Adi Bulan, Bli Bintang, I Raga Pada Saling Gelahang (2)

Olih: Manik Sudra
Sumber Gagambaran; sahabatnesia.com

Lampu jalané suba ngendih pakenyitnyit. Angin dingin petengé karasa nyusup ka tengah tulangé. Mobil lan montoré sakadi saling capatin mentas di jalané. Ngandéng Luh Sekar, I Sudarma nuju ka Tukad Badung lakar malali.
Teked di Jalan Gajah Mada, ia parkir di malun Peken Kumbasariné. Nongkrak motor, mayah parkir, laut majalan padaduanan nuju Tukad Badung ané suba ada di malun paningalané. Luh Sekar malunan lan I Sudarma durinan, ia majalan nyelehseh ajaka dadua. Tusing pesu munyi nang abuku.
Disubané nuunin tragtag uli sisi kauh, nyansan ngenah Tukad Badungé ané mawarna-warni kaiasin lampu kelap-kelip. Ada lampu barak, gadang, kuning, lan biru. Truna-truniné masi ramé melali ditu. Ada ané negak, ada ané ngelindeng nuutin sisin tukadé, ada masi ané ngorta kangin kauh sambilanga naar bekel ané abana. I Sudarma ngalih tegakan ngesig di samping témboké. Luh Sekar milu negak di sampingné.
Simaluné, tusing masi ada ané mesuang munyi nang abuku rikala ia ajaka dadua suba pada negak. Pada-pada siep. Sujatiné I Sudarma dot ngemalunin memunyi, sakéwala apa kadén ané makada munyiné totonan tusing nyak pesu. Kanti Luh Sekar lantas ané ngamalunin mamunyi.
“Sagétan suba melah tongosé dini bli,” kéto ia mamunyi bawak.
“Melah Luh, ulian lampuné ngranaang Luh.”
“Bli suba taén mai satondéné?”
“Anu.. Ondén Luh. Tuah ningalin uli duur jembatané dogén sambilang ngaliwat.”
Suud munyiné totonan, ia ajaka dadua buin siep. I Sudarma nlektekang yéh mancuré ané ada ditu, Luh Sekar mabalih anak ané ngaliwat di maluné. Kanti ada duang menit, I Sudarma nyumunin mamunyi.
“Luh…!”
“Kenapa bli?”
“Taén I Luh nepukin bintang?”
“Yén sing gulem pepes bli. Ujang bli nakonang bintang?”
“Dot dogén matakon.”
“Béh ada-ada dogén ané takonang bli.”
“Nah tegarang tingalin langité Luh, apaké I Luh nepukin bintang?”
Luh Sekar nuutin munyiné I Sudarma ningalin langité ané dugasé totonan sedeng melaha galang lantas mamunyi: Ada bli, liu.
“Tegarang alih ané paling galang.”
Cara anak belog, ia masi nuutin munyiné I Sudarma.
“Ané kén nah bli… mekejang tepuk galang bli.”
“Sing tepuk I Luh?”
“Tusing bli, men bli nepuk?”
“Tepuk Luh. Nah lamun kéto, tegarang jani kidemang peningalané Luh.”
“Ngedat dogén sing ngenah, apalagi ngidem. Kénkén keneh bliné!”
“Nah té, tuutin dogén munyin bliné.”
“Mekelo bli?”
“Sing, akesep dogén Luh.”
Saka bedik Luh Sekar ngidemang peningalané.
“I Luh harus fokus. Kenehang bintangé ané paling galang. Yén suba rawatang I Luh, kedatang peningalané sinah I Luh lakar nepukin bintangé totonan.”
Magiet Luh Sekar ngarawatang bintang ané paling galang di kenehné. Mekelo pesan ia ngidem ané ngaénang I Sudarma kedék ngikik.
“Suba bakat Luh?”
“Ondén bli, kéweh bli.”
“Makané da ngenehang bli dogén, kéto suba dadiné.”
Prajani Luh Sekar ngedatang peningalan sambil nginteng palané I Sudarma.
“Mih, bli GR gati dadi anak muani. Kén bintangé totonan orahin tiang.”
“Luh dot nawang?”
“Kan bli tunyén ané ngorahin tiang ngalih bintangé ané paling galang.”
“Da kéweh-kéweh ngenehang to Luh. Aluh ngalih.”
“Kén bli?”
“Tingalin dogén déwék bliné, jeg tepuk suba Luh. Krana bli tuah bintang ané paling galang. Lebih galang tekén ané ada di langité.”
“Bliiii….!!!” Luh Sekar makraik, anaké mekejang makipekan ningalin Luh Sekar lan I Sudarma. (masambung….)


1 comment:

  1. Pendeskripsian tempat perlu diperdalam dan diperjelas bin bedik. Melah niki ceritane, majalan cara yeh, nanging tiang durung marasa nepukin tukad badung. Alur cerita cara anak makepung-kepungan. Alon-alon, madabdabang manten. Lanjut.

    ReplyDelete