Suud Corat-corét, Ngunting Rok, Konvoi, Ngujang Buin?

Olih: Manik Sudra

Potrekan I Putu Supartika

Tiang ningeh berita di médsos, koné ada murid ané kanti ngalahin ulian konvoi sing madayan-dayan di Lombok Utara. Suba kéto buin masi dingeh di Bangli ada ané ulung uli montoré ulian majujuk cara anak main ski dugas konvoiné. Lénan tekén ento, sing abedik masi ané kena tilang lan montorné masi metahan ulian sing nganggon hélem, knalpot brong, utawi sing ngaba surat-surat. Ada masi ané orahina push up kén polisiné ulian ngaé uyut di jalané gruang-grueng. Sing lua sing muani patuh.
Di Parkiran Art Cénter, uli mara kepit matané suba tepuk ada anak corat-corét baju seragam. Nganggo spidol, cét semprot jeg liang kendel asané yén dikétoné. Bajuné misi gambaran magenepan, misi tulisan maéndahan. Lan rikala timpalné mara teka langsung kaukina: “cai mai coret malu bajun cainé.”
Sing di Parkiran Art Cénter dogén, di Parkiran Gor Ngurah Rai Dénpasar, jeg rasané bongol kopingé ningeh munyin montor pagruéng sing karuan tek. Bon cét, munyi kaik-kaik, munyin montor, anak corat-corét, mafoto sélfi, ngeroko, ngunting rok, angkat-angkatan nganggon montor, jeg makejang tepuk.
Saja buka ortané, liang ulian suba lulus. Tuah ngasanin lulus SMA utawi SMK totonan acepok dogén, bin pidan buin yén sing jani? Sakéwala suud corat-corét, suud konvoi, suud ngetep rok, suud mamunyah, ngujang buin?
Lan tiang mekita kedék masi dugasé iseng matakon tekén sinalih tunggil murid SMK. Kéné tiang matakon yén basabaliang.
“Gék suba lulus?”
“Ondén tawang, tunyén nak lambat wébsité tongos pengumumané, makané ondén maan ningalin apaké suba lulus apa kondén, nyanan ker tingalin ulang buin.”
“To nguda milu corat-coret baju, kan ondén nawang lulus apa sing?”
“Demen-demenan, nuutin timpalé apang bareng-bareng.”
Mih Déwa Ratu, yén nyak lulus, di sing lulusé dong ambet lek atiné. Baju suba mecoret, mulih, pisagané nepukin jeg pasti kadéna suba lulus krana bani nyorét baju. Nah dumadak ja ia lulus apang mani puan maan gagaén ané melah lan suksés.
Maan masi tiang matakon tekén makudang-kudang murid ané milu corat-corét apaké luh wiadin muani. Rikala takonin tiang to nguda corat-corét lan konvoi ngerayaang kelulusan, aluh ia masaut: nak mula tradisi ngetiban. Ternyata mara tiang nawang jani ada tradisi baru ané madan tradisi corat-corét ajak konvoi ngerayaang kelulusan.
Rikala konvoi, yén nyak tertib tusing masalah, to anak ngisinin liang adané, sawireh di liangé ento ada rasa bagia. Sakéwala yén suba konvoi misi ngaé macet, gruang-gruéng nganggoang kita, sok jagoan, ngaku paling wanén, mih jeg nyeb basangé nepuk. Makita ngutah.
Liu anaké di media sosial tepuk komén maéndahan rikala ngaplud foto kelulusan baan corat-corét lan kovoi. Ada ané ngorahang ondén taén ngasanin skripsi corat-coréta tekén dosén pembimbingé, jani saja nu nyidaang kéto, mani suba kuliah asanina ya. Ada masi ané tepuk komén, ondén taén ngasanin kénkén kéwehné ngalih gaé. Lan ané paling ngaénang nyesek ada masi ané komen: selamat datang calon pengangguran. Mih!
Sujatiné, milu sing milu corat-corét, milu sing milu konvoi, tusing ja lakar nentuang masa depan. Buktiné tiang ipidan sing milu corat-corét, kanti jani idupé nu tileh kéné-kéné dogén (ampura curhat bedik nah). Sakéwala perlu masi ngingetang buin mani, buin puan, lan masa depané buin pidan. Rikala lakar ngecrésang cét, perlu masi metakon: buin mani lakar dadi apa? Rikala nyorétang spidol, perlu masi makeneh abedik: buin mani lakar kuliah dija? Rikala ngidupang montor lakar milu konvoi, perlu masi matakon tekén déwék: suud né lakar magaé dija?
Perlu masi inget jani jamané suba masuk jaman industri 4.0 (kéto apa adané yén sing pelih), makejang koné jani serba digital, internét, teknologi canggih, perlu masi rikala ngilut gas montoré ané ngebrong ngenehang unduké totonan yadiastun abedik.  
Lan ané perlu masi takonang: suud corat-corét, ngunting rok, konvoi, ngujang buin?

No comments