I Lecir: Apaké Guminé Jani Isiné Tuah Artis Instagram ané Ngédéngang Paan lan Tangkah?

Olih: Manik Sudra

Ilustrasi Instagram
            Uli semengan I Lecir iteh ngulik instagram di malun umahné. Sebenehné di kenehné isiné tuah: apaké guminé jani isiné tuah asrtis instagram ané ngédengang paan lan tangkah? Sakéwala munyiné ané pesu tuah lén.
“Kartini jaman jani tuah artis instagram ané demen pamér paan lan tangkah!” kéto I Lecir nyeletuk di samping kurenané.
Ngénggalang kurenané bangun laut matungked bancang di maluné I Lecir.
“Apa orahang bli? Munyin bliné melécéhkan harkat dan martabat perempuan!”
“Bli ngomong kenyataan. Né buktiné di Instagram liu ada ané kéto.”
“To kan ulian bli demen nolih céwék ané melalung di instagram. Coba bli tolih kurenané sesai, bani bli ngomong kéto?”
“Kenyataané jani kan mekejang kéto. Ulian ngepung polower kanti melegéh-melegéh ngédéngang paan ajak nyonyo. Pelih bli nyambat kéto?”
“Pelih. Sing mekejang kéto. Nu liu anak luh ané polos. Kartini to pejuang wanita, émansipasi wanita. Terus apa hubungané ané kéto-kéto ngajak Kartini? To sing ja Kartini ané kéto-kéto, sing masuk bacakan. Kanti bli ngorahang ento Kartini, bli menghina harkat martabat wanita termasuk menghina tiang ané dadi kurenan bliné.”
“Éh Luh, dija bli ada menghina ragan I Luhé. Ada bli nyambat ragan I Luhé?”
“Munyin bliné ané ngorahang Kartini jaman jani tuah artis instagram ané demen pamér paan lan tangkah ngaénang tiang sakit ati bli. Ternyata bli lebih menganggap artis instagram tekéning déwék tiangé. Ternyata tiang suba sing maguna. Kanti kéné tiang mapanting nyemak gaé nulungin bli apang i raga payu madaar, jani aluh-aluhan bli nganggep artis instagram ané demen pamér paan lan tangkah totonan Kartini ketimbang déwék tiangé.”
“Aduh Luh, adi bli uyutin. Bli kan cuma ngorahang ané sebenehné.”
“Sebenehné kénkén bli? Berarti bli sing nganggep déwék tiangé Kartini kéto?”
“Aduh adi lantang kéné dadiné Luh.”
“Men keneh bliné ngorahang kéto apa maksudné to?”
“To kan menurut pandangan bliné Luh, apa pelihné yén bli ngelah pandangan kéto.”
“Pandangan apa bli? Pandangan ulian bli demen ningalin céwék melalung di instagram?”
“Pandangan bahwa anaké jani lebih demen tekén anak luh ané melalung di instagram ketimbang tekén anak luh ané berprestasi lan polos. Asal ada anak luh melalung jeg liu ané liké lan komén diapin tusing ja jegég-jegég sajan.”
“Ae mula liu ané demen, termasuk bli. Kadén bli tiang sing nawang. Kanti das lemahé bli ngudik HP ngulik instagram ningalin céwék melalung.”
“Mih Luh, adi munyin bliné abuku dadi lantang kéné.”
“Ulian bli ané lebih nganggep céwék ané melalung di instagram totonan dadi Kartini ketimbang déwék tiangé. Masak anak luh kéto anggep bli figur Kartini. Bli pelih pesan to. Harusné tiang ané orahang bli Kartini mara cocok.”
“Bli harus nganggep I Luh dadi Kartini kéto?”
“Harusné kéto! Nanging bli tusing ja cara isin keneh tiangé!”
“Yén kéto, apang sing ngaé uyut, I Luh masi Kartini.”
I Lecir masaut bawak lantas macelep ka kamarné. Neked di kamaré ia mukak instagram sambil ningalin artis instagram ané pamér paan lan tangkah sambil mamunyi: né suba artis instagram ané ngaénang limané paling ngabag celana. (*)No comments