Alit ring New York

Olih: IDK Raka Kusuma
 
Komang Alit Julartha
Miragi gatra, sawitran titiangé, Alit jenek ring New York, yen napi manawi ngawinang ring manah titiangé marawat sapuniki. Irika, alit padéwékana. Tan wénten anak Bali sios. Riantukan padéwékana, napkala mararaosan sareng anak sios, pastika nénten nganggén bahasa Bali. Yén nénten nganggén basa Indonesia pastika nganggén basa Inggris miwah basa soisan sané sampun teleb uningina.
Yén napi manawi ngawinang, metu patakén sakéng manah titiangé, sapunapi kawéntenan basa bali ring padéwékané Alit? Tan maa, patakéné puniki ngawetuang pasaut sakéng manah titiangé. Pasaut pangawit, basa Bali sané wénten ring padéwékané Alit tetep wénten. Kawéntenané nongos ring pagenahan. Pagenahan iriki, padéwékané Alit. Yén pradé anggéna maucapan, wantah kaucap ring manah. Pinih ten, kaucap sakéng cangkemné napkala ngrémon utawi ngrenggeng.
Ring New York, pasaut malih metu sakéng  manah titiangé, basa Baliné wénten sakéwanten ten wénten. Wénten ring sajeroning padéwékané Alit. Tan wénten riantukan tan kaanggén utawi kaprabotang pinaka srana mararaosan sakéng anak tios. Ten kaanggén utawi kaprabotang pinaka srana masimakrama.
Indiké wawu pinaka bukti, basa napi ja, yén doh sakéng genah kawéntenané ketah kaucapang antuk sané katah ngucapang. Napi malih ring genahé doh punika wantah adiri sané ngucapang. Pastika tan péndah wayang ring grobagé riantukan sang dalang mararian ngwayang. Utawi tan péndah ental ring kropaké, riantukan sang maos mararian utawi usan ajebos mamaos.
Yadiastun sapunika, kawéntenan basa Baliné ring New York sakantun Alit urip nénten pacing ical. Aksarané, krunané, lengkarané, rasa basané, basita paribasané kantun wénten ring sajeroning angga sarirané Alit. Puniki bukti, sapunika pasaut medal sakéng manah titiangé, angga sarira miwah basa genah paembasan sané sampun raket masikian tan sida kapasahang antuk genah. Genah sané kagenahin anak sané nénten nganggén basa genah paembasané punika pinaka basa pasimakramaan.
Nadaksara, ten dados temalangin, sakéng manah titiangé medal pitakén. Saantukan ring New York, Alit nénten malih nganggen basa Bali masimakrama, dados artiang indiké puniki ipun ngutang basa Bali? Raris gasir, taler sakéng manah titiangé medal pasaut. Ngucapang basa pinaka srana masimakrama boya pemargi nuduk ngutang.  Nanging pamargi nganggén, ring New York, Alit nénten ngutang basa Bali. Ring new York, Alit ngenahang basa Bali. Ngenahang ring sajeroning padéwékané.
Nadaksara, tur nenten dados temalangin , sakéng manah titiangé medal malih pitakén. Sumangdéna Alit tetep nganggen basa Bali pamargi napi sane patut margianga? Yén napi manawi ngawinang titiang inget, Alit pangawi. Pangawi sané sujati. Sané sujati ngawi. Inget ring Alit pangawi, punika awanan pasaut medal sakéng manah titiangé: ngawi.
Riantukan ngawi wantah nyurat tur kamargiang paragaan taler nénten kasobiahang ring pasimakramaan, patut ngawi  ranjingang pamargi nganggen basa? Pitakén malih medal sakéng manah titiangé. Ngawi sané kakaryanin kakawian. Kakawian punika, masrana antuk kruna, lengkara, rasa basa, basa basita. Srana kakawian punika ngranjing soroh basa. Punika awanan, sami kakawiané kasinangguh mabasa. Wénten kakawian mabasa Jawa, mabasa Sasak, mabasa Sunda, mabasa Bali, mabasa Batak, mabasa Padang, mabasa Betawi, mabasa Indonesia, mabasa Inggris, mabasa Jerman, mabasa Prancis, mabasa Rusia, mabasa Belanda. Pangater ma ring ajeng basa, janten maarti nganggén. Patut pisan tur nénten iwang yéning ngawi ranjingang pamargi nganggén basa.
Sondér ngicén manah titiangé matakén malih, liman titiangé maenjuhan. Raris nyemak buku pupulan puisi sané mamurda Berlin Proporsal pakardin Afrizal Malna. Raris ngebitang kaca 5. Irika kasurat pangenter  sané mamurda : Catatan Moabit Afrizal Malna, ring pangénteré punika, nganikaang  ring Berlin sawatara sampun tigang sasih. Riantukan dané wantah midep mabasa Indonesia, danéngrasaang basa Indonesiané derika ten wénten. Ten wénten, riantukan  nénten wénten nganggen ring sajeroning pasobayan utawi pasimakramaan.
Afrizal Malna malih nganikaang, napkala ngawi puisi dané ngrarasang ngramang, magabag – gabagan tur ngrasaang rasa basa basa indonesiané nénten sida antuk ngrasaang. Yadiastun sapunika, tan maa manah titiangé nyelag antuk raos, Afrizal Malna manggayang tangane nyurat kakawian sane marupa puisi. Sayan sué sayan akéh. Tan maa manah titiangé ngumedalang pitakén, yén ring Berlin Afrizal Malna ngawi, sapunapi Alit ring New York?
Titiang masaut, “Pangawi sujati pastika ngawi yadiastun ring dija magenah!”

                                                                                                Amlapura, 2015IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

No comments