Bolu Sukla

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Sumber Potrekan bintangkemenangan.wordpress.com

Semengan lakar megaé, Luh Stény masalinan di kamarné.  Sedek melalung légot,  pianakné ané paling cenik,  I Kétut enten.  Ditu ia jeek pesaja nelektek méméné.  
“Apa ento, Mék?” kéto raréné matakon sada nujuhang pikang méméné. I Luh éwa, gagéson nyemak kambén anggona nekepin. Béh, bahaya nénénan.  Pianakné nujuhang ané boya-boya. Yén sautin buka patuté, bisa raréné dadi jaruh.  Mawanan ia masaut buka anaké ngambrés. 
“Aiiih... Cai boya boya takonang! Sing dadi nakonang kakéto!”
Sakéwala mula petapan raré, makejang nagih tawanga,  apang seken,  apang sujati.  Raréné nyansan nyényé matakon. I Luh bingung. Ditu lantas ia nyautin élah, kuala apang nyak mendep raréné.  
“Jaja bolu! Sukla sing dadi dahar. Bisa cungih!”
Raréné mendep. Suba misi patakon kenehné, tusing buin ia penasaran. Buina yén ento tagih pangelingin bisa cungih koné, nyén bani? 
Ngelingsirang, dugas mémé bapané pada bubuk siang, I Madé ajak I Komang ngantiang bapané bangun. Maka dadua pada saat, wiréh bapané majanji lakar ngajahin mapius. I Kétut orahina nengokin ka kamar.  Ditu lantas ia ngorta jeek,  kisi-kisi ajaka nyamané.  
“Sssssstttt... Buung suba lakar ajahina mapius. I Bapak lakar cungih!”

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

No comments