Puisi-puisi Tudékamatra; I Tani, Lelakut Anggut-Anggut

Potreka I Putu Supartika

I Tani, Lelakut Anggut-Anggut

Ngajengit i tani nyledetin crékcékan rupiah di arep paningalan
Ulap, uyak angka di jaman pipis
Prajani ngelébang carikné
Makrincing kantongné
Tebel récéhan di gemelan limané
Tusing marasa pipis buka yéh
Membah
Membah
Anyud ka tebénan dadi apa?

Kubu ambengan mragatang angkihan
Lelakut abana mulih
Di jumah lelakut dadi i tani
Anggut-anggut ngajengit
Dija kedis-kedisé?
Perit, dara, manguci girang
Noltol pipis, boya noltol padi
Masebun di panukub umah
Raab umahné i tani usak
Tuduhan nuju masan ujan
“Pipis pabelin padiné anggo menahin!” i pisaga uyut
Padi uli dija?
Cariké suba dadi pipis
Pipisé suba dadi yéh
Anyud ka tebénan dadi apa?

Di tebénan sing ada bakat duduk
Masan tuh sagét nekain
Yéhé nyat!
Yéhé nyat!
Nanging, ulung ujan langit sing pegat-pegat nyorcor umah i tani
I tani dadi lelakut tan pacarik tan papadi
Ngajengit padidi nerawang langit
Pipisé buka yéh!
Telah makejang anyudang kama ané linggahné maluih tekéning carikné i tani
Perit, dara, ngalahin magedi ngalihin carik lénan lakar noltol padi lénan buin
Boya padi, nanging pipis!

Ujan manyangsan dadi
Umah tuduhan, balé beseg prajani
Dija lakar tongos membon?
Dija masaré buin nyanan peteng?
I tani ngajengit dadi lelakut di umah padidi
Bengong makeneh-keneh padidi
Apa kenehanga?
Mirib i tani sing lakar masaut
I tani suba dadi lelakut
Tuah bisa ngajengit!
Tusing bisa ngomong apa-apa
Kanggoang!
Né suba madan tuduh asledétan ulap paningalan ulian pipis tan paitung-itungan pepineh
Lelakut anggut-anggut Kitak-kituk, mirib tusing ngerti tekening idup
Marasa lacur di guminé

/2013/Pipis Ngraja di Kampus

Nakinin gumi, ngletehin jagat
Meli skripsi
Meli ijasah
Suba dadi laksana lumrah
Ané boya-boya sing nu tawah
Ada ané meli kerana ada masi ané ngadep
Ada dagangné, ada pameliné
Ada pameliné, ada dagangné
Ento suba dadi hukum di guminé

Gelar sarjana jani dadi barang dagangan
Ngelah gelar apang ada anggon gelar-gelur
Paguron-guroné kaon
Mahaguruné maguyu-guyuan
Ngajahin sambilang madagang-dagangan
Kampus, juru pamatuté, jani suba biasa ngelarang ané tusing kapatutan
Nyén buin lakar mabéla pati ring kapatutan?
Aruuuuh…!
Inguh atiné, pipis ngalahang kapatutan
Pipis jani ngraja sila di kampus, ngasorang wiwékan i manusa

/2013/


Tudékamatra
Tudékamatra utawi I Putu Gedé Raka Prama Putra embas ring Gianyar, dina Anggara tanggal 18 Désémber 1990. Cakepannyané sané sampun kawedar inggih punika Padang Tuh (Puisi, 2013), Belog (Pupulan Satua Cutet, 2014), lan Ombak Raré Bali (Puisi, 2015). Mangkin wartawan ring Pos Bali.

No comments