas ujan né?” Luh Sekar metakon.
Putu Putra tuah makenyem, “yang enu meresik dini, nyanan pasti kel ada selah ngeet. Nitip ngih..”
Anak mula pantes, Putra mula pantes, anak bagus kesandingin déwi jegég. Atep tiang ditu buka mebalih drama cinta, ningalin kenyung paningalanné Déwi Ginanti kala mapadu ngajak ganggas endih téja di makadadua paningalanné Putu Putra, prajani tiang ngereres, tiang pasti tusing pelih, bas kukuh tategulan Semara Ratihé suba negul ipun ngajak dadua. Limanné Putu Putra ngusap duurné Déwi Ginanti, Duh.
Putu Putra mebading, laut ngalahin Luh Sekar lan Déwi Ginanti ditu, ane jani Putra maekin tiang,
“Di, mai .. tugtugang biin bedik.”
“Ah, Ee.. nah, Tra!” kéto tuah patemon kapertama tiang ngajak sang sunari, Déwi Ginanti, tiang ngelekang paes.
Ngenah né harapan ento suba metalang, kéwala kénkén kadén suud ento atin tiang ngansan wanén ngulgulin, buka namplakin, ngingetin yén harapan ento sujatiné enu ada! Enu ada! Enu ada!
Miriban ditu timpal tiangé Luh Sekar suba nidang nebak isin keneh tiangé, suba makelo kenal tumbén janian seken sajan nakonang undukné Déwi Ginanti kalawan ia I Putu Putra. Sekar nyaritayang yéning Déwi lan Putra anak suba uli SMP matunangan, lan reramané makadadua nak suba pada kenal. Ngansan tegeh gunungé ngansan bungah kenehé lakar menékin, sinah yan sing misi tantangan, idupé buka ada né kuangan.
“Di, kamu ngalih jurusan Bahasa kan? Déwi masih patuh. Raga nitip Déwi nah, bareng jep runguang.”
“Ee.. nah, Tra.”
“Ené spidolé, dini tulis jep di bajun ragaé nomor HP Landié, nyanan kel hubungi.”
Tiang tuah manggukan nuutin pangidihné Putu Putra kala ento, perpisahan sisia kelas telué, Putra lakar ngelanjutang makuliah ka Jawa, Hubungan Internasional, nutugin cita-citané. Sujatiné sekondénné Putra nyambatang yén Déwi lakar ngalih kelas 3 bahasa, tiang suba maluan nawang, suba jelas tiang girang, kéwala pengidihné Putra, nitipang Déwi tekén tiang, apanga tiang milu ngarunguang, bakat kel kenehang.
Bé bana mabasa manis
Jukut paku mesambeh nyuh
Sira ento kenyungné manis
Selat bangku makeneh nyujuh
“Béh, melah pesan peparikanné Gedé Landi, sapasira minab madué kenyung manis selat bangku nika, Dé? Dadiké Ibu nawang?”
Mih, sing ja kadén tiang ibu guru Sastra Bali bisa babeki, lakar kemu kipekan patakonné, seken-seken tiang nekepin leké, apanga muan tiang sing ja ngenah barak sajan. Masuryak timpal-timpalé a kelas. Luh-luhé ané negak di bangku di muka makejang makipekan kuri, ningalin tiang, ada masih Déwi Ginanti lan Luh Sekar ané ajaka negak, duh tiang sing kuat ningalin.
Dina lan dina di kelas 3 bahasa kalané ento buka swarga ring marcapada rasayang tiang. Sastra lan bahasané mula dademenan tiang, sebeté buka mengkeb, kénkénang sakité maekin yén ubadé setata damping, sing ja ada lén, tuah kenyung manis ipunné. Kasaputin baan sastra lan dugdugan rasa di ati, puisi-puisi ento idup ngawai, titipang tiang di beten bangku sang sayangang, boya ja puisi pangidih balesan tresna, tuah sasuratan sambrag né misi pangidih saderana, pangidih kenyung. Intipin tiang uli sisi, duh, rahayu ratu, memaca raos uyang uli pemuja rahasiané, apa né dadi pangidih tiangé ento setata nyidang tepukin tiang.
Buka mabalih sang bulanné ngeroman ngajak Ia I Bintang, ditu di petengé tan mamuncuk, ngudiang tiang dini ané tuah dadi panonton bisa masih ngerasaang girang. Apa mirib ulian janji manis filmé ipuan né nyinahang pameran utamané musti sakit maluan, lan pasti ja lakar menang durian? Ah, né ada jani tuah ia I Dongkang né nggang nuléngék langit nerawang, tél tél ujanné malesang, melusin muané licitan. Inget tiang prajani nyeluk HP-né di kantong celanané lakar engkebang ka tasé apang amanan, nadak ngejer HP-né, kiriman SMS-é balihin tiang,
Di.. dja niki? Nydang ka Puputan? Déwi motorné mati.
Ento tuah SMS-né Putra uli Jakarta, aget tiang masi suba ada di Dénpasar kala ento, di betén toko bukué, nyelapang singgah uli mayah uang muka kuliahé di Bukit, mih ratu, suba peteng mimbuh ujan kakéné, antiang Wik.. sing kanti dasa menit tiang pasti suba teked ditu, gas montoré, ilut tiang.
“Sekar .. Déwi...” Mirib tuah krébéké dogén ané nyidang nandingin kaikan tiangé dugas ento.
“Landi ...” Makedadua buka makesiab ningalin tiang bisa ada ditu.
“Adi bisa ada dini? Nah, sing éngkén, ené milunin ja ngidupang montor yangé.” Abetné Sekar.
Tiang masi ngadén yén Putra suba nyambatang tekén Déwi yén ipun nge-SMS tiang ngidih tulung. Bais tiang ngatepak, slengger baisé nyajan kel uyak, misi ngacep gigis, nunas kalédangan Ida, nyaruang ngangsur angkihan beneh-beneh tiang nyambatang yan tuah Putra ané ngorin tiang unduké.
“Oo .. beh, wi Putra ubé ngaénang Landi repot.”
“Wik, iraga matimpal, mula benehné saling tulung! Ee.. kéné sarinné, nak ube peteng né, pedalem reramaé ngantiang. Ené montor yangé aba malu, ené STNK-é tukarang, baang yang ngurusang montorné Sekar. Sekar??” Anggukin tiang I Sekar né kenyem-kenyem uli tunian.
“Setuju to Wik.. , tuutin gen apang sing pedih buin Dé Landi, nyanan pesu buin peparikan cintané... héhé..”
“Makasi nah Di.”
“Nah, Wi.”
Déwi kalawan Sekar sakabedik ngajohang, capuh baan gerimis matampih né ngansan ngemalesang, Lampu-lampu taman di puputan buka milu nimpalin tiang mamengong, sabilang adan ipun kasambat, dikala peningalanné maan mapalu, sajan ketug ento, enu baat nanggehang, duh Semara.
Kangoang tungkakan tiang menghayal, ené jani di maluné montor matik mati-matian né I Sekar musti enggal aliang jalan keluar, yén sing tiang dot nongos dini nginepin montor mati. Miriban acep-acepan tiangé tuni ento baas wayah, né jani tuah usud tiang ndas montoré, sayang-sayangang tiang sambilang nyongkrak dobel. Iseng tiang mecik stater tanganné, jeg nyresces ia ngidupang awakné, kakin!
Mara kel nyalanang montoré, HP tiangé ngejer, tingalin tiang SMS uli Putra.
Di, makasi nah.
Mara ukua malas, inget tiang tekén pulsané telah, kangoang balas tiang di kenehé gén malu.
Sama-sama Tra ..
Lemah peteng dadi atiban bas becat rasaang tiang, dina palepasanné suba paek, kéto masih déwék tiang né musti né suba nyidaang melepaskan, ngelébang lawat dedara di limané ané bakat uli pidan kerawat, kapiara, depang suba makeber, dadi inget-ingetan ané tuah lakar nyidang aba di ipian. Inget mara ené maan melali ngajak telu ka toko buku di Badung, tiang, Sekar, lan Déwi. Ditu tiang nawang yen Déwi demen memaca sastra Bali Modern, ada buku ané uli pidan dotina, kéwala tondén ja bakatanga, tiang jak Déwi nakonang tekén patugas toko e ané nyambatang buku ento suba tuara buin kacétak. Uli buin maniné tiang ngelanglang buana ngencegin sakancan toko buku ane tawang, kéwala sasur telung dasa lima asilne, tuah patuh. Yen sing mirib pedalam Widhi, buku ento payu bakatang tiang, dagang buku ne takonin tiang siduri inget yen ada timpal ne ane ngelah buku kakéto, lan ipun mastiang lakar ngadepin tiang buku ento.
Diman tiang pang solas buku ento lan kaput tiang baan kertas coklat, mirib buku ené lakar dadi kunci siduri ané nyidaang ngalepasang sakancan rasa ne metanem di atin tiangé uli pidan. Dot ngaliang galah ne tepat, kéwala dina ulang tahun ipun ne tuah enu ejoh, palepasan SMA e ane paek. Iseng tiang nge-SMS Sekar, suba dot sajan tiang ngalih timpal curhat.
Kar, kamu dija?
Hai Di, sik umahné Déwiné, Déwi sakit ..
Makleteg, enek, yen kenken kadén unduké tiang bisa tusing terima tekén kabar ane mara tawang tiang uli Sekar, Déwi sing dadi sakit. Celepang tiang buku mara ke tas kresek, ada kliab tiang buku ento nyidang dadi obat baang Déwi, di jalan-jalan tiang masi mereren meliang ipun bubur ayam ané taén kaortoang tekén Sekar yén ipun jak Déwi demen ngajak bubuhé ditu.
“Di, biih .. biin suba ené Wi Putra ngaénang kamu repot, misi ngorin meliang bubur.. duh, maaf nah Di..”
“Ee ..” Mara Sekar dot mesuang munyi, suba calungin tiang.
“Ao né Wi, mara Putra nyambatang yén Wi sakit lan ngidih tulung meliang bubur..” Ditu tingalin tiang Sekar tuah nengil, mirib nawang apa ané jani rasaang tiang. Tusing ada buin gargita keneh tiang lakar ngemaang hadiah buku ento tekéning Déwi, tileh buku ento ada di betén sadel montor tiang.
Telan yéh mataé tuara buin nyidang kataenang. Di dina palepasan ento mula liu masih tingalin tiang anaké matetangisan, nah orahang dogén tiang tuah milu-milu tuwung. Tiang ngaé foto bersama kel anggon kenang-kenangan ngajak timpal-timpal kelas 3 bahasa, tingalin tiang Déwi makenyem liang pesan ngisiang Sekar, gelekang tiang angkihanné dalem-dalem, ngelawanin makenyem, negarang liang. Ditu bakat seldet tiang yén Sekar meratiang tiang mirib suba uli tuni, apake Ia maan ningalin tiang ngetelang yeh mata busan? Pangidih tiang Sekar ngartiangénto tuah yeh mata bagia, ulian tiang nawang yen ipun ngajak Déwi lakaran ngalanjutang ka universitas di Singaraja buka ane keneh-kenehange baan ipun jak dadua,lan tiang di Bukit Jimbaran, tanggu kaja kalawan muncuk kelod, sajan joh, lan nyidaang ke katemu buin? Ah, mirib ento makelo.
***
Bukit – Tabanan, Tabanan – Bukit.. saja tuara paek lan tusing enggal yén tuah bakat kel kenehang, tua di jalan, kéto ada anaké ngorahang, ulian lebihan waktuné makutang di ambah-ambahan, kéwala yén baan jemet lan jengahé lakaran nyunggi Sang Hyang Aji Saraswati, johné tuara dadi pialang. Suba petang seméster né jani tiang ngajag kuliah ka Bukit, tusing kerasa. Mirib yan sing bas nunjah ujanné, enu lakar terobos tiang, kangoang ngalah ngalih pangetisan lakar nyaluk jas ujan, Désémber ené nyaluk tanggal wayah, ujanné suba melajah ngetel. Makiré ngeberang mantel balihin tiang malu HP-né di kantong celanané, jejeh gigis yén buin ulung ilang cara ipidan, saget HP-né mamunyi, uyut sajan. Nomor ento buin, ané gas ené tuara angkat tiang, ulian tiang sewai ngekoh nerima telpon uli nomor ané tuara kasimpen tiang, kénkén kadén né jani tiang mutusang ngangkat telponné.
> Swastyastu
>> Landiii ... gaya ti lho, sing angkat télpon, kamu kija gén? Ganti nomor sing ngorang-ngorang..
> Ee .. niki sira ja ngih..?
>> Biih, Sekar nih Di..
> Sekarr?? Haiii, engken kabar karr, aduh maaf telpon tiangé ilang, tiang kelangan kontak, jani sakabesik mara punduhang tiang, ampurang..
>> Hahaha... suba duang tiban sing katemu, masak sing kangen ngajak yang..
> Aae, héhé..
>> Ngajak Déwi masih sing kangen..?
Deggh
> Kar, Déwi éngkén kabar né?? Séhat-séhat gén kan?
>> Sehat .., Di, malam tahun baru ada acara? Yang jak Déwi dot ke pantai Kuta, merayakan ditu, kamu teka nak nah..
> Oh, nah kar.
>> Nah, kéto gen malu, nyanan SMS buin
> Ok
Tiang buung nyaluk mantel, ketug jantungé né jani mebarung, manesin tangkah, ngalahang dingin ujan angin né kel papasin. Déwi, tiang lakar nyidang buin matemu, diastun je kayang ento lakar matemu misi ngemaang undangan, nah tiang suba siap.
Mula suba rencana tiang lakar nganggo baju seragam OSIS SMA-é ené, enu kedas luung yén anggon, kenehé binjep ngingetin Sekar jak Déwi yén iraga taén masekolah bareng ditu. Seldet tiang HP né tondén masih ada balasan SMS uli Sekar, kéwala mula kel lantang tuuh HP tiangé,mara je kel kliengin sagetan ia mamunyi, Di, yang jak Déwi suba kel berangkat ne, kamu suba makire? Di, ne yang ada nge-share link youtube, tegarang ja buka..
Sajan tiang makesiab, lantas makenyem padidi, ento tuah vidio ne Déwi dikala mawirama di kampus ne, manis kenyung ngansan nyegegang, simpen tiang vidio ne, ningehang sunarin tiangé, nimpalin tiang nabyeng ka pantai Kuta, dot katemu e ngalahang makejang.
Tuara ja masih konyangan liange pesu mara rindu payu matemu, ulian kaliwat bedak, nadak kaleblebin, dadi begah, ibah, buka bakat rasayang warna langite peteng ene, soléh capuh, mara lakar muncuk baisé ngencegin bias putih pesisi Kutané, mamunyi buin HP né ..
Di, éngkén kabar? Putra né, rahajeng nyanggra warsa anyar
Enyén buin timpal tiang madan Putra, yen sing I Putu Putra, ketua OSIS tiang pidan, tunanganné Déwi... Suba makelo saja ilang kontak, johan setondén HP tiangé ilang. Mara lakaran ngetik SMS ngewales, buin ada SMS masuk.
Di, tetep perjuangkan nah! Tiang sanget ngedukung Déwi apanga ngajak Landi 
Hah, apa ené, seken ené Putra ané SMS? Tiang tusing ngerti, tondén jelas maksudné, kenehé lakar nélpon, SMS-né masuk buin nembahang.
Di, Déwi jak Putra suba suud matunangan, Putra né sekat kuliah tusing taén balik ka Bali, suba nyuudin Déwi tanpa kerana ané seken. Suba ada lebih atiban ento, dikala yang nélponin Landi kéwala tuara nyidang nyambung. Yén mula tuduh Hyang Asih, yang dot san timpal baik yang ené apanga payu né ngajak Landi, yang ngedukung. Rahajeng warsa anyar ..
Kaukud awak tiang ngetor, peluh matah pesu, buung nelpon, lima ne lelor dasdasan HP ne macepol,
“Landi.”
Suaran sunari ané suba pasti kenalin tiang, jani ada di sampinge, ngapgapin manis kemik lan kenyung, ento né payu ngetisin, nungkulang uyang.
“Wik..”
“Kamu ngemokohang Di.”
“Kamu masih..”
“Mmokoh?” Sambilang ngisiang pipiné.
“Kamu masih nge-nyegégang.”
“Béh. Di, Sekar nadak ngorang buung milu, ngelah acara koné jak timpalné, mm .. jak tunangan ne sih asané.."
“Wik.”
“Tiang.”
Sagét macedar, makudang kembang api makecos ke langite peteng, mara tau limané Déwi tekek ngisiang liman tiang, mirib makesiab, gulemé bedah dadi ujan, sibarengan ngajak suara keras lan hitungan mundur di layare gedé.
Tiga.. Dua.. Satu...
Déwi ngedeng liman tiang, milu maujanan ngerayaang warsané anyar.
Déwi, mara busan tiang ningalin ujan ne  macanggah, angin tan pawangsit megatang. Adaké tresna né bisa lakar kakéto masih? Né ngaénang munyi labuh dikala aksarané enu macarang? Buka hadiah, ngeranaang tiban-tibanan penantianné dadi mebati? Kakéto? Hh, luungan tiang nyaketang layah. Déwi, tiangénu lakar dini, lakar setata ada, mastiang, ipidan ja ulungan ujanné maukudan, mamesik, sinah ento tuah lakar, tuah lakar gelah tiang. (*)

Tabanan, 21022018


Agus Sutrarama
magenah ring Tabanan. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti Sampun ngamedalang cakepan pupulan satua cutet “Bulan Satwak”.

No comments